a a a

Sociālā palīdzība

Adrese Ādažos: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
Adrese Carnikavā: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads.

e-pasts: soc.dienests@adazi.lv
E-adrese

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ieva Roze sociālā  dienesta vadītājs 29451628 ieva.roze@adazi.lv
Daiga Landsmane sociālā  dienesta vadītāja vietnieks 20243515 daiga.landsmane@carnikava.lv
Sintija Vītola sociālā dienesta vadītāja vietnieks kvalitātes un metodikas jautājumos 67996661 sintija.vitola@adazi.lv
Liene Lauska lietvedības vadītāja/arhivārs liene.lauska@adazi.lv
Sociālās palīdzības nodaļa
Guna Kozlovska vecākais sociālais darbinieks (Ādaži) 67996661
28013399
guna.kozlovska@adazi.lv
Liāna Andreviča sociālais darbinieks (Ādaži) 67996661
29233100
liana.andrevica@adazi.lv
Anda Tuliša sociālais darbinieks (Ādaži) 67996661
29233100
anda.tulisa@adazi.lv
Līga Ozola Poga sociālās palīdzības organizators (Ādaži) 67809399
Inga Reimane sociālais darbinieks (Carnikava) 22044198  inga.reimane@carnikava.lv
Emma Ivanova sociālais darbinieks (Carnikava) 22044198 emma.ivanova@carnikava.lv
Sociālo pakalpojumu nodaļa
Solvita Briede vecākais sociālais darbinieks (Ādaži) 67996661
26688376
solvita.briede@adazi.lv
Zinaida Johansone sociālais darbinieks (Ādaži) 67997744 zinaida.johansone@adazi.lv
Agija Jaunbērziņa sociālais darbinieks 25772414 agija.jaunberzina@adazi.lv
Linda Lancmane sociālais darbinieks (Ādaži) 67996661 linda.lancmane@adazi.lv
Sociālā darba nodaļa
Inga  Visocka vecākais sociālais darbinieks  ar ģimenēm, bērniem (Carnikava) 20235386 inga.visocka@carnikava.lv
Inga Pudāne sociālais darbinieks  ar ģimenēm, bērniem (Ādaži) 67809399, 20287367
Gerda Jeļiņevska sociālais darbinieks ar ģimenēm, bērniem 20235386
BLP (brīvā laika pavadīšana)
Gunita Dzene Kopienas vecākais sociālais darbinieks (Carnikava) 20232044 gunita.dzene@carnikava.lv
AAC “Pīlādzis” (Carnikava)
Daina Možeiko pedagogs 20242308 daina.mozeiko@carnikava.lv
Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs (Ādaži)
Iveta Mežīte  vadītāja 28062525 iveta.mezite@adazi.lv
Kristīne Patmalniece Silto smilšu speciāliste 28388251 kristine.patmalniece@adazi.lv
Laura Vegere Ergoterapeite 28004584 laura.vegere@adazi.lv
Kristīne Karole Fizioterapeite 28330948 kristine.karole@adazi.lv

PAKALPOJUMI

NORMATĪVIE AKTI

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
 • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
 • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
 • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
 • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kurš stājās spēkā 01.01.2003. Likums definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās:

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
 2. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 3. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldību budžeta. Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtēs personas vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienosies par piemērotāko palīdzības veidu.

Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi:

1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
4) noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
5) sniegt sociālo palīdzību;
6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
8) izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Pašvaldības sociālā dienesta pienākumi un tiesības:

1) sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
2) rakstveidā informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
3) sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
4) Pašvaldības sociālajam dienestam ir pienākums sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
5) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem:

 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Nodrošina bērniem no sociālām riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē.
 • Apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm.
 • Organizē un mobilizē resursus, kā arī veicina ģimeni līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.

Sociālais darbinieks darbam ar pensionāriem un invalīdiem:

 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un klientiem no mazaizsargātām ģimenēm, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Novērtē un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus 1. un 2. grupas invalīdiem, ČAES invalīdiem, bērniem invalīdiem un politiski represētām personām.
 • Novērtē un organizē vecu vientuļu cilvēku un invalīdu mājas aprūpi.
 • Veic nepieciešamos pasākumus klienta ievietošanai vispārējā vai specializētā tipa pansionātā.
 • Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, veicinot līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
 • Novērtē klienta nepieciešamību pēc sanatorijas un tehniskiem palīglīdzekļiem, organizēt to saņemšanu.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.