Pieņemti saistošie noteikumi par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās

18.07.2019.

2019.gada 16.jūlijā stājās spēkā Ādažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.10/2019, 28.05.2019.” Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās”. Noteikumi nosaka galveno ciršu kritērijus, atmežošanas ciršu kritērijus.

Kailcirte ir atļauta Ādažu novada ciemu teritorijās melnalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs, kurām nav noteikts cirtmeta vecums. Kailcirte nav atļauta: teritorijās, kurās ar Ādažu novada domes lēmumu ir uzsākts vai ir spēkā esošs lokālplānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts, kas neparedz mežsaimniecisku darbību; teritorijās, kuras Ādažu novada teritorijas plānojumā noteiktas kā “Dabas un apstādījumu teritorijas”, izņemot melnalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs, kurām nav noteikts cirtmeta vecums; Ādažu ciema teritorijā, izņemot teritorijas daļās starp Ādažu aizsargdambi un Gauju; Kadagas ciemā teritorijā starp Iļķenes ceļu, Mežaparka ceļu, Kadagas ceļu un Gaujas upi zemes vienībās ar platību, kas ir mazāka par 2,0 ha; Baltezera ciema teritorijā.

Koku ciršanu atmežošanas cirtē var sākt ne ātrāk kā 15 gadus pēc kailcirtes veikšanas un ja mežaudze ir atzīta par atjaunotu, izņemot: ja atmežošana saistīta ar valsts vai pašvaldības nozīmes infrastruktūras objektu būvniecību; vēja gāzto, slimību inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanu, kuras rezultātā izveidojas izcirtums.

Plašāk ar noteikumiem var iepazīties sadaļā Pašvaldība/ Normatīvie akti.