a a a

LAD projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve”

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2016.-2018.
Kopējās izmaksas 185 598 eiro
Finansēšanas avoti un to apjoms ELFLA – 167 038 eiro
Pašvaldības – 18 560 eiro
Saistītie jaunumi

Projekta mērķis –  Laveru ceļa brauktuves konstrukciju, nobrauktuvju un caurteku izbūve un apzaļumošana, nogāžu un tekņu nostiprināšana.