a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/224
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – UZKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.11.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.01.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma procedūra – atklāta konkursa procedūra saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 6.janvāra plkst. 11:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Iepirkuma priekšmets ir ēkas un tās piegulošās teritorijas Gaujas ielā 33A, Ādažos uzkopšana. Līgumu paredzēts slēgt uz 5 gadiem.

 

Uzmanību -SKAIDROJUMS! Nolikuma 1.pielikuma (Tehniskā specifikācija) 2.1.nodaļas 3.punktā ir tehniska kļūda – nav jābūt iekavām un tajās esošajam tekstam “pilna darba slodze”, līdz ar to korektā attiecīgā punkta redakcija ir: “Telpu uzkopšanu nodrošina vismaz 6 apkopējas un vismaz 2 dežūrējošās apkopējas”. Tādējādi katras apkopējas darba noslodzi aprēķina pretendents individuāli, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto paveicamo darbu apjomu. Informācija par katras apkopējas noslodzi pretendentiem skaidri jānorāda tehniskajā un finanšu piedāvājumā.  (1.12.2016.)

 

UZMANĪBU – GROZĪJUMI UN TERMIŅA PAGARINĀJUMS! 27.decembrī veikti grozījumi nolikumā, izslēdzot nolikuma 7.5.punktu un pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 31.janvārim (plkst.10:00). Detalizētu informāciju skatīt pievienotajos failos Nr.4 un Nr.5. (27.12.2016.)

 

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 27.februārī pieņēmusi lēmumu atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Cleanhouse”. Kopējā līgumcena par 5 gadiem – 511 999.80 euro bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.02.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "CLEANHOUSE", Reģ.Nr.40003371991.
Līgumcena (bez PVN) 511 999.80 EUR bez PVN