Esi aktīvs un iesaisties! Uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrāde

29.11.2022.

Daļa no Ādažu novada no putna lidojuma

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, jo tieši Jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā!

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Ādažu novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts laika posmam no 2025.-2037. gadam.

Kas ir teritorijas plānojums?

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

 

Kā notiks teritorijas plānojuma izstrāde?

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Ādažu un Carnikavas pagastiem, līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādei spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums (pieejams ŠEIT. ) un  Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam (pieejams ŠEIT. ).

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānots izstrādāt divus tematiskos plānojumus:

 • transporta attīstības plānu,
 • ainavu tematisko plānojumu.

Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā  2022.gadā paredzēts:

 • izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas plānojumu apbūves noteikumus,
 • izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai saglabāšanai,
 • izstrādāt prasības dzīvojamās un publiskās apbūves izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums,
 • pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas,
 • noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai,
 • izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerācijām un risinājumiem ārpus tām,
 • pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām,
 • izstrādāt nosacījumus plānojuma īstenošanai – apbūves uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei,
 • izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas un sagatavot priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams,
 • izskatīt un izvērtēt institūciju nosacījumus, iedzīvotāju priekšlikumus un iesniegumus.

 

Esi aktīvs, paud viedokli un iesaisties teritorijas plānojuma izstrādē!

Lai nodrošinātu  plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties plānojuma izstrādes procesā. Pašvaldība līdz 2023. gada 1.augustam gaida rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti 1. redakcijas sagatavošanas gaitā un sniegti komentāri par tiem. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit:IESNIEGUMA VEIDLAPA.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami Teritorijas plānošanas nodaļā:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastu teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv;
 • pa pastu uz adresi Ādažu novada pašvaldība Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164,
 • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 21-64, un Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163,
 • kā e-iesniegumu latvija.lv.

Fizisko personu dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vairāk informācijas par teritorijas plānojumu un tā izstrādes procesu sniegs teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja, Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ingūna Urtāne un nodaļas darbinieki.

 

Tikšanās ar iedzīvotājiem

 1. Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 2023. gada 17.janvārī plkst.17.00 ZOOM platformā . (Saite uz sanāksmi tiks papildināta) Dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.
 2. Klātienes sanāksme notiks 24. janvārī Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A,  plkst. 18.00
 3. Klātienes sanāksme notiks 31.janvārī Carnikavas pamatskolā plkst. 18.00.

Ar Ādažu novada domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv.( https://ej.uz/o9h5 )

Iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes procesā  kā arī izteikt savu viedokli par to iedzīvotājiem organizēto tikšanos laikā, par kuru norisi informācija sekos pašvaldības mājas lapas https://www.adazi.lv/ sadaļā Attīstība/Teritorijas plānošana un pašvaldības Facebook kontā.

 

 

 

 

 

Foto: Ilze Filipova