Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai

26.06.2013.

Laika posmā no 2013. gada 15.aprīļa līdz 2013. gada 17.maijam notika Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) pirmās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskai apspriešanai noslēdzoties, tika apkopoti un izvērtēti publiskās apspriešanas laikā saņemtie ierosinājumi un komentāri, kā arī izstrādāta stratēģijas gala redakcija, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus. Ar Ādažu novada domes 2013. gada 18.jūnija lēmumu Nr. 135 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai” tika apstiprināta stratēģijas gala redakcija atzinuma saņemšanai no Rīgas plānošanas reģiona.

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā, darba laikā, kā arī domes mājas lapā www.adazi.lv.

 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037), gala redakcija (uz 18.06.2013.)

Lēmums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai