a a a

SAM 331 projekts “EIMURU industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” Nr.3.3.1.0/18/I/007

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2019.-2021.
Kopējās izmaksas Projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 972 353 eiro
Finansēšanas avoti un to apjoms ERAF - 1 298 256 eiro
pašvaldība – 1 492 960 eiro
valsts – 181 137 eiro
Saistītie jaunumi

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Ādažu novadā – Eimuru industriālā teritorijā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības Attīstības programmā noteiktajam un  balstoties uz komersantu vajadzībām.