Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam aktualizācijas procesā

05.10.2020.

 Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi uzsāk attīstības plānošanu – Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģija (2013.-2037.) aktualizācija.

Attīstības plānošanas dokuments tiek aktualizēts laika posmā no 22/09/2020 līdz 31/12/2020.

Attīstības plānošanas mērķis ir aktualizēt ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu teritorijai, kurā šobrīd ietilpst Ādažu novads un Carnikavas novads, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu nākamā Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šis dokuments tiks saskaņots ar vietējā, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

Attīstības plānošanas dokumenta termiņš ir 2013.-2037. gadam.

Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas aktualizāciju veic Ādažu un Carnikavas novada domes apstiprināta izstrādes vadības grupa. Lai aktualizācijas procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tajā tiks iesaistītas piecas tematiskās darba grupas, kuras tika izveidotas un darbojas Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros:

  • Ekonomiskās attīstības darba grupa.
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa.
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.
  • Teritorijas plānošanas darba grupa.
  • Vides darba grupa.

Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrības iespēju līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumenta aktualizācijā un nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  • piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā 01.09.2020.-31.10.2020.;
  • piedaloties darba grupās.

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un pieteikumus līdzdarboties Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijā: elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu inga.perkone@adazi.lv vai rakstiski, adresējot to Ādažu novada domei, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone, tālr.: 67996086, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ādažu tīmekļa vietnē www.adazi.lv, Carnikavas novada tīmekļa vietnē www.carnikava.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.