Tiek rīkota atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2

12.02.2018.

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 8.martā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 2, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0416 ar kopējo platību 0,5389 ha. Nosacītā cena EUR 135 000 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 5. martam plkst.18.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

IZSOLES NOTEIKUMI