Identifikācinas numurs ĀND 2017/01
Iepirkuma nosaukums Muižas ielas pārbūve
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.02.2017.
14.02.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.03.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Atbildes uz piegādātaju jautājumiem
 • Jautājums: Finanšu piedāvājuma “Būvniecības koptāmē” tiek norādīta Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, taču nav noteikts tās apmērs. Lūdzam Pasūtītāju precizēt tās apmēru?
  Atbilde: Visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas pretendentiem ir jāapzina un jāiekļauj kopējā līgumcenā. Būvniecības koptāmes sadaļa “Finanšu rezerve” nav aizpildāma. Jebkurā gadījumā pasūtītājs piedāvājumu izvērtēšanā ņems vērā pretendentu norādīto kopējo līgumcenu bez finanšu rezerves neparedzētiem darbiem.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 3.3.1. punktam un 4.2.2. punktam par finanšu apgrozījumu, Pretendents par 2016.gadu drīkst iesniegt operatīvos datus, jo pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta 1.daļas kritērijiem un saskaņā ar likuma 97.pantu, Pretendentam ir jāsagatavo gada pārskats ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.
  Atbilde: Pretendents ir tiesīgs par 2016.gadu iesniegt operatīvos datus.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: 4.4.3.punktā teikts: Vienību izcenojumi identiskiem būvdarbiem I, II, III un IV būvdarbu kārtā nedrīkst savā starpā atšķirties. Vai, piemēram, II daļas, ielas pārbūves tāmē ‘’Zemes klātnes ierakuma būvniecība’’ Meža ielai un ‘’Zemes klātnes ierakuma būvniecība’’ nobrauktuvēm ir uzskatāmi par identiskiem būvdarbiem? Neizpratne rodas, jo pozīciju nosaukums ir ‘’Zemes klātnes ierakuma būvniecība’’ pozīcijā, nenorādot konstrukciju, kas padarītu darbus par neidentiskiem. Vai par identiskiem darbiem var uzskatīt tikai tos darbus kas I, II, III un IV būvdarbu kārtā ir ar identisku nosaukumu un paredzēti identiskām konstrukcijām?
  Atbilde: Par identiskiem darbiem uzskatāmi darbi, kas I, II, III un IV būvdarbu kārtā ir identiski nosaukuma un satura ziņā.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Par granīta apmalēm Atbilstoši Konkursa nolikuma pievienotā būvprojekta Pārbūves darbu II kārtas A daļas tāmes, kas attiecas uz ielas darbiem, (turpmāk – Tāme A) pozīcijai Nr.5.5 un Pārbūves darbu II kārtas B daļas tāmes, kas attiecas uz ielas darbiem, pozīcijai Nr.5.5 objektā paredzēts uzstādīt granīta apmales ar izmēru 100x22x15 uz betona un minerālmateriālu maisījuma pamata. Savukārt atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotā būvprojekta Tehniskās specifikācijas (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 1.6.3.punktam uzstādāmo granīta apmaļu izmērs ir 30x22x100. Ievērojot, ka Konkursa nolikumam pievienotajos dokumentos granīta apmaļu izmērs ir norādīts pretrunīgi, lūdzam Pasūtītāju precizēt granīta apmaļu izmēru. Papildus lūdzam norādīt arī granīta apmaļu krāsu toni.
  Atbilde: Granīta apmales izmēri 100x22x15, atbilstoši tāmju pozīcijās norādītajam. Granīta krāsa – pelēka (Krāsas tonis līdzīgs betona apmales tonim).
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Par caurteku stiprību Saskaņā ar Tāmes A pozīciju Nr.2.15 būvuzņēmējam jāveic metāla caurtekas D1000 izbūve ar rasējumā TS-4-2 norādīto darbu komplektu. Savukārt Tehniskās specifikācijas 1.3.3.punktā norādīts, ka caurtekas izbūve jāveic atbilstoši rasējumos “TS-4-1 Caurtekas” noteiktajiem darbu apjomiem un darbu specifikācijām, caurtekām jāatbilst stiprības klasei T8 (SN8). Būvprojektam pievienotajā rasējumā TS-4.1 ir atrodama autobusu pieturas aprīkojuma specifikācija, savukārt caurteka ir atrodama rasējumā TS-4.2. Vienlaikus vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka metāla caurteku stiprība nav nosakāma saskaņā ar SN klasēm. SN stiprības klases ir izmantojamas ceļa konstrukcijās iebūvējamo plastmasas cauruļu stiprības noteikšanai. Savukārt metāla caurteku stiprība tiek noteikta, pamatojoties uz tēraudi klasi un tērauda biezumu. Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju precizēt Tāmes A pozīcijā Nr.2.15 minēto metāla caurteku tērauda klasi, kā arī sienu biezumu.
  Atbilde: Tērauda – gofrētas, atbilstošas LVS EN 1090-1, karsti cinkotas, ar polimēru pārklājumu, kura biezums ≥ 250 ηm. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām. Tērauda minimālais biezums 2.5mm.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Par darbu apjomiem un AS “Sadales tīkls” iepirkumu Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka pretendentiem, sagatavojot finanšu piedāvājumu Konkursā, nav jāizceno tie darbu apjomi, kas norādīti Konkursa nolikuma pievienotā būvprojekta tāmēs ar norādi “Attiecas uz AS “Sadales tīkls” iepirkumu (neattiecas uz Pretendentu)”.
  Atbilde: Apstiprinoša atbilde.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Nolikuma 3.3.1. un 4.2.2. punktā prasīts norādīt Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu par trīs iepriekšējajiem gadiem (2014., 2015. un 2016.). No Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta 1. punkta: [“Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam..”] Ņemot vērā likumā noteikos termiņus par Gada pārskatu iesniegšanas kārtību un Piedāvājuma iesniegšanas termiņu, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt Pretendenta norādīto informāciju par atbilstošu Nolikuma prasībām, iesniedzot Pretendenta finanšu apgrozījumu par 2016. gadu no operatīvajiem datiem.
  Atbilde: Atbilde uz identisku jautājumu jau sniegta 7.martā. Pretendents ir tiesīgs par 2016.gadu iesniegt operatīvos datus.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Nolikuma 3.3.1. punktā norādīts, ka Pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo trīs gadu periodā (2014., 2015. un 2016.) jābūt divas reizes lielākam par Pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN), bet ja Pretendents savu darbību uzsācis vēlāk, tad katra gada finanšu apgrozījumam ir jābūt trīs reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Lūdzam Pasūtītāju precizēt Nolikuma 3.3.1. punktu, nosakot visiem Pretendentiem vienādas prasības, tas ir, nosakot, ka neatkarīgi no Pretendenta darbības uzsākšanas laika, vidējam finanšu apgrozījumam par attiecīgajiem darbības gadiem (2014., 2015. un 2016. gadu vai īsākā periodā) ir jābūt divas reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu (bez PVN).
  Atbilde: Nolikuma 3.3.1.punkta prasības formulējumā ieviesusies neprecizitāte. Prasība par apgrozījumu viennozīmīgi ir attiecināma uz visiem pretendentiem vienādi, attiecīgi – arī pretendentiem, kas savu darbību tirgū (datums, kad reģistrēts komersants) uzsākuši vēlāk, katra gada vidējam finanšu apgrozījumam būvniecībā nostrādātajā periodā jābūt vismaz divas reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu (bez PVN).
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Nolikuma 5.3. punktā norādītajā kritērijā nr. C, noteikts 70 punkti par Pretendenta piedāvāto cenu, bet zem kritēriju tabulas esošajā skaidrojumā cenas kritērijs ir norādīts nr. G, kur maksimālais punktu skaits ir 40. Lūdzam Pasūtītāju precizēt iegūstamo punktu skaitu par Pretendenta norādīto līgumcenu bez PVN.
  Atbilde: Nolikuma 5.3. punktā iekļautajā tabulā norādītie kritēriji un to īpatsvars (punktos) vērtēšanā ir noteikts korekti, tostarp kritērijā “Cena bez PVN” maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 70. Pretendenta iegūtais punktu skaits, kas iegūts sadaļā “C”, tiks aprēķināts atbilstoši formulai: Viszemākā piedāvājuma cena ÷ Vērtējamā piedāvājuma cena x 70
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Nolikuma 2. pielikuma 4. punktā norādīts, ka Pretendents apņemas izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu. Lūdzam Pasūtītāju precizēt šo punktu, jo Nolikuma dokumentācijā šāda pielikuma nav.
  Atbilde: Nolikuma 2. pielikuma 4.punktā ietverta skaidra norāde uz līguma projektu, bet minēts kļūdains pielikuma numurs (līguma projekts atrodas 5.pielikumā). Pasūtītāja ieskatā attiecīgā kļūda ir nebūtiska un nerada grūtības pretendentiem piedāvājumu sagatavošanā.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Nolikuma 4. Pielikuma 11. punktā Pretendentam nepieciešams iesniegt Galveno izmantojamo materiālu sarakstu. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kādi materiāli šī iepirkuma ietvaros ir uzskatāmi par galvenajiem materiāliem, kuri jānorāda minētajā sarakstā.
  Atbilde: Skatīt 17.punktu.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Pēc 2017. gada 14. februāra sēdē apstiprinātajiem Nolikuma grozījumiem, Pretendentam nav Piedāvājumā jānorāda elektronisko sakaru sistēmu un tīklu sistēmu būvdarbu vadītājs, līdz ar to, lūdzam Pasūtītāju svītrot no Līgumu Projekta 1.9. punkta minēto speciālistu.
  Atbilde: Līguma projekta 1.9.punkts nosaka, ka vadošie būvdarbu vadītāji ir Pasūtītāja apstiprināti (Pretendenta) Piedāvājumā norādītie būvdarbu jomās sertificēti būvdarbu vadītāji. Attiecīgi, ja Pretendents atbilstoši nolikumā paredzētajam nebūs piedāvājis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu sistēmu būvdarbu vadītāju, tad šāds speciālists arī nebūs vadošais būvdarbu vadītājs līguma projekta 1.9.punkta izpratnē. Speciālistu uzskaitījums nepieciešamības gadījumā tiks precizēts pirms līguma noslēgšanas līguma projekta saskaņošanas procesā ar iepirkumā noteikto uzvarētāju. Pasūtītāja ieskatā attiecīgā kļūda uzskaitījumā ir nebūtiska un neietekmē piedāvājumu sagatavošanas procesu.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Pie Līguma priekšmeta 2.1. punktā nosauktas ielas un ceļi, uz kuriem paredzēts veikt būvdarbus. Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka 3. daļas ietvaros nepieciešams veikt būvdarbus Rīgas gatvē, līdz ar to lūdzam Pasūtītāju precizēt 2.1. punktu ietverot arī Rīgas gatvi.
  Atbilde: Līguma priekšmeta 2.1. punkta uzskaitījums nav galējs, tajā nosaukta daļa no izbūves elementiem, lai identificētu būvdarbus. Jebkurā gadījumā līguma priekšmets nav vērtējams atrauti no pārējā līguma teksta un bez kontekstuālas sasaistes ar tā pielikumiem (tostarp arī pašu pretendenta piedāvājumu un iepirkuma dokumentāciju).
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Punktā Nr. 6.1.1. dota atsauce uz punktu 7.1.4.2. – šāda punkta Nolikumā ietvertajā Līguma projektā nav. Lūdzam Pasūtītāju precizēt 6.1.1. punktu.
  Atbilde: 6.1.1.punktā iekļautā atsauce nepieciešamības gadījumā tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas līguma projekta saskaņošanas procesā ar iepirkumā noteikto uzvarētāju, iekļaujot norādi uz 7.1.5.2.punktu. Pasūtītāja ieskatā attiecīgā neprecizitāte ir nebūtiska un neietekmē piedāvājumu sagatavošanas procesu.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Sadaļā par Garantijām punktā 11.1. noteikts, ka garantijai par līgumsaistību izpildi ir jābūt derīgai ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc 5.5. punktā noteiktā termiņa. 5.5. punktā tiek noteikti tikai apstākļi, kuru rezultātā Būvuzņēmējs var saņemt izpildes termiņa pagarinājumu. Lūdzam Pasūtītāju precizēt, uz kādu punktu jāatsaucas 11.1. punktā par garantijas derīguma termiņu.
  Atbilde: 11.1.punktā iekļautā atsauce nepieciešamības gadījumā tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas līguma projekta saskaņošanas procesā ar iepirkumā noteikto uzvarētāju, iekļaujot norādi uz 5.4.punktu. Pasūtītāja ieskatā attiecīgā neprecizitāte ir nebūtiska un neietekmē piedāvājumu sagatavošanas procesu.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Lūdzam Pasūtītāju precizēt 15.1. punktā norādīto atsauci uz 5.5. punktu, jo norādītais punkts neatbilst 15.1. punkta kontekstam, kā arī lūdzam skaidrot, vārda “starptremiņi” nozīmi šajā punktā, jo Līgumā nav noteikti konkrēti straptermiņi par darbu izpildi.
  Atbilde: 15.1.punktā iekļautā atsauce nepieciešamības gadījumā tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas līguma projekta saskaņošanas procesā ar iepirkumā noteikto uzvarētāju, iekļaujot norādi uz 5.4.punktu. Pasūtītāja ieskatā attiecīgā neprecizitāte ir nebūtiska un neietekmē piedāvājumu sagatavošanas procesu.
  Starptermiņi līguma izpildes procesā var veidoties, piemēram, pasūtītājam pieņemot lēmumu par III un IV kārtas būvniecību (skatīt piebildi 5.4.punktā).

  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Lūdzam Pasūtītāju precizēt 15.4. punktā norādīto atsauci uz punktu 7.1.4.17., jo šāds punkts Līguma projektā nav iekļauts. Kā arī lūdzam Pasūtītāju skaidrot, šī punkta kopsakarību ar 7.1.5.18. punktu.
  Atbilde: 15.4.punktā iekļautā atsauce nepieciešamības gadījumā tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas līguma projekta saskaņošanas procesā ar iepirkumā noteikto uzvarētāju, iekļaujot norādi uz 7.1.5.17. un 7.1.5.18. punktu. Pasūtītāja ieskatā attiecīgā neprecizitāte ir nebūtiska un neietekmē piedāvājumu sagatavošanas procesu.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Pēc 16.2.2. punktā norādītās informācijas, Būvuzņēmējam būvdarbi ir jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 7.1.4.2. punktā norādītā Objekta nodošanas akta parakstīšanas. Līguma projekta 5.2. punktā noteiks, ka darbi jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma slēgšanas, 6.1.1. un 7.1.5.2. punktā noteikts darbu uzsākšanas termiņs ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas akta parakstīšanas. Lūdzam Pasūtītāju grozīt 16.2.2. punktu norādot būvdarbu uzsākšanas termiņu ne vairāk par 10 (desmit) darba dienām, kā arī vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka Līguma projektā nav iekļauts punkts 7.1.4.2.
  Atbilde: 16.2.2.punkts regulē reālo darbu uzsākšanu objektā, savukārt 7.1.5.2. un 5.2.punktos minētā Būvdarbu uzsākšana ir komplekss pasākumu kopums, kas ietvers arī saskaņošanu un darbu uzsākšanas sagatavošanās procesu (skatīt 1.1.punktu). Nepieciešamības gadījumā terminoloģija tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas līguma projekta saskaņošanas procesā ar iepirkumā noteikto uzvarētāju, 16.2.2. punktā iekļaujot norādi uz reālo darbu uzsākšanu, kā arī atsauci uz 7.1.5.2. punktu. Pasūtītāja ieskatā attiecīgā neprecizitāte ir nebūtiska un neietekmē piedāvājumu sagatavošanas procesu.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Punktos 16.5., 16.6. un 22.2. noteikts, ka sarakste starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju notiek caur oficiālajām e-pasta adresēm, kas parakstīta ar elektronisko parakstu. Uzskatām, ka šādi Būvuzņēmējs ir spiests kārtot elektronisko parakstu šī konkrētā līguma dēļ, tādējādi lūdzam Pasūtītāju noteikt arī citas sarakstes iespējas starp Pusēm, lai nodrošinātu brīvas saskarsmes iespējas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  Atbilde: Pasūtītāja ieskatā droša elektroniskā paraksta izmantošana ir samērīgs apgrūtinājums, lai garantētu ātru, operatīvu un juridiski saistošu saziņu starp pusēm līguma izpildes procesā.
  Atbilde publicēta:
 • Jautājums: Par galvenajiem izmantojamajiem materiāliem un iekārtām Atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Tehniskais piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (forma) (Minimālās prasības tehniskā piedāvājuma saturam)” (turpmāk – Tehniskā piedāvājuma vadlīnijas) 11.punktam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno galveno izmantojamo materiālu un iekārtu saraksts atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī ražotāju vai piegādātāju apliecinājumi, kuros minēta informācija par materiālu izcelsmes vietu, kvalitāti un atbilstību izvirzītajām prasībām. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka pretendents izpildīs Tehniskā piedāvājuma vadlīniju 11.punkta prasības, ja galveno izmantojamo materiālu un iekārtu sarakstā uzskaitīs tādus materiālus kā smilts (salizturīgā kārta), minerālmateriāla maisījums ar frakciju 0/32mm, 0/45mm un 0/56mm, valčbetons C30/40, asfaltbetons AC11surf PMB, AC 11surf, AC 22 base, ūdensvada un kanalizācijas spiedvada caurules PE100-RC, gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8, lietus kanalizācijas caurules PP SN8, kabelis AXPK, kabelis NYM-J, ielas apgaismojuma gaismeklis 70W-75W, betona bruģis, betona apmales, un attiecīgi par uzskaitītajiem materiāliem pievienos ražotāju vai piegādātāju apliecinājumus, kas saturēs informāciju par materiālu izcelsmes vietu, kvalitāti un atbilstību izvirzītajām prasībām.
  Atbilde: Ieinteresētā pretendenta uzskaitījums varētu tikt uzskatīts par atbilstošu. Jebkurā gadījumā nepieciešamības gadījumā piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam skaidrot un sniegt detalizētu informāciju par tā piedāvājumu.
  Atbilde publicēta:
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 30.05.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Ostas celtnieks"
Līgumcena (bez PVN) 1 597 496,86 EUR bez PVN