a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā tehnisko projektu vadītāju uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem: 

 • augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai akadēmiskā), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi: 

 • veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
 • pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
 • piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi un uzraudzīt būvniecības procesa norisi būvlaukumā un ar to saistītas dokumentācijas atbilstību normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
 • informēt un konsultēt Ādažu novada uzņēmējus, iedzīvotājus, lauksaimniekus, kā arī nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem, tajā skaitā dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.

 Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 1482,00, (profesijas kods 2422 01).

 Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 14.aprīlim uz e-pastu vaknce@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Ādažu novada dome aicina darbā uz nenoteiktu laiku projekta vadītāju

Amata mērķis: Nodrošināt sekmīgu pašvaldības attīstības projektu izstrādi un īstenošanu, organizēt ar uzņēmējdarbības attīstību saistītu projektu dokumentācijas izstrādi un projektu vadību kā arī piedalīties novada līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības plānošanā

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai akadēmiskā) finanšu, ekonomikas vai tehniskajā specialitātē
 • vismaz 2 gadu praktiskā pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā.
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • labi jāorientējas projektu vadībā, informācijas tehnoloģijās, finanšu analīzē un plānošanā.
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā.
 • prasme strādāt ar biroja programmām: teksta redaktors, elektroniskās tabulas, prezentācijas un e-pasta klients.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā.
 • spēja izstrādāt un analizēt iekšējo normatīvo aktu projektus.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte un spēja publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • pastāvīgi veikt situācijas apzināšanu par iespējamajiem pašvaldības attīstības projektiem, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai.
 • veikt uzdoto projektu izpildi vai to izpildes gaitas kontroli, nodrošināt projektu ieviešanu saskaņā ar to ieviešanas nosacījumiem.
 • izstrādāt projektu sagatavošanas, izpildes, noslēguma un novērtējuma dokumentāciju.
 • organizēt uzdoto projektu darba grupu darbu un kontrolēt to darba gaitu.
 • sadarboties ar esošajiem un topošajiem novada uzņēmējiem.
 • organizēt ar uzņēmējdarbības attīstību saistītu projektu dokumentācijas izstrādi un projektu vadību.
 • organizēt projektu ekonomiskās ietekmes novērtējumu un sagatavot atzinumus par to nozīmīgumu un īstenošnas iespējām.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē;
 • praktiskā pieredze starptautisko projektu finanšu līdzekļu piesaistīšanā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas, brutto alga EUR 1263,00,  (profesijas kods 2422 01)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 14.aprīlim uz e-pastu: vakance@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz matemātikas pedagoga amata vakanci

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus matemātikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz ķīmijas pedagoga amata vakanci

Informācija par ķīmijas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 20 stundām nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot ķīmijas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus ķīmijas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Ķīmijas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz sākumskolas pedagoga amata vakanci

Informācija par sākumskolas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt sākumskolas skolotāja pienākumus;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumskolas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus psihologa amata vakancei

Informācija par psihologa amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: 30 stundas nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • skolēnu psiholoģiskā testēšana (1.-4.klasēs).
 • rakstisku atzinumu sagatavošana par skolēnu psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem.
 • skolēnu psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšana.
 • citi pienākumi atbilstoši skolas psihologa specifikai

Prasības:

 • izglītība atbilstoši psihologa kvalifikācijai
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Psihologa amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 31.martam. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

 

Ādažu novada Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” aicina darbā logopēdu uz noteiktu laiku*

Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standarta valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu;
 • organizēt runas un valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un mācību gada beigās, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 920,00
 • profesiju klasifikatora kods 2352 01

Pretendentam jāiesniedz:

-izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada  PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 28.februārim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.