Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu

04.02.2013.

Ādažu novada dome 2013.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 14 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu", tādejādi uzsākot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes procesu atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam.

Par lēmuma izpildi atbild Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, bet darba uzdevuma izpildes gaitas pārraudzību veic domes Attīstības un informācijas daļas vadītāja.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laiks: 2013.gada janvāris – 2013.gada jūlijs.