Uzmanību – beidzas būvatļauju termiņa derīgums!

05.08.2022.

infografikaCienījamie novadnieki, Ādažu novada Būvvalde atgādina, ka 2014. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka maksimālo būvdarbu veikšanas laiku – 8 gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmāju, saimniecības ēku vai dārza māju un kuriem būvatļaujā netika norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš.

✔️Ja būvdarbi nav uzsākti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

✔️Ja būvdarbi nav pabeigti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, un pasūtītājs norāda vēlamo laiku, līdz kuram būvatļaujas termiņu pagarināt.

Iesniegumam pievieno:
1. aktuālo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
2. ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plānu;
3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises
kopiju.

✔️Ja būvdarbi ir pabeigti → Būvvaldē jāiesniedz šādi dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā:
1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, proti, izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
2. institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
4. izpildmērījumu plānu, tostarp vertikālo uzmērījumu;
5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnāla;
7. Ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta bez būvkomersanta, papildus iesniedz:
7.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
7.2. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu;
8. ēka vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu
9. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).

Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam) būvvaldē ir jāiesniedz dokumenti ēkas pieņemšanai ekspluatācijā, būvvalde veic objekta apsekošanu un sagatavo aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Ādažu novada Būvvalde aicina iedzīvotājus, kuriem būvdarbi ir uzsākti pirms 2014. gada un līdz šim brīdim ēkas nav nodotas ekspluatācijā, sagatavot un iesniegt Būvvaldē nepieciešamo dokumentāciju ēkas nodošanai ekspluatācijā.