Identifikācinas numurs ĀND 2017/92
Iepirkuma nosaukums SKOLAS BŪVDARBI ĀDAŽOS
Iepirkuma veids Slēgts konkurss PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.07.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.01.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma procedūra – slēgts konkurss, kurā ir tiesības piedalīties jebkuram ieinteresētajam kandidātam.

Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana izstrādāto būvprojektu (būvprojekts „Jauna skolas ēka Ādažos” un būvprojekts „Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas ielai 16 izbūve Ādažos”) ietvaros.

Iepirkums tiek veikts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, realizējot projektu “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”, kura mērķis ir uzlabot izglītības infrastruktūru, pieejamību un kvalitāti Ādažu novadā, būvējot jaunu Ādažu vidusskolas ēku 1.-4. klasēm.

 

Uzmanību! 4.augustā komisija ir sniegusi skaidrojumus par kandidātu atlases nolikumu, atbildot uz ieinteresētā kandidāta jautājumiem. Sniegtie skaidrojumi pieejami failā Nr.2.

Uzmanību! 22.augustā komisija ir sniegusi skaidrojumus par kandidātu atlases nolikumu, atbildot uz ieinteresēto kandidātu jautājumiem. Sniegtie skaidrojumi pieejami failā Nr.3.

 

Uzmanību! Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 19.septembrī ir pieņēmusi lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem, nolemjot, ka uz nākošo slēgta konkursa kārtu tiks uzaicināti kandidāti SIA “Monum” un SIA “Velve”, jo to pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem slēgta konkursa kandidātu atlases nolikuma prasībām. Pamatojoties uz slēgta konkursa kandidātu atlases nolikuma 11.4. punktu, Iepirkumu komisija atzina P/S “RERE Būve 1” kvalifikāciju par neatbilstošu nolikuma 8.5.punkta 3) apakšpunkta, 8.6.punkta, 9.5.punkta un 9.6.punkta prasībām un pieņēma lēmumu izslēgt to no turpmākas dalības slēgtā konkursā.

 

SIA “Monum” un SIA “Velve” 2017.gada 21.novembrī ir uzaicināti iesniegt piedāvājumus iepirkuma II kārtā.

Uzmanību!  Ēkas būvprojekts pieejams vietnē: https://drive.google.com/drive/folders/1cLv1jM6TMEBONk2hH0E9_pt42jtvg06D

 

Uzmanību! Iepirkumu komisija 13.decembrī ir sniegusi atbildes uz pretendentu jautājumiem, kā arī veikusi precizējumus darbu apjomos. Skatīt pievienoto dokumentu Nr.7 un 8! Ņemot vērā izdarīto precizējumu apjomu un to ietekmi uz pretendentiem nepieciešamo laiku piedāvājumu sagatavošanai, izdarīti grozījumi nolikuma 2.3., 4.1., 4.4. un 5.6.3) punktā, aizstājot 2017.gada 22.decembri plkst.10:00 ar 2018.gada 2.janvāri plkst.10:00. Grozītais nolikums pievienotajā dokumentā Nr.9.

Uzmanību!  Precizētā skolas būvdarbu apjomu 3.kārtas ŪKT lokālā tāme Nr. 3-6 ir tehniska kļūda un nav ņemama vērā. Attiecībā uz Attekas ielas ŪKT darbu apjomiem pretendentiem ir saistoša Iepirkumu komisijas 2017.gada 13.decembra sēdes protokolā Nr. 05-30-2017/92-8 sniegtā atbilde par precizētajiem apjomiem (skatīt protokolā iekļautās Jautājumu-atbilžu tabulas 7.punktu).

 

 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina-jakobsone@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.01.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "MONUM"
Līgumcena (bez PVN) 17 626 011,37 EUR bez PVN, tostarp 1 269 050,30 EUR bez PVN par Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas ielai 16 izbūves projekta būvdarbiem. Lēmums par projekta realizācijas apmēru vai nerealizāciju jāpieņem Ādažu novada domei, ņemot vērā pieejamā finansējuma apjomu.