a a a

Telpu nomas paziņojumu arhīvs līdz 2022.gada 1.janvārim

03.12.2021.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 80520040603
Adrese Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 89m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības īstenošana – izglītība, sports
Nomas maksa EUR 32,82 bez PVN stundā 2
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš 01.10.2021.-31.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Otrdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Trešdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Ceturtdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Piektdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Sanita Kronberga, tālr. 20218486
Pieteikšanās termiņš 31.12.2021.3
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsStacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

2 Saskaņā ar domes 19.08.2020. lēmumu Nr.INA/2020/27] „Grozījums Carnikavas novada domes 2016.gada 14.septembra noteikumos Nr./2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.

3 Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

20.09.2021.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta  zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese

Kadagas PII “Mežavēji’’, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pag.,

Ādažu novads, LV-2103,

Telpas platība (m²)  84,00
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Kadagas PII “Mežavēji” izglītojamiem. Vienas grupas ietvaros.

Nomas maksa [3,72 EUR[2]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Iznomāšanas termiņš No 04.10.2021. līdz 31.05.2022.
Nomas laiks Darba dienās no pl. 15.30 līdz 18.30  
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 24 septembris[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikums
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs,

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

20.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Rotaļu istaba
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese

Kadagas PII “Mežavēji’’, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pag.,

Ādažu novads, LV-2103,

Telpas platība (m²)  43.00
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana.

Kadagas PII “Mežavēji” izglītojamiem. Vienas grupas ietvaros.

Nomas maksa [3.56 EUR[2]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Iznomāšanas termiņš No 04.10.2021. līdz 31.05.2022.
Nomas laiks Darba dienās no pl. 15.30 līdz 18.30  
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 24 septembris[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikums
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs,

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

20.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese

Kadagas PII “Mežavēji’’, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pag.,

Ādažu novads, LV-2103,

Telpas platība (m²)  230,2
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Kadagas PII “Mežavēji” izglītojamiem. Vienas grupas ietvaros.

Nomas maksa [6,44 EUR[2]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Iznomāšanas termiņš No 04.10.2021. līdz 31.05.2022.
Nomas laiks Darba dienās no pl. 15.30 līdz 18.30  
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 24 septembris[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikums
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs,

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

 

16.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2022.gada 30.septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 08.00 līdz 14.00;

Otrdienās, no pl. 08.00 līdz 11.00;

Trešdienās, no pl. 08.00 līdz 11.00;

Ceturtdienās, no pl. 08.00 līdz 11.00;

Piektdienās, no pl. 08.00 līdz 16.00;

Svētdienās, no pl. 10.00 līdz 18.00.

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 20.09.2021. [3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

15.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle
Kadastra numurs 80520040603
Adrese Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 41m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības īstenošna – izglītība, sports
Nomas maksa EUR 15,12 bez PVN stundā [2]
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš 01.10.2021.-31.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Otrdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Trešdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Ceturtdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Piektdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Ilze Galeniece, tālr. 26583447
Pieteikšanās termiņš 27.09.2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsStacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Saskaņā ar domes 19.08.2020. lēmumu Nr.INA/2020/27] „Grozījums Carnikavas novada domes 2016.gada 14.septembra noteikumos Nr./2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

15.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 80520040603
Adrese Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 89m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības īstenošna – izglītība, sports
Nomas maksa EUR 32,82 bez PVN stundā [2]
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš 01.10.2021.-31.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Otrdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Trešdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Ceturtdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Piektdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Ilze Galeniece, tālr. 26583447
Pieteikšanās termiņš 27.09.2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsStacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Saskaņā ar domes 19.08.2020. lēmumu Nr.INA/2020/27] „Grozījums Carnikavas novada domes 2016.gada 14.septembra noteikumos Nr./2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

14.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Siguļu PII “Piejūra” logopēdiskais kabinets (122.telpa)
Kadastra numurs 80520030414001
Adrese “Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Telpas platība (m²) 13,03 m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības vai logopēdisko nodarbību īstenošanai
Nomas maksa 5,00 EUR bez PVN stundā[2]
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš 01.10.2021.-31.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154
Pieteikšanās termiņš 24.09.2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Carnikavas novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

14.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Siguļu PII “Piejūra” rotaļu telpa (grupa “Pasaciņa”)
Kadastra numurs 80520030414001
Adrese “Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Telpas platība (m²) 32 m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības vai izglītojošo semināru īstenošana
Nomas maksa 11,17 EUR bez PVN stundā[2]
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš 01.10.2021.-31.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154
Pieteikšanās termiņš 28.01..2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Carnikavas novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

14.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Siguļu PII “Piejūra” mūzikas telpa (215.telpa)
Kadastra numurs 80520030414001
Adrese “Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Telpas platība (m²) 55,71 m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības īstenošana
Nomas maksa 21,39 EUR bez PVN stundā[2]
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš 01.10.2021.-31.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154
Pieteikšanās termiņš 28.01.2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Carnikavas novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

03.09.2021 PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas SPORTA ZĀLE
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²)

923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Vispārējām sporta nodarbībām (60 min) 14.88
Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, izņemot futbolu un florbolu (60 min) 8.27
Sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) (60 min) 10.74
Komercdarbībai (60 min) 19.01
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 20.09.2021. – 20.06.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 19:00 – 22:00

Otrdiena no plkst. 19:00 – 22:00

Ceturtdiena no plkst. 19:00 – 22:00

Sestdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Svētdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 14.09.2021.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020.lēmumu Nr. 178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.,”
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

03.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas MĀCĪBU TELPA, MĀCĪBU VIRTUVE
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 67 m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.31
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.96
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 20.09.2021. – 20.06.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Otrdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Trešdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Ceturtdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Piektdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Sestdiena no plkst. 9:00 līdz 17:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 14.09.2021.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020. lēmumu Nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

03.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas AULA
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 243  m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 6.61
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 20.09.2021. – 20.06.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Otrdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Trešdiena no plkst. 18:30 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Piektdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 14.09.2021.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2021 lēmumu Nr. 178  “ Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.”
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

02.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta spēļu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 1066
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Sporta spēļu zāle ( 60 min) 28.93 35.00
Sporta spēļu zāles ½ (60 min) 14.46 17.50
Nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 10%    
Nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 15%    
Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem (no 20 gadu vecuma) – atlaide 20%    
Sporta spēļu zāle (60 min) – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

12.40

 

 

 

6.20

 

 

15.00

Sporta spēļu zāles ½ (60 min)) – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

7.50

Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš 13.09.2021-22.06.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena pl. 21:00 – 22:00

Svētdienas pl. 10:00 – 16:00

Sestdienas un svētdienas pl. 16:00 – 21:00, izņemot 12.09.2021.; 18.09.2021.; 19.09.2021.; 18.12.2021.; 12.02.2022.; 19.02.2022.

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, tel.27138082
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 9.septembris[2]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsGaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

02.09.2021.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai 

Ādažu novada pašvaldības Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta cīņu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 206
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa

Nomas objekts

 

 

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Cīņas zāle 13.22 16.00
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš 13.09.2021-22.06.2022.
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 15:00 – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 21:00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, tel.27138082
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 9.septembris[2]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsGaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

02.09.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta aerobikas zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 137
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Aerobikas zāle (60 min )

 

13.22 16.00
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 10%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš 13.09.2021-22.06.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 16:30 – 18:00; 20:30 – 22:00

Otrdiena no plkst. 20:30 – 22:00

Trešdiena no plkst. 16:30 – 18:00; 20:30 – 22:00

Ceturtdiena no plkst. 16:30 – 22:00;

Piektdiena no plkst. 16:30 – 18:00; 20:30 – 22:00

Sestdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, tel.27138082
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 9.septembris[2]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsGaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

18.08.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 06.09.2021. līdz 2022.gada 31.maijam
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 17.00 līdz 18.00;

Otrdienās, no pl. 16.00 līdz 18.00;

Trešdienās, no pl.16.00 līdz 18.00;

Ceturtdienās, no pl. 16.00 līdz 18.00;

Piektdienās, no pl. 16.00 līdz 17.00.

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 23.08.2021. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

23.07.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 01.08.2021. līdz 2021.gada 30.augustam
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 09.00 līdz 14.00;

Otrdienās, no pl. 09.00 līdz 11.00;

Trešdienās, no pl. 09.00 līdz 11.00;

Ceturtdienās, no pl. 09.00 līdz 11.00;

Piektdienās, no pl. 09.00 līdz 14.00.

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 28.07.2021. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

15.07.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2021.gada 31.decembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, pl. 18.00 – 19.00;

Piektdienās, pl. 18.00 – 19.00.

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 22.07.2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

10.05.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

 

Nomas objekts

 

Ilgums (min)

Cena EUR (bez PVN) Cena EUR (ar PVN)
Futbola laukums 60 min 33.06 40.00
Diena (8h) 132.23 160.00
Futbola laukums ½ 60 min 16.53 20.00
  Diena (8h) 66.12 80.00

 

Futbola laukums – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

60 min

 

 

16.53

 

 

20.00

  Diena (8h) 66.12 80.00

 

Futbola laukums ½ – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

60 min

 

 

8.26

 

 

10.00

  Diena (8h) 33.06 40.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

24.05.2021. – 31.10.2021.  

Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 22:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 22:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 22:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 22:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 –22:00;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 19:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 19:00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 17.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.97 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”
Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

10.03.2021. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

NOMETNĒM ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.31
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.96
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 07.06.2021-13.08.2021
Nomas laiks Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2021.gada 31. marts
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids

 

Līguma parakstīšanas veids

Personīgi  

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Personīgi

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

 

Ādažu novada domes 2020.gada 25.augusta lēmums nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

04.01.2021.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2021.gada 31.decembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, pl. 19.00 – 20.00;

Piektdienās, pl. 17.00 – 18.00.

