a a a

Vakances

Ādažu novada pašvaldība aicina darbā Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” VADĪTĀJU

Meklējam ambiciozu un mērķtiecīgu cilvēku ar iniciatīvu, kurš gatavs jauniem izaicinājumiem, ir profesionālis un orientēts uz ilgtermiņa attīstību!

Prasības pretendentiem/ēm:

 • augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • vēlama pieredze izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā, metodiskajā darbā). Pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze publisko iepirkumu plānošanā un organizēšanā;
 • pieredze Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) jaunā mācību satura aprobācijā pirmsskolā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • prasme iekšējo normatīvo aktu izstrādē un tiesību normu piemērošanā;
 • sarunu vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

Darba pienākumi:

 • izstrādāt un īstenot pirmsskolas attīstības stratēģisko plānu, nodrošinot attīstošu vidi bērniem;
 • radīt labvēlīgu vidi darbinieku un izglītojamo piesaistei, inovatīvai darbībai un sadarbībai;
 • nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
 • pārstāvēt iestādes intereses.

Piedāvājam:

 • dinamisku un  atbildīgu iestādes vadītāja darbu Carnikavā;
 • iespēju perspektīvā attīstīt inovatīvas idejas pirmsskolas izglītības iestādē;
 • atalgojumu EUR 1700,00 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu.

Papildu informācija

Konkursa nolikums  ŠEIT. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz vakance@adazi.lv līdz 2021.gada 14.augustam (ieskaitot), ar norādi “Carnikavas pašvaldības PII “Riekstiņš” vadītājs”.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Aiju Kalvāni pa tālr. 26544669 vai rakstot uz e-pastu aija.kalvane@carnikava.lv.
Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases vajadzībām.

 

Ādažu novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu darbam Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/ēm:

 • augstākā izglītība (filoloģijā, multimediju komunikācijā, sabiedrisko attiecību/komunikācijas zinātnē);
 • izcila literārā rakstu valoda; teicama latviešu valodas pareizrakstības normu pārzināšana;
 • izcilas valsts valodas zināšanas, labas svešvalodas (angļu) zināšanas;
 • iepriekšējā darba pieredze žurnālistikā, redaktora amatā vai sabiedriskajās attiecībās;
 • fotoreportāžu veidošanai nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 • labas iemaņas darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
 • izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • komunikācijas/sabiedrisko attiecību un reklāmas darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana.

 Darba pienākumi:

 • nodrošināt regulāru Ādažu novada pašvaldības aktuālās informācijas apstrādi un ievietošanu pašvaldības  informatīvajā izdevumā, tīmekļvietnēs (adazi.lv, www.komunalserviss.carnikava.lv, https://turisms.adazi.lv u.c.), kā arī sociālajos tīklos;
 • veidot un popularizēt pašvaldības tēlu;
 • nodrošināt pašvaldības un pašvaldības komunālservisa komunikāciju ar sabiedrību sociālajos tīklos (sniegt atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem, veidot informatīvas brošūras un bukletus par pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem u.c.);
 • nodrošināt fotoreportāžas no pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu organizētajiem pasākumiem, tās savlaicīgi atspoguļot pašvaldības sociālajos tīklos un tīmekļvietnē;
 • pilnveidot, aktualizēt un uzturēt pašvaldības uzņēmēju katalogu pašvaldības tīmekļvietnē;
 • sagatavot preses relīzes par pašvaldības organizētajiem pasākumiem un aktualitātēm, un nosūtīt plašsaziņas līdzekļiem;
 • veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem;
 • sagatavot informāciju publicēšanai pašvaldības informatīvajam izdevumam.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju strādāt radoši un inovatīvi;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 1071,00, profesiju klasifikatora kods 2432 08.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz e-pastu: vakance@adazi.lv vai iesniegt personīgi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos līdz 2021. gada 1.augustam. Tālrunis informācijai: 67997574.

! Sazināsimies ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties  mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz ģeogrāfijas pedagoga amata vakanci

Informācija par ģeogrāfijas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 20 stundām nedēļā (2-3 dienas);
 • darba alga: 1000.00 – 1100.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 16.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot ģeogrāfijas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus ģeogrāfijas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Ģeogrāfijas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 2.augustam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610. Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz pirmsskolas izglītības pedagoga amata vakancēm

Informācija par pirmsskolas izglītības pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: 40 stundas nedēļā (3-4 dienas);
 • darba alga: 1000.00 EUR/mēnesī (bruto).
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 16.augusts

Amata mērķis:

 • nodrošināt pirmsskolas izglītības kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā;
 • veicināt bērnu garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • sadarboties ar citiem pedagogiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas izglītības pedagoga amata vakancei” līdz 2021.gada 2.augustam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610. Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa.

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz pirmsskolas speciālā pedagoga amata vakanci

Informācija par pirmsskolas speciālā pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: 15 stundas nedēļā;
 • darba alga: 500.00 EUR/mēnesī (bruto).
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 16.augusts vai pēc vienošanās

Amata mērķis:

 • nodrošināt pirmsskolas izglītības kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • nodrošināt metodisko atbalstu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā pedagogiem darbam ar bērniem (tai skaitā ar speciālām vajadzībām);
 • veicināt bērnu garīgo, sociālo un fizisko spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos;
 • sadarboties ar citiem skolotājiem, bērnu vecākiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas speciālā pedagoga amata vakancei” līdz 2021.gada 2.augustam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610. Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa.

