a a a

Biedrības

Biedrība “Gaujas Partnerība”

http://www.gaujaspartneriba.lv/

gaujaspartneriba_mazs Biedrība “Gaujas Partnerība” ir dibināta 2009. gadā ar mērķi veicināt uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību Ādažu novada teritorijas plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus, un sadarbojoties ar citiem partneriem. Sadarbībai starp visām vietējās iniciatīvas grupām ir jāsamazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā un jānodrošina vietējās rīcības grupas teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides jomā.

Biedrības darbības misija – sekmēt un līdzsvarot Ādažu novada teritorijas attīstību, lai palīdzētu novada iedzīvotājiem pašiem uzlabot dzīves kvalitāti un labklājību savā dzīvesvietā.

Darbības mērķi:

  • Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
  • Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot “Gaujas Partnerības” teritorijas attīstību;
  • Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
  • Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
  • Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Galvenā darbība – LEADER veida pasākumu sekmēšana Ādažu novadā.

 

 

Biedrība “Ādažu uzņēmēji”

www.adazuuznemeji.lv

adazuuznemeji.lv_logoBiedrība “Ādažu uzņēmēji” ir nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību  Ādažu novada uzņēmēju starpā. Uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Biedrības vīzija ir plaukstošs un ekonomiski stabils  Ādažu novads, kurā ir uzņēmējdarbību un sabiedrības labklājību veicinoša vide. Biedrības misija ir, veicinot savstarpēju uzņēmēju sadarbību, veicināt uzņēmējdarbības vides un sabiedrības labklājības uzlabošanos Ādažu  novadā un valstī.

Biedrības mērķi ir:

pārstāvēt  Ādažu novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ādažu  novada ekonomisko attīstību; veicināt uzņēmējdarbības attīstību, izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus, veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Ādažu novada uzņēmējiem.

 

Biedrība “Ādaži Velo”

https://www.facebook.com/AdaziVelo/info?tab=page_info

ādaži veloBiedrības “ĀdažiVelo” galvenais mērķis – popularizēt riteņbraukšanu kā aktīvās atpūtas veidu un veselību veicinošu sporta veidu, iesaistot Ādažu novada un apkārtējo novadu iedzīvotājus.
Biedrības plānotie uzdevumi, lai izvirzīto mērķi sasniegtu:
Organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Ādažu novadā;
Atbalstīt Biedrības biedru piedalīšanos velosporta sacensībās un citās, ar riteņbraukšanu saistītās aktivitātēs, tādejādi popularizējot Ādažu novadu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.

Biedrībā var iestāties jebkurš interesents, kas vēlas aktīvi darboties saskaņā ar Biedrības Statūtiem un pamatnostādnēm. Ja vēlaties kļūt par ĀdažiVelo biedru, lūdzu, sūtiet vēstuli uz e-pastu adazivelo@inbox.lv.
Plašāk par biedrības mērķiem, iestāšanos biedrībā u.tml. var lasīt biedrības statūtos: goo.gl/qrbuhi.

2014.gada 4.martā biedrībai „ĀdažiVelo” ir piešķirts Sabiedriskā Labuma Organizācijas statuss, līdz ar to mūsu atbalstītājiem ir iespējas saņemt nodokļu atlaides.

ĀdažiVelo pārstāvji piedalās lielākajos MTB seriālos: SEB MTB maratonā, Vivus.lv MTB maratonā, Volkswagen -Trek kausā, MySport MTB Kausā, kā arī citās velosacensībās.
Sacensību kalendāram var sekot līdzi šeit: http://www.xc.lv/mtb/events/

 

Biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrība” 

www.adazuseniori.lv

Biedrība dibināta 2011. gada 22. jūnijā un aktīvi darbojas gan ikdienā, dodoties kopīgās ekskursijās, apmeklējot teātri, organizējot sportiskas aktivitātes un kopīgas dejas senioru tautisko deju kolektīvā “DĒKA”. Ik gadus biedrība organizē arī Senioru sporta spēles, kurā piedalās seniori no citiem draudzīgiem novadiem.

 

Biedrība “Ādažu jauniešiem”

www.facebook.com/adazujauniesiem

Biedrība dibināta 2016.gada 15.jūnijā un ir sākusi pulcēt ap sevi aktīvus Ādažu jauniešus  dažādām aktivitātēm.