Pašvaldības atbalsts krīzes situācijā

17.04.2020.

Lai pašvaldības iedzīvotāji saņemtu atbalstu krīzes situācijā vai palīdzību īslaicīgu problēmu risināšanā, pašvaldība saskaņā ar saistošajiem noteikumiem piešķir pabalstu līdz 100 eiro apmērā vienai personai pamatvajadzību nodrošināšanai. Atgādinām, ka krīzes situācijā palīdzību var saņemt ne tikai trūcīgie un maznodrošinātie novadnieki, bet arī tie, kuri nonākuši īslaicīgās grūtībās. Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās beigām pašvaldība ģimenēm vai personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, piešķirs papildus 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, kādam no kritērijiem:

1)persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet  tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Atbalsts krīzes situācijā pieejams pēc personas iesnieguma, kā arī situāciju pamatojošu dokumentu saņemšanas Sociālajā dienestā un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli.

Sociālais dienests aicina informēt par vientuļiem senioriem, novārtā atstātiem bērniem vai ikvienu, kurš nonācis grūtībās.

Ar Ādažu novada Sociālo dienestu var sazināties:

  • par sociālo palīdzību un pakalpojumiem 67996661;
  • par atbalstu ģimenēm ar bērniem 67809399;
  • nosūtot informāciju elektroniski uz e-pasta adresi soc.dienests@adazi.lv;
  • ievietojot iesniegumu ar situācijas aprakstu, ja nepieciešams, pievienojot apliecinošu dokumentu kopijas, pasta kastē pie Sociālā dienesta Gaujas ielā 13/15.