a a a

Lauku atbalsta dienesta projekts “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2016.-2017.
Kopējās izmaksas 16 322 eiro
Finansēšanas avoti un to apjoms ELFLA – 11018,37 eiro

Projekta mērķis – labiekārtot ārtelpu, izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem; veicināt sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, nodrošinot Ādažu novada pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Trīs informatīvo stendu uzstādīšana.
  2. Trīs velopumpju un velo remonta stendu uzstādīšana.
  3. Trīs velonovietņu uzstādīšana.
  4. Velomaršrutu numerāciju zīmju un norāžu uzstādīšana.
  5. Informatīvo bukletu sagatavošana un izdošana.