Vēlies īstenot skaistu ieceri novadā? No 17.marta līdz 17.aprīlim aicinām iesniegt pieteikumus konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2023”!  28.martā plkst. 16.00 – informatīvs seminārs

16.03.2023.

nokrāsots bruģis bērnudārzā bizbizmārītes formāNo 17. marta aicinām iedzīvotājus, kuriem ir idejas par kādu noderīgu ieceru realizēšanu novadā, pieteikt projektus konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2023”!

Ādažu novada pašvaldība februāra domes sēdē apstiprināts konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2023”  nolikums. Projektu pieteikumi tiks pieņemti no 17.marta līdz 17.aprīlim. Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicinot iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēku un iekštelpu remontam, kā arī tehnisko līdzekļu radīšanai izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm.

Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 2000 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu pilsētas vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 3500 EUR.

Attiecināmās izmaksas

Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Neattiecināmās izmaksas:

 • inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
 • nekustamā īpašuma iegāde;
 • transporta izmaksas, braucieni;
 • pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
 • peļņas pasākumi;
 • ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēšanas izdevumi;
 • darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālistu u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
 • pabeigtu darbu / projektu finansēšana;
 • politisku un reliģisku pasākumu organizēšana un norise;
 • balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
 • izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem dokumentiem;
 • izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādīti nepieciešamie rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām – Projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām biedrībām un organizācijām – attiecīgās biedrības vai organizācijas rekvizīti);
 • izmaksas, kas tiek veiktas pēc 2023.gada 15.septembra;
 • izmaksas, kas nav apstiprinātas projekta budžetā;
 • pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pārsniedz 20% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • gatavu apģērbu / apavu iegāde, kas pārsniedz 8% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām;
 • reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 8% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde (datori un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, u.tml.);
 • TV un sadzīves tehnikas (televizori, video un audio tehnika, šujmašīnas u.tml.) iegāde;
 • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
 • izmaksas īslaicīgu pasākumu rīkošanai;
 • ar Projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas pārbaudēm saistītās izmaksas;
 • ēkas konstruktīvie risinājumi;
 • telts;
 • paklājs;
 • ieguldījums ēkā un telpās, kurās notiek saimnieciskā darbība;
 • c., kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošanas laiks – 01.06.2023.-15.09.2023.

Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam jāaizpilda un Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pieteikums un tam pievienojamie dokumenti.

Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (Būvvaldi, PA “Carnikavas Komunālserviss”) jāuzsāk, vēlākais – divas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Dalībnieku sarakstos un visos skaņojumos ar zemju / iestāžu pārstāvjiem jābūt ar roku veiktiem parakstiem. Minētie dokumenti jāiesniedz ieskanētā veidā, pievienojot tos elektroniski parakstītajam pieteikumam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski, ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv. Projekta pieteikumi jāsūta uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.

Lai nerastos aizķeršanās ar pieteikumu iesniegšanu, aicinām to neatlikt uz pēdējo brīdi, kā arī iegūt drošu e-parakstu.

Atgādinām par būtiskākajām atšķirībām, kas ir šī gada konkursa nolikumā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu:

 • Projekta vadītājam, kurš pārstāvēs nereģistrētu iedzīvotāju grupu, būs jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.
 • Šī konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti, kas paredzēs pasākumu organizēšanu.
 • Atpūtas laukumu izveides gadījumos visas pārbaudes jāveic pirms gala ziņojuma iesniegšanas.

Konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Konkursi”/“Sabiedrība ar dvēseli”. Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties Guntu Dunduri (tālr.: 67398054, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv).

 

28.martā plkst. 16.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā notiks  informatīvais seminārs, kurā varēs uzdot jautājumus!

Interesentus, kuri nevarēs piedalīties klātienē, aicinām pievienoties attālināti, pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/88183067159?pwd=ZStmejR6ZE82M0JrRWZ6NVpMYnNWQT09
Meeting ID: 881 8306 7159 /Passcode: 263409 .

 

logo