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 10.01.2021.[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

12.11.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas Zaļā zāle
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas iela 30,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 340 m2

 

Lietošanas mērķi Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Kultūrizglītības un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

skolēnu kolektīviem, kuri piedalās Dziesmu un deju svētkos 0.30
ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 9.50
citiem pakalpojumiem 28.50
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 01.11.2020-31.08.2021
Nomas laiks Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 14:00 līdz 19:00
Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Česlavs Batņa, 26462610
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 20.novembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 14.septembra lēmums nr.198 “Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.10.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  84.00
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Kadagas PII audzēkņiem.

Nomas maksa [3.72 EUR[2]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

Iznomāšanas termiņš No 29.10.2020 līdz 31.05.2021.
Nomas laiks  Otrdien,  ceturtdien no pl. 16.00 līdz 18.00
Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 23. oktobris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.

 

01.10.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada PII “Strautiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Multihalle
Adrese ĀDAŽUPII “Strautiņš”, Pirmā iela 26a, Ādaži.
Telpas platība (m²)  285
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Ādažu  PII  “Strautiņš” audzēkņiem.

Nomas maksa 16,53 bez PVN
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

Bērnu ierašanās uz nodarbībām tiek organizēta pa Multihalles atsevišķo ieeju, kustība no grupām pa Iestādes gaiteņiem uz zāli nav atļauta.

Nodarbību laikā vecāku uzturēšanās Multihalles telpās nav atļauta.

Iznomāšanas termiņš No 19.10.2020 līdz 31.05.2021.
Nomas laiks Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien ,piektdien no pl. 15.30 līdz 19.00
Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Linda Cintiņa( 26532414)
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 9. oktobrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai! Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  242,0
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Kadagas PII audzēkņiem.

Nomas maksa 6,44 EUR[2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

Iznomāšanas termiņš No 05.10.2020. līdz 31.05.2021.
Nomas laiks

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien

no pl. 15.30 līdz 18.30

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 25.septembris[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

21.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Rotaļu istaba
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  43.00
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana.

Kadagas PII audzēkņiem.

Nomas maksa [3.56 EUR[2]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

Iznomāšanas termiņš No 05.10.2020. līdz 31.05.2021.
Nomas laiks Darba dienās no pl. 15.30 līdz 18.30  
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 25 septembris[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

21.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  84.00
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Kadagas PII audzēkņiem.

Nomas maksa [3.72 EUR[2]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.06.2020.noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

Iznomāšanas termiņš No 05.10.2020 līdz 31.05.2021.
Nomas laiks Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no pl. 15.30 līdz 18.30
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 25 septembris[3]
Pieteikuma veidlapa Līguma projekts
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

21.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Klase (telpa 127)
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 60
Lietošanas mērķi Izglītība.
Nomas maksa 1,40 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 20.10.2020 līdz 18.12.2020
Nomas laiks

Pirmdien, no pl. 15.30 līdz 20.00

Otrdien, no pl. 15.30 līdz 20.00

Trešdien, no pl. 15.30 līdz 20.00

Ceturtdien, no pl. 15.30 līdz 20.00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Gundars Subočs, tel.26477855
Pieteikšanās termiņš 28.09.2020[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

17.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Kultūras centra Deju zāle (Nr.219, 221, 224)
Kadastra numurs 804400804440001001
Adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 168
Lietošanas mērķi Kultūra. Veselības veicināšana. Sports
Nomas maksa EUR 15 [2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai.

Telpas aprīkojums ir stacionārs un nav maināms.

Telpās neuzglabā nomnieka inventāru un aprīkojumu.

Iznomāšanas termiņš No 2020. gada 1.oktobra līdz 2021. gada 1. augustam
Nomas laiks

Otrdien, pl. 9.00 – 13.00

Ceturtdien, pl. 9.00 – 13.00

Svētdien, pl. 9.00 – 16.00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Maija Drunka, 26827255
Pieteikšanās termiņš Līdz 2020. gada 23. septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.202 “Par pakalpojumu cenu un telpu nomas maksu Ādažu Kultūras centrā”.

Par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada dome šajā sadaļā publicē paziņojumus par iespēju pretendentiem pieteikties pašvaldības telpu nomai (atbilstoši MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”).

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

 

17.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2021.gada 30.septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 17.00 līdz 19.00;

Otrdienās, no pl. 16.00 līdz 18.00;

Trešdienās, no pl. 16.00 līdz 18.00;

Ceturtdienās, no pl.10.00-11.00 un 16.00 līdz 18.00;

Piektdienās, no pl. 18.00 līdz 20.00.