 

 

Ādažu novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru

Amata mērķis: Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1.daļas prasībām.
 • Teicamas latviešu valodas prasmes (angļu un/vai citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogramma).
 • Normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana.
 • Lietvedības materiālu noformēšanas prasme.
 • Administratīvās lietvedības materiālu noformēšanas prasme, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 3 gadu pieredzi).
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

 Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās, veikt patrulēšanu(teritorijas apsekošanu) kājām un ar autotransportu, peldlīdzekļiem, kvadracikliem;
 • reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un ziņot par tiem kompetentām personām;
 • pieņemt izsaukumus un ierasties klātienē uz sabiedriskās kārtības traucējumiem, palīdzības lūgumiem vai cita rakstura izsaukumiem neatkarīgi no to piekritības;
 • kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
 • novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedības, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības;
 • apsargāt un konvojēt aizturētās personas;
 • kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu;
 • veikt citus pašvaldības policijas nolikumā, domes lēmumos un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • uzsākt attiecīgo maiņas norīkojumu saskaņā ar darba grafiku, apkalpot saņemto informāciju, kas saistīti ar sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu;
 • sastādīt, noformēt un nodot uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības;
 • noformēt administratīvā pārkāpuma procesus, izskatīt materiālus, pieņemt lēmumus;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei..

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

Iepriekšēja darba pieredze pašvaldības vai Valsts policijā (tiks uzskatīta par priekšrocību).

Piedāvājam:

 • darba līgums uz nenoteiktu laiku;
 • darba vieta: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;
 • maiņu darbu atbilstoši grafikam;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • stabilu, konkurētspējīgu atlīdzību EUR 1035,00 (EUR 6,16/h) (profesijas kods 3355 14) un sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski: vakance@adazi.lv vai iesniegt personīgi Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1.stāvā . Pieteikumus gaidām līdz 2021.gada 30. jūlijam. Tālrunis informācijai: 25445510.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

 

Ādažu novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru

Amata mērķis: Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagasta administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1.daļas prasībām.
 • Teicamas latviešu valodas prasmes (angļu un/vai citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogramma).
 • Normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana.
 • Lietvedības materiālu noformēšanas prasme.
 • Administratīvās lietvedības materiālu noformēšanas prasme, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 3 gadu pieredzi).
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

 Galvenie pienākumi:

 • Koordinēt un pārraudzīt kārtībnieku darbību;
 • Veikt kārtībnieku darbaudzināšanu un konsultēšanu;
 • Nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās:
 • veikt patrulēšanu kājām;
 • veikt patrulēšanu ar autotransportu.
 • Reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un ziņot par tiem kompetentām personām;
 • Izskata saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
 • Izskata īpaši sarežģītus saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
 • Kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
 • Pieņemt izsaukumus un ierasties klātienē uz sabiedriskās kārtības traucējumiem, palīdzības lūgumiem vai cita rakstura izsaukumiem neatkarīgi no to piekritības;
 • Dežurēt, saskaņā ar darba grafiku, doties izbraukumos, kas saistīti ar sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu;
 • Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, noformēt un izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības.

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

Iepriekšēja darba pieredze pašvaldības vai Valsts policijā (tiks uzskatīta par priekšrocību).

Piedāvājam:

 • darba līgums uz nenoteiktu laiku;
 • darba vieta: Depo iela 2, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads;
 • maiņu darbu atbilstoši grafikam;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • stabilu, konkurētspējīgu atlīdzību 5,35 EUR/h (profesijas kods 3355 14) un sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski: vakance@adazi.lv vai iesniegt personīgi Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1.stāvā . Pieteikumus gaidām līdz 2021.gada 30. jūlijam. Tālrunis informācijai: 67997099.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi; 2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv . Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

 

Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz nenoteiktu laiku

 Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

 Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmas;
 • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
 • organizēt mācību darbu bērnu fizisko, intelektuālo spēju attīstīšanai un sabiedrisko attiecību veicināšanai;
 • pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un reizi pusgadā sniegt atskaiti par paveikto.

 Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 1006,20, profesijas klasifikatora kods: 234201;
 • darba laiks 36 stundas nedēļā (33 kontaktstundas /3 stundas plānošana un gatavošanās);

 Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājas p.i. Ilzei Galeniecei uz e-pastu: ilze.galeniece@carnikava.lv . Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 26583447.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista e-pastā: datu.aizsardziba@carnikava.lv. 

 

Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu uz noteiktu laiku

 Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei, nodrošināt grupas telpu uzkopšanu Iestāde.

 Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

 • piedalīties pedagoģiskā procesa organizēšanā, palīdzēt sagatavoties nodarbībām, un, ja nepieciešams, strādāt ar bērniem apakšgrupās;
 • nodrošināt grupas telpu sanitāro stāvokli – uzturēt kārtībā grupas telpas, iekārtas, inventāru atbilstoši uzkopšanas un dezinfekcijas režīmam;
 • ievērot informācijas konfidencialitāti par iestādes bērniem un darbiniekiem;
 • ievērot Iestādes darba kārtību, darba disciplīnu, darba laiku, visu darba laiku izmantot tiešo pienākumu veikšanai, laikā un precīzi izpildīt iestādes vadītāja rīkojumus, nepieciešamības gadījumā, uz laiku, veikt citu vadītāja norīkotu darbu.

 Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • algu – 630,00 EUR (bruto), profesiju klasifikatora kods 5312 01;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājas p.i. Ilzei Galeniecei uz e-pastu: ilze.galeniece@carnikava.lv . Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 26583447.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista e-pastā: datu.aizsardziba@carnikava.lv. 

 

Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina darbā logopēdu uz nenoteiktu laiku

 Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

 Galvenie pienākumi:

 • strādāt ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski fonemātiski traucējumi, fonemātiski traucējumi, logoneiroze, fonētiski izrunas traucējumi, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas;
 • organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
 • konsultēt bