Paziņojums par nepieciešamību nodot publiskai apspriešanai būvniecības ieceri – viesu apmetnes, saimniecības ēkas, siltumnīcas un teritorijas labiekārtojuma izbūvi, “Vējsalās”, Ādažos.

28.07.2021.

Ādažu novada būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde) izskatīja SIA “ĀDAŽI-PROJEKTS” adrese Attekas iela 2A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Ierosinātājs), 14.07.2021. iesniegumu (reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā ar Nr. BIS-BV-7.8-2021-16455, turpmāk – Iesniegums).

Izvērtējot iesniegumu Ādažu novada Būvvaldē tika konstatēts:

1. Ierosinātājs Iesniegumā lūdz akceptēt paskaidrojuma rakstu ar ko paredz viesu apmetnes (5 īslaicīgas apmešanās ēku ar kopējo platību 24,7m2 katra), saimniecības ēkas (ar kopējo platību 31,8 m2),  siltumnīca un teritorijas labiekārtojuma ” izbūvi Vējsalās”, Ādažos zemes vienībā ar kadastra nr. 80440110110 (turpmāk- Zemes vienība). Iesniegumā kā galvenais viesu apmetņu  izmantošanas veids ir norādīts kods 1212 (nomājamas vieglas konstrukcijas vasaras sezonai paredzētas ēkas vai telpu grupas atpūtai – tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un kempingi).

2. Būvniecības likuma 14. panta piektajā  daļā noteikts – ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana.

3. Spēkā esošajā Ādažu novada teritorijas plānojumā (apstiprināts ar domes 27.03.2018. lēmumu Nr.49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (publicēts 13.04.2018. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Nr.74)), minētajā Zemes vienībā kā  funkcionālais zonējums un galvenais izmantošanas veids  ir  noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), savukārt atbilstoši Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.13. punktam kā  papildizmantošanas veids  ir noteiktsarī  Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).  Saskaņā ar šo pašu  apbūves noteikumu 331. punktu, konkrētajā Zemes vienībā tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve var tikt atļauta, tikai tad, ja to pamato ar detālplānojumu. Tāpat apbūves  noteikumu 332.punkts paredz, ka  nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu.

 Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu” 3.pielikumu, pēc teritorijas izmantošanas veida, tūrisma apmetnes ietilpst publiskā apbūvē. Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4 punktam detālplānojumu neizstrādā, ja  plānotā objekta funkcionēšanai nepieciešamo būvju izvietojumu iespējams risināt būvprojekta ietvaros un nav nepieciešama infrastruktūras pārkārtošana piegulošajā teritorijā, un tiek nodrošinātas satiksmes drošības prasības, un nav nepieciešams pārbūvēt esošo pievienojumu autoceļam. Tādējādi šajā konkrētajā situācijā detālplānojuma izstrāde nav lietderīga, taču,  lai iepazīstinātu apkārtnes iedzīvotājus un  noskaidrotu viņu  viedokli par ieceri savrupmāju apbūves zonā izveidot tūrisma apmetnes,  ir nepieciešams organizēt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

4. Kārtību kādā veicama publiskā apspriešana, nosaka Ministru kabineta 28.10.2015. noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 6. un 9.punktu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4 punktu un .Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 331. punktu, Ādažu novada būvvalde 26.07.2021. sēdē (protokols Nr. ĀND/7-4-12/21/11) nolēma:

Noteikt, ka  būvniecības iecerei zemes vienībā 80440110110 ar nosaukumu “Viesu apmetnes , saimniecības ēka , siltumnīca , teritorijas labiekārtojums ” Ādažos, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164; nepieciešams piemērot publiskās apspriešanas procedūru.

Noteikt publiskās apspriešanas laiku – 4 (četras) kalendāra nedēļas no dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā tiks publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu.

Būvvaldei publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.adazi.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 3  (trīs) darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai Ministru kabineta 28.10.201 noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 10.punktā minētos dokumentus.

Būvvalde 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 10.punktā minēto dokumentu, informācijas un materiālu saņemšanas izvērtēs būvniecības ierosinātāja iesniegto dokumentu atbilstību un pieņems lēmumu par publiskas apspriešanas uzsākšanu. Publisko apspriešanu uzsākt divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā publiskā apspriešana netiks uzsākta, būvvalde pieņems lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju.