a a a

Ja bērns ceļo viens

MK noteikumu Nr.721 4.punkts paredz: ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais (pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā), izceļo no valsts patstāvīgi, viņam ir jāuzrāda vismaz viena vecāka, vai aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.

Piekrišanu Bāriņtiesā var apliecināt viens no vecākiem, kam deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā.