Uzsākts darbs pie Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes. Aicinām piedalīties aptaujā!

02.09.2020.

Ādažu novada dome 28.07.2020. pieņēma lēmumu par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu, paredzot, ka līdz 2020.gada decembrim jāizstrādā Attīstības programmas 1.redakcija un līdz 2021.gada maijam – dokumenta gala redakcija. Attīstības programma tiek gatavota sadarbībā ar Carnikavas novada domi, jo Attīstības programma tiek izstrādāta teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ādažu un Carnikavas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji tika aicināti iesaistīties Attīstības programmas darba grupās. Tika izveidotas piecas tematiskās darba grupas:

  • Ekonomiskās attīstības darba grupa.
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa.
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.
  • Teritorijas plānošanas darba grupa.
  • Vides darba grupa.

Septembra sākumā notiks darba grupu pirmās sanāksmes. Paldies ikvienam, kas izrādīja vēlmi iesaistīties darba grupās! Informējam, ka līdzdarboties plānošanā var arī citos veidos, t.sk., piedaloties pašvaldību organizētajā iedzīvotāju aptaujā. Viedtālruņu lietotāji anketu var aizpildīt šeit:

Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajai attīstības programmai, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!

APTAUJA