Paziņojums par nekustamā īpašuma Attekas iela 43 izsoli

04.09.2019.
Apbūves tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

 

Apbūves tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Apbūves tiesību objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070516 daļas 69 m2 platībā un Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070564 daļas 100 m2  platībā apbūves tiesības (turpmāk- OBJEKTS)
Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Publiskā piebraucamā ceļa posma izbūve saskaņā ar projektu “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” un ekspluatācija.  OBJEKTS pēc izbūves un nodošanas ekspluatācijā pāriet Ādažu novada pašvaldības īpašumā.

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 400,00 apmērā.

 

Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Ādažu novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā

 

Ādažu novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē piebraucamo ceļu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību termiņš 11 gadi no līguma noslēgšanas brīža
Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 80 (astoņdesmit eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 

Izsoles solis – EUR 20 (divdesmit eiro)

 

Izsoles norises vieta un laiks

2019.gada 19.septembris plkst. 09.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Attekas ielā 43 un Attekas ielā 45, Ādažos, Ādažu novadā, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17:00.
Izsoles kārtība

Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu kopuma –Attekas iela 43 un Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienību daļu APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

 

Apbūves tiesību objekta robežplāns Pielikums Nr. 2
Apbūves tiesību līguma projekts Pielikums Nr. 3