Vēl pēdējo dienu iespējams pieteikties izsolei par kokmateriālu cirsmas tiesībām

03.12.2019.

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 5.decembrī plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atkārtota atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības objektā – “Baltezera kapi”, Baltezers, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 013 0270), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 267,01 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 13 000. Izsoles solis – EUR 250. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 3.decembra plkst.17.00.
Izsoles noteikumi