a a a

Vakances

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei, nodrošināt grupas telpu uzkopšanu

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem;
 • latviešu valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam organizēt pirmsskolas izglītības satura apguves programmu, bērnu darbošanos saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • algu – 630,00 EUR (bruto).

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji.piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2019.gada 27.septembrim.

Plašāka informācija pa tālruni 26137715.

Ādažu novada dome aicina darbā tehnisko projektu vadītāju

Prasības pretendentiem:

 • augstākā inženiertehniskā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
 • pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
 • sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā tiktu izvēlēti optimāli risinājumi, kas atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
 • piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi būvniecības procesa norisei būvlaukumā un arī ar to saistītas dokumentācijas atbilstībai normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.

Piedāvājam pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas:

Bruto algu 1482,00 EUR (profesijas kods 2422 02)

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 15.septembrim uz e-pastu laila.raiskuma@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997300, 67996461.

 

Ādažu novada dome aicina darbā būvinspektora palīgu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Pašvaldības kompetencē esošas būvniecības kontroles funkcijas nodrošināšana, līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa vai augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
 • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība),
 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja saglabāt konfidencialitāti.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • sagatavot un apkopot dokumentus būvniecības procesa kontrolei un apsekošanai Ādažu novada teritorijā;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
 • sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos;
 • iesniegt Būvvaldes vadītājam un Būvinspektoram priekšlikumus darba organizēšanas pilnveidošanai;
 • piedalīties ēku un tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā procesā un dokumentu sagatavošanā;
 • veikt objektu apsekošanu un būvniecības kontroli atbilstoši būvlaukuma apmeklējuma grafikam, sagatavot atzinumus par būvju pārbaudi;
 • pildīt citus, šajā amata aprakstā neatrunātus, Būvvaldes vadītāja vai pašvaldības izpilddirektora mutiskus vai rakstiskus uzdevumus, kas saistīti ar Būvvaldes pamatdarbību jautājumiem.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 2 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1244,00 EUR (profesijas kods 2422 55)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 8.septembrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pasta adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.

Ādažu novada dome aicina darbā spectehnikas (frontālā iekrāvēja) vadītāju

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • traktortehnikas vadītāja apliecība.
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 899,00 EUR (profesijas kods 8341 06)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 25.septembrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada dome aicina darbā ceļu ekspluatācijas inženiera palīgu uz pilnu slodzi

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
 • spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad);
 • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Galvenie pienākumi:

 • veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā);
 • plānot un koordinēt pašvaldības darbību autoceļu izbūves un pārbūves jomā;
 • organizēt pašvaldības autoceļu tehnisko specifikāciju sagatavošanu, būvprojektu saskaņošanu, rakšanas atļauju izsniegšanu, veikt ar ceļu būvju uzturēšanu saistīto pakalpojumu izpildes kontroli;
 • izstrādāt un atjaunot autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu būvniecības jomā vismaz 3 gadi;
 • būvprakses sertifikāts.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1244,00 EUR (profesijas kods 2142 15)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 25.septembrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

PSIA “Ādažu slimnīca” aicina darbā māsas palīgu operāciju zālē

 Amata mērķis: Asistēt darbā Operāciju zāles māsai

Darba uzsākšanas laiks: 2019.gada 2. septembris

Prasības pretendentam:

 • vidējo izglītību, māsu palīga izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktajā termiņā un veikt darbu patstāvīgi;
 • komunikācijas prasme, kontaktējoties ar klientiem.

 Galvenie pienākumi:

 • sagatavot medicīnisko aprīkojumu operācijas dienai un operācijām;
 • stingri ievērot operāciju zāles telpās aseptikas un septikas principus;
 • veikt operāciju zāles ģenerāluzkopšanu;
 • asistēt pacienta sagatavošanā plāna operācijām;
 • veikt ķirurģisko instrumentu un materiālu sagatavošanu sterilizācijai, sterilizāciju, uzglabāšanu;
 • palīdzēt sagatavot vidi, personālu un aprīkojumu ķirurģiskajām operācijām.

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • Darba algu – bruto 44,00 EUR par katru nostrādāto operāciju dienu (profesijas kods 5321 03);
 • Darba laiks – darba dienās saskaņā ar operāciju dienu grafiku;
 • Darba vieta – Ādaži, Gaujas ielā 13/15

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV; izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

CV lūdzam sūtīt ar norādi – Māsas palīgs operāciju zālē uz e-pastu: slimnica@adazuslimnica.lv vai pa pastu: PSIA “Ādažu slimnīca”, Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads LV-2164.

Uzziņas pa tālruni  vecākā medicīnas māsa – 26534457.

Pateicamies visiem kandidātiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kas tiks aicināti uz intervijām.

Piesakoties vakancei, pretendents/-e apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai PSIA “Ādažu slimnīca” datu bāzē ar mērķi nodrošināt konkursa atlases procesu.

Vairāk par PSIA “Ādažu slimnīca” – www.adazuslimnica.lv