a a a

Sludinājumu sadaļas lietošanas noteikumi

Sludinājumu drīkst ievietot tikai latviešu valodā. Ievietojot sludinājumu mājaslapā, lūgums visu informāciju norādīt viena sludinājuma aprakstā, kā arī korekti norādīt kontaktinformāciju. Sludinājumu drīkst ievietot tikai atbilstošā sludinājuma kategorijā. Sludinājuma ievietotājs ir atbildīgs par tāda satura izvietošanu, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Sludinājumu pirms publicēšanas tuvāko 3 darba dienu laikā pēc sludinājuma iesniegšanas apstiprina mājaslapas administrators. Ja sludinājums ir iesūtīts neatbilstoši noteikumiem, vai arī – tas atkārtojas, tas tiks dzēsts. Gadījumos, ja sludinājumu nepieciešams dzēst pirms sludinājuma norādītā beigu datuma, aicinām zvanīt pa tālr.67997574

Pievienot failu
Faila maksimālais lielums 2 MB