a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/65
Iepirkuma nosaukums ATKĀRTOTS IEPIRKUMS – BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE PLŪDU RISKU UN KRASTA EROZIJAS NOVĒRŠANAI ĀDAŽU NOVADĀ
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.05.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, piemērojot atklāta konkursa procedūru.

Uzmanību! Komisija 2017.gada 2.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu izslēgt SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” no vērtēšanas iepirkumā „Atkārtots iepirkums – Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai Ādažu novadā” (ID.Nr.: ĀND 2017/65), jo tās kvalifikācija neatbilst nolikuma 6.5.punkta prasībai, un konkrēti, nav secināms, ka SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI”” iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā ģenerāluzņēmējs būtu izstrādājis, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā saskaņojis vismaz 1 (vienu) pretplūdu/meliorācijas sistēmu aizsargdambju būvniecības būvprojektu, kur būvprojekta darbi ir izpildīti un pieņemti ekspluatācijā. Ņemot vērā, ka piedāvājumu iepirkumā bija iesniedzis tikai SIA “INŽENIERU BIROJS “KURBADA TILTI””, iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv