a a a

Sabiedrība

 • Ādažu novada daudzdzīvokļu esošie un potenciālie īpašnieki tiek aicināti piedalīties informatīvā seminārā par novada daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, ēku atjaunošanas nepieciešamību un visaptverošas atjaunošanas sniegtajām iespējām.

  Seminārs notiks 2019. gada 6. novembrī (trešdienā) no 18:00 līdz 20:00 Ādažu Vēstures un mākslas galerijā.

 • Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Galvenie amata pienākumi:
  • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
  • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
  • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
  • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
  • Izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
  • Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
  • Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
  • Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
  • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
  • Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
  • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
  • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
  • Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.
 • Sporta daļa aicina sportistus, sporta organizācijas un sporta sacensību rīkotājus pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai. Lūgums visus pretendentus iepazīties ar Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumu Nr.9, aizpildīt nepieciešamās veidlapas, un iesniegt tās Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 1.novembrim (ieskaitot).

 • Prieks, ka Kadagas iedzīvotājiem tagad pieejamāki kļuvuši aptiekas pakalpojumi, jo Kadagā atklāta aptieka "Aptieka 1"!