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 21.09.2020. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

10.09.2020.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta spēļu zāle  
Kadastra numurs 80440080191  
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164  
Telpas platība (m²)  1066  
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.  
Nomas maksa    
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Sporta spēļu zāle ( 60 min) 28.93 35.00
Sporta spēļu zāles ½ (60 min) 14.46 17.50
Nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 10%    
Nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 15%    
Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem (no 20 gadu vecuma) – atlaide 20%    
Sporta spēļu zāle (60 min) – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

12.40

 

 

 

 

 

6.20

15.00
Sporta spēļu zāles ½ (60 min)) – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

7.50

Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai  
Iznomāšanas termiņš 26.09.2020-20.06.2021.  
Nomas laiks Svētdiena no plkst. 11:00 – 18:00  
Nomas līguma projekts Līguma paraugs  
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082  
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 18. septembris  
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa  
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads  
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā  
Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.97 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2020.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta aerobikas zāle  
Kadastra numurs 80440080191  
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164  
Telpas platība (m²)  137  
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.  
Nomas maksa    
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Aerobikas zāle (60 min )

(līdz 20 personām)

13.22 16.00
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 10%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai  
Iznomāšanas termiņš 21.09.2020-21.06.2021  
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 16:00 – 17:30;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 18:30; un no 20:30 – 21:30

Trešdiena no plkst. 16:30 – 17:30

Ceturtdiena no plkst. 19:30 – 21:30;

Piektdiena no plkst. 16:00 –17:30;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

 
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts  
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082  
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 11. septembris  
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa  
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads  
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā  
Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.97 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2020.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts   Ādažu sporta centra peldbaseins
Kadastra numurs   80440080191
Adrese   Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)    396,2
Lietošanas mērķi   Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana. Peldēšanas apmācība.
Nomas maksa    
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Baseins

(ne vairāk kā 36 personām)

163.64 198.00
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm un vairāk – atlaide 15 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš

(ne vairāk kā 12 personām)

54.54 66.00
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm un vairāk – atlaide 15 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš skolnieku grupām

(ne vairāk kā 12 personām)

27.27 33.00
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm un vairāk – atlaide 15 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi   Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš   21.09.2020-21.06.2020.
Nomas laiks  

Pirmdiena:

–         No plkst. 13:45 – 15:00 /divi celiņi/

Ceturtdiena

–         no plkst. 13:15 – 15:00 /divi celiņi/

Nomas līguma projekts   Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei   Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš   2020.gada 11. septembris
Pieteikuma veidlapa   Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta   Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids   Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.97 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Vispārējām sporta nodarbībām (60 min) 14.88
Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, izņemot futbolu un florbolu (60 min) 8.27
Sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) (60 min) 10.74
Komercdarbībai (60 min) 19.01
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 21.09.2020-22.06.2021
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Otrdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Trešdiena no plkst. 19:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Piektdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Sestdiena no plkst. 9:00 – 21:00

Svētdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 14. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids

 

Līguma parakstīšanas veids

Personīgi  

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Personīgi

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

 

Ādažu novada domes 2020.gada 25.augusta lēmums nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.31
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.96
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 21.09.2020-22.06.2021
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Otrdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Trešdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Ceturtdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Piektdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Sestdiena no plkst. 9:00 līdz 17:00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 14. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids

 

Līguma parakstīšanas veids

Personīgi  

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Personīgi

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Ādažu novada domes 2020.gada 25.augusta lēmums nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  243 m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 6.61
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 21.09.2020-22.06.2021
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Otrdiena no plkst. 18:00 – 21:00

Trešdiena no plkst. 19:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 21:00

Piektdiena no plkst. 18:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 14. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Pieteikuma iesniegšanas veids

 

Līguma parakstīšanas veids

Personīgi  

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Personīgi

Elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Ādažu novada domes 2020.gada 25.augusta lēmums nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

28.08.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2021.gada 30.septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 08.00 līdz 14.00;

Otrdienās, no pl. 08.00 līdz 11.00;

Trešdienās, no pl. 08.00 līdz 11.00;

Ceturtdienās, no pl. 08.00 līdz 11.00;

Piektdienās, no pl. 08.00 līdz 14.00;

Svētdienās, no pl. 10.00 līdz 18.00.

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 15.09.2020. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

27.08.2020.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta cīņu zāle  
Kadastra numurs 80440080191  
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164  
Telpas platība (m²)  206  
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.  
Nomas maksa    
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Cīņas zāle

(līdz 20 personām) *

13.22 16.00
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai  
Iznomāšanas termiņš 05.09.2020-21.06.2021  
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 14:00 – 19:00;

Svētdiena no plkst. 11:00 – 19:00;

 
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts  
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082  
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 3. septembris  
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa  
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads  
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā  
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.08.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 17.08.2020. – 31.08.2020.
Nomas laiks

Pirmdienās, pl. 10.00 – 14.00;

Trešdienās, pl. 09.00 – 11.00;

Piektdienās, pl. 10.00 – 14.00 .

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 10.08.2020 [3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

23.07.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas iela 30,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 60 m2

 

Lietošanas mērķi Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim (60 min) 1,40
citiem pakalpojumiem (60 min) 4,20
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 10.08.2020-14.09.2020
Nomas laiks Pirmdienās, trešdienās no 17:00 līdz 21:00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Česlavs Batņa, 26462610
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 31.jūlijam
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 14.septembra lēmums nr.198 “Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

07.07.2020.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 02.08.2020. – 30.08.2020.
Nomas laiks Svētdienās, pl. 16.00 – 18.00.
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 14.07.2020 [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

26.05.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa līdz 30.08.2020.  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Ģērbtuve un dušas telpa (60 min)

(ne vairāk kā 12 personām)

13.64
Stadions (60 min) 8.26

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

Nomas maksa no 01.09.2020.

 

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

 

Nomas objekts

 

Ilgums (min)

Cena EUR (bez PVN) Cena EUR (ar PVN)
Futbola laukums 60 min 33.06 40.00
Diena (8h) 132.23 160.00
Futbola laukums ½ 60 min 16.53 20.00
  Diena (8h) 66.12 80.00

 

Futbola laukums – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

60 min

 

 

16.53

 

 

20.00

  Diena (8h) 66.12 80.00

 

Futbola laukums ½ – biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam

 

 

60 min

 

 

8.26

 

 

10.00

  Diena (8h) 33.06 40.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

10.06.2020. – 31.10.2020.  

Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 –21:00;

Sestdiena no plkst. 12:00 – 17:00;

Svētdiena no plkst. 12:00 – 17:00;

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 2.jūnijs (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.
Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.97 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

15.05.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 243 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 14.88
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 01.06.2020-14.08.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 10:00 – 21:00

Otrdiena no plkst. 10:00 – 21:00

Trešdiena no plkst. 10:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 10:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 10:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 25 . maijam
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

15.05.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta zāle ( 60 min)                             Darba dienās

 

Brīvdienās

 

24.80*

 

8,27

biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, IZŅEMOT futbolu un florbolu 10.90
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
komercdarbībai 32.23
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 01.06.2020 – 14.08.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 10:00 – 18:00 (līdz 19.06.2020.)

Pirmdiena no plkst. 10:00 – 21:00 (sākot ar 22.06.2020.)

Otrdiena no plkst. 10:00 – 21:00

Trešdiena no plkst. 10:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 10:00 – 19:00 (līdz 19.06.2020.)

Ceturtdiena no plkst. 10:00 – 21:00 (sākot ar 22.06.2020.)

Piektdiena no plkst. 10:00 – 21:00

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 25. maijam
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

 

07.02.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu sākumskolā

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

NOMETNĒM ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.306
citiem pakalpojumiem (60 min) 9.92
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 13.06.2020-14.08.2020
Nomas laiks

 

Darba dienas no 8:30 līdz 17:00

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 28. februārim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

10.01.2020. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomu

Ādažu novada domes Ādažu PII “Strautiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Multifunkcionālā halle ģērbtuvēm un dušas telpām
Kadastra numurs 80440070025001
Adrese Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 280 m*
Lietošanas mērķi

Veselības veicināšana. Sports.

Muzikālā un sporta zāle interešu izglītības un mūžizglītības organizēšanai ārpus mācību procesa, kā arī Eiropas savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros pašvaldības vadībā (uzraudzībā) īstenoto pasākumu organizēšanai.

 

Nomas maksa   16,52 EUR (bez PVN stundā)
Citi iznomāšanas nosacījumi

 

Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi.

Iznomāšanas termiņš 20.01.2020. – 30.06.2020.
Nomas laiks Darba dienās, no plkst. 14.00 līdz 21.00
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Linda Cintiņa 26532414
Pieteikšanās termiņš Līdz 2020.gada 16 janvārim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

09.01.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta zāle ( 60 min)                             Darba dienās

 

Brīvdienās

 

24.80*

 

8,27

biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, IZŅEMOT futbolu un florbolu 10.90
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
komercdarbībai 32.23
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 20.01.2020 – 22.06.2020
Nomas laiks

Piektdiena no plkst. 20:30 – 22:00

Sestdiena no plkst. 9:00 – 13:00

Svētdiena no plkst. 14:00 – 16:00 un 17:00  – 20:00

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2020.gada 16. janvāris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

09.01.2020. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2020.gada 31.augustam
Nomas laiks

Pirmdienās, pl. 19.00 – 20.00;

Piektdienās, pl. 17.00 – 18.00.

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 14.01.2020.[3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

03.12.2019.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.306
citiem pakalpojumiem (60 min) 9.92
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 16.12.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 11. decembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.12.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 243 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 14.88
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 16.12.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Otrdiena no plkst. 18:00 – 19:00

Trešdiena no plkst. 20:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 19:00;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 11 . decembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

 

25.11.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.306
citiem pakalpojumiem (60 min) 9.92
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 02.12.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 29. novembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

29.10.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta cīņu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  206
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cīņas zāle

(līdz 20 personām) *

13.25
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 09.11.2019-21.06.2020
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 13:00 – 17:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 17:00;

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 5. novembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

22.10.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta zāle ( 60 min)                             Darba dienās

 

Brīvdienās

 

24.80*

 

8,27

biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, IZŅEMOT futbolu un florbolu 10.90
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
komercdarbībai 32.23
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 04.11.2019-22.06.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 21:00 – 22:00

Trešdiena no plkst. 21:00 – 22:00

Ceturtdiena no plkst. 19:00 – 20:00

Piektdiena no plkst. 20:30 – 22:00

Sestdiena no plkst. 9:00 – 13:00

Svētdiena no plkst. 14:00 – 16:00 un 17:00  – 20:00

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 31. oktobris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

18.10.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 243 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 14.88
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 28.10.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Otrdiena no plkst. 18:00 – 19:00

Trešdiena no plkst. 20:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 25 . oktobrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

09.10.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta spēļu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  1066
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta spēļu zāle ( 60 min) 28.93
Sporta spēļu zāles ½ (60 min) 14.46
treniņu nodarbībām Ādažu novada bērnu komandām līdz 19 g.v., kas nodarbojas ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu 10.91
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
sacensībām pieaugušajiem (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 31.82
20 % atlaide Ādažu novada pieaugušo sporta komandām un ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu tieši saistītām Ādažu novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 20.10.2019-21.06.2020.
Nomas laiks Svētdiena no plkst. 11:00 – 17:00
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 16. oktobris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

08.10.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Klase (telpa 127)
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 60
Lietošanas mērķi Izglītība.
Nomas maksa 1,40 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 05.11.2019 līdz 10.12.2019
Nomas laiks

Otrdien, no pl. 15.00 līdz 19.10

Ceturtdien, no pl. 15.00 līdz 19.10

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Gundars Subočs, tel.26477855
Pieteikšanās termiņš 15.10.2019[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.306
citiem pakalpojumiem (60 min) 9.92
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 14.10.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 08. septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta zāle ( 60 min)                             Darba dienās

 

Brīvdienās

 

24.80*

 

8,27

treniņu nodarbībām Ādažu novada bērnu komandām līdz 19 g.v., kas nodarbojas ar basketbolu,  volejbolu 10.90
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
komercdarbībai 32.23
*20 % atlaide Ādažu novada pieaugušo sporta komandām un ar basketbolu, volejbolu tieši saistītām Ādažu novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 12.10.2019-22.06.2020
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 9:00 – 21:00

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:00

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 08. oktobris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 243 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 14.88
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 14.10.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Otrdiena no plkst. 18:00 – 19:00

Trešdiena no plkst. 20:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 08 . oktobrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra peldbaseins
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  396,2
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana. Peldēšanas apmācība.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Baseins

(ne vairāk kā 36 personām)

130.91
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš

(ne vairāk kā 12 personām)

43.64
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš skolnieku grupām

(ne vairāk kā 12 personām)

27.27
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 07.10.2019-21.06.2020.
Nomas laiks

Viena celiņa noma:

Pirmdiena:

–         No plkst. 20:00 – 21:30 /viens celiņš/

Otrdiena

–         no plkst. 13:10 – 15:40 /divi celiņi/

Trešdiena

–          no plkst. 13:10 – 14:20 /divi celiņi /

–         No plkst. 14:20 – 16:40 /viens celiņš/

–         No plkst. 20:00 – 21:30 /viens celiņš/

Ceturtdiena

–         no plkst. 13:10 – 15:40 /divi celiņi/

–         No plkst. 15:40 – 17:20 /viens celiņš/

Piektdiena

–         no plkst. 20:00 – 21:30 /viens celiņš/

Sestdiena

–         no plkst. 12:10 – 20:00; /viens celiņš/

Svētdiena

–         no plkst. 13:10 – 20:00 (var iznomāt vienu celiņu vai visu baseinu)

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 4. oktobris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

 

11.09.2019. Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada 20.septembris – 2019.gada 20.decembris.
Nomas laiks

Katra mēneša pirmā, otrā un ceturtā trešdienā no pl.16.00 – 17.00;

Piektdienās no pl.18.00 – 20.00.

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 16.09.2019. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!
Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

10.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai (Ādažu sākumskolas sporta zāle)

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta zāle ( 60 min) 24.80
treniņu nodarbībām Ādažu novada bērnu komandām līdz 19 g.v., kas nodarbojas ar basketbolu,  volejbolu 10.90
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
komercdarbībai 32.23
20 % atlaide Ādažu novada pieaugušo sporta komandām un ar basketbolu, volejbolu tieši saistītām Ādažu novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 23.09.2019-22.06.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 21:00 – 22:00;

Otrdiena no plkst. 18:00 – 20:00;

Trešdiena no plkst. 21:00 – 22:00;

Ceturtdiena no plkst. 19:00 – 20:00;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 22:00

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 17. septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

10.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai (Ādažu sākumskolas mācību telpa)

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas mācību telpa
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.306
citiem pakalpojumiem (60 min) 9.92
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 23.09.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 17. septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

10.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai (Ādažu sākumskolas aula)

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 243 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 14.88
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 23.09.2019-29.05.2020
Nomas laiks

 

Otrdiena no plkst. 18:00 – 19:00

Trešdiena no plkst. 20:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 17 . septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

04.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai (Ādažu vidusskolas klase)

Ādažu novada domes Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Klase (telpa 037)
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 60
Lietošanas mērķi Izglītība.
Nomas maksa 1,40 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 20.12.2019
Nomas laiks

trešdien, no pl. 16.00 līdz 17.00

ceturtdien, no pl. 16.00 līdz 17.00

Līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Gundars Subočs, tel.26477855
Pieteikšanās termiņš 11.09.2019[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Pretendentu ievērībai!

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

04.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta cīņu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  206
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cīņas zāle

(līdz 20 personām) *

13.25
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 16.09.2019-21.06.2020
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 14:00 – 20:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:00;

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 11. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

04.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta spēļu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  1066
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta spēļu zāle ( 60 min) 28.93
Sporta spēļu zāles ½ (60 min) 14.46
treniņu nodarbībām Ādažu novada bērnu komandām līdz 19 g.v., kas nodarbojas ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu 10.91
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
sacensībām pieaugušajiem (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 31.82
20 % atlaide Ādažu novada pieaugušo sporta komandām un ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu tieši saistītām Ādažu novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 16.09.2019-21.06.2020.
Nomas laiks

Ceturtdiena no plkst. 20:30 – 21:30;

Sestdiena no plkst. 09:00 – 10:00; 12:30 – 15:30;

Svētdiena no plkst. 09:00 – 10:00; 11:00 – 19:00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 11. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra peldbaseins
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  396,2
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana. Peldēšanas apmācība.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Baseins

(ne vairāk kā 36 personām)

130.91
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš

(ne vairāk kā 12 personām)

43.64
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš skolnieku grupām

(ne vairāk kā 12 personām)

27.27
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 16.09.2019-21.06.2020.
Nomas laiks

Viena celiņa noma:

Pirmdiena:

–          no plkst. 13:10 – 14:20 /divi celiņi /

–         No plkst. 14:20 – 15:40 /viens celiņš/

–         No plkst. 20:00 – 21:30 /viens celiņš/

Otrdiena

–         no plkst. 13:10 – 15:40 /divi celiņi/

–         No plkst. 15:40 – 17:20 /viens celiņš/

–         No plkst. 18:40 – 21:30 /viens celiņš/

Trešdiena

–          no plkst. 13:10 – 14:20 /divi celiņi /

–         No plkst. 14:20 – 16:40 /viens celiņš/

–         No plkst. 20:00 – 21:30 /viens celiņš/

Ceturtdiena

–         no plkst. 13:10 – 15:40 /divi celiņi/

–         No plkst. 15:40 – 17:20 /viens celiņš/

–         No plkst. 18:40 – 21:30 /viens celiņš/

Piektdiena

–         no plkst. 20:00 – 21:30 /viens celiņš/

Sestdiena

–         no plkst. 12:20 – 20:00; /viens celiņš/

Svētdiena

–         no plkst. 09:00 – 20:00 (var iznomāt vienu celiņu vai visu baseinu)

 

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 10. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

03.09.2019.PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada 13.septembris – 2020.gada 31.maijs.
Nomas laiks Piektdienās no pl.14.00 – 15.00.
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 08.09.2019. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

30.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada 13.septembris – 2020.gada 31.maijs.
Nomas laiks Piektdienās no pl.12.00 – 13.00.
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 08.09.2019. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

30.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta aerobikas zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  137
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Aerobikas zāle (60 min )

(līdz 20 personām)

13.25
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 16.09.2019-21.06.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 19:30 – 21:30;

Otrdiena no plkst. 18:30 – 21:30;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 21:30

Ceturtdiena no plkst. 19:30 – 21:30;

Piektdiena no plkst. 17:00 –21:30;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 6. septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

30.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Kultūras centra Deju zāle (Nr.219, 221, 224)
Kadastra numurs 804400804440001001
Adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 168
Lietošanas mērķi Kultūra. Veselības veicināšana. Sports
Nomas maksa EUR 15 [2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai.

Telpas aprīkojums ir stacionārs un nav maināms.

Telpās neuzglabā nomnieka inventāru un aprīkojumu.

Iznomāšanas termiņš No 2019. gada 13. septembra līdz 2020. gada 1. augustam
Nomas laiks

Otrdien, pl. 9.00 – 12.30

Ceturtdien, pl. 9.00 – 12.30

Svētdien, pl. 9.00 – 17.00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Maija Drunka, 26827255
Pieteikšanās termiņš Līdz 2019. gada 6. septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.202 “Par pakalpojumu cenu un telpu nomas maksu Ādažu Kultūras centrā”.

 

 

20.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Ādažu sākumskolas mācību telpa

3 telpas

Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 Vienas telpas platība 67 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.306
citiem pakalpojumiem (60 min) 9.92
Citi iznomāšanas nosacījumi  Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 09.09.2019-29.05.2020
Nomas laiks

1 telpa:

Pirmdiena no plkst. 14:30 – 18:00;

Otrdiena no plkst. 14:30 – 18:00;

Trešdiena no plkst. 14:30 līdz 18:00;

Ceturtdiena no plkst. 14:30 – 18:00;

Piektdiena no plkst. 14:30 – 18:00

2 telpas:

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Otrdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Trešdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Ceturtdiena no plkst. 17:00 – 20:00;

Piektdiena no plkst. 17:00 – 20:00

Nomas līguma projekts  Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 29. augustam
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

20.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas sporta zāle
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbolu un futbolu.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta zāle ( 60 min) 24.80
treniņu nodarbībām Ādažu novada bērnu komandām līdz 19 g.v., kas nodarbojas ar basketbolu,  volejbolu 10.90
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
komercdarbībai 32.23
20 % atlaide Ādažu novada pieaugušo sporta komandām un ar basketbolu, volejbolu tieši saistītām Ādažu novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 09.09.2019-22.06.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 19:00 – 22:00;

Otrdiena no plkst. 19:00 – 22:00;

Trešdiena no plkst. 19:00 – 22:00;

Ceturtdiena no plkst. 19:00 – 22:00;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 22:00

Sestdiena no plkst. 9:00  – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 –  20:00.

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 29. augustam
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada 2019.gada 29. janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

20.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sākumskolas aula
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16,  Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)

 243 m2

 

Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 14.88
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksas cenai piemēro spēkā esošo PVN likmi
Iznomāšanas termiņš 09.09.2019-29.05.2020
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 18:00 – 21:00;

Otrdiena no plkst. 18:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 18:00 līdz 21:00;

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 18:00 – 21:00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Solvitas Vasiļevska, 28356680
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 29. augustam
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmums nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

19.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Ģērbtuve un dušas telpa (60 min)

(ne vairāk kā 12 personām)

13.64
Stadions (60 min) 8.26
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada 26.08. – 31.10.2019.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 20:00 – 21:00;

Otrdiena no plkst. 20:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 20:00 – 21:00;

Ceturtdiena no plkst. 20:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 20:00 –21:00;

Sestdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Svētdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 23.augusts
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Ģērbtuve un dušas telpa (60 min)

(ne vairāk kā 12 personām)

13.64
Stadions (60 min) 8.26
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada augusts, septembris, oktobris
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 18:00 – 20:00;

Otrdiena no plkst. 18:00 – 20:00;

Trešdiena no plkst. 18:00 – 20:00;

Ceturtdiena no plkst. 18:00 – 20:00;

Piektdiena no plkst. 18:00 –20:00;

Sestdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Svētdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Nomas līguma projekts   Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2019.gada 19.augusts
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.

Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.08.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada 10.septembris – 2020.gada 31.maijs
Nomas laiks Pirmdienās no plkst.15.00 – 19.00;
Otrdienās no plkst.17.00 – 18.00;Trešdienās no plkst.17.00 – 18.00;Piektdienās no plkst.15.00 – 17.00.
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 19.08.2019. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

22.07.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 2019.gada 01.augusts – 09.septembris.
Nomas laiks

Pirmdienās no pl.10.00 – 12.00, un no pl.17.00 – 19.00.

Trešdienās no pl.10.00 – 12.00.

Piektdienās no pl.10.00 – 12.00, un no pl.15.00 – 17.00.

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 28.07.2019. [3]
Pieteikuma veidlapa Pieteikums
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

04.07.2019. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Kultūras centra Deju zāle (Nr.219, 221,224)
Kadastra numurs 804400804440001001
Adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 168
Lietošanas mērķi Kultūra. Veselības veicināšana. Sports
Nomas maksa EUR 15 [2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai.

Telpas aprīkojums ir stacionārs un nav maināms.

Telpās neuzglabā nomnieka inventāru un aprīkojumu.

Iznomāšanas termiņš No 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 1. augustam
Nomas laiks

Otrdien, pl. 9.00 – 12.40

Ceturtdien, pl. 9.00 – 12.40

Svētdien, pl. 9.00 – 17.00

Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Linda Tiļuga, 29456335
Pieteikšanās termiņš Līdz 2019. gada 10. jūlijam
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.202 “Par pakalpojumu cenu un telpu nomas maksu Ādažu Kultūras centrā”.

 

Par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada dome šajā sadaļā publicē paziņojumus par iespēju pretendentiem pieteikties pašvaldības telpu nomai (atbilstoši MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”).

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.