Stājušies spēkā jaunie dabas parka “Piejūra” aizsardzības un izmantošanas noteikumi

24.11.2021.

Šī gada 11. novembrī stājušies spēkā jaunie dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 740).

Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālo informatīvo zīmi – zaļu kvadrātveida laukumu baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu centrā. Zīmju izgatavošanu un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

 

Dabas parks atrodas Rīgas pilsētas, kā arī Ādažu un Saulkrastu novadu teritorijās.  Parks aizņem aptuveni piekto daļu no Ādažu novada Carnikavas pagasta teritorijas un stiepjas gar jūru 19 km garumā. Vairāk kā pusi no dabas parka aizņem piejūras meži, iekļaujot kā upes un ezerus, tā arī jūras piekrasti.

Būtiskākie liegumi – ir aizliegts:

  • bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, informācijas stendus, kā arī citus publiski pieejamus dabas tūrisma, izziņas un atpūtas infrastruktūras objektus;
  • pārvietoties (arī apstāties un stāvēt) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem ārpus ceļiem, izņemot pagalmus, pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, ugunsdrošības pasākumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem, kā arī gadījumus, ja ir Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja zinātnisko pētījumu veikšanai;
  • pārvietoties ar kuģošanas līdzekļiem, tai skaitā ūdens motocikliem, izmantojot motoru, izņemot pārvietošanos Gaujā ar minimālo ātrumu un ja pārvietošanās saistīta ar šo teritoriju uzraudzību;
  • pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas;
  • iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;
  • celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām publiski pieejamām atpūtas vietām;
  • izvākt meža zemēs kritušos kokus un kritalas vai to daļas, ja to diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem;
  • atrasties Ummja ezerā no 1. jūnija līdz 15. augustam, izņemot zinātnisko pētījumu un monitoringa veikšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, kā arī teritorijas uzraudzības, valsts aizsardzības uzdevumu vai glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu;

Ar dabas parka “Piejūra” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem pilnībā varat iepazīties ŠEIT.

Noteikumu kontroli un uzraudzību veic Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.