Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, Stapriņos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

06.09.2019.

Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 129 „Par nekustama īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 30.09.2019. līdz 21.10.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 14.oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojumu, lūdzu iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 21.oktobrim.

Pielikums 1
Pielikums 2 Komunikācijas

Pielikums 3 Paskaidrojuma raksts
Pielikums 4 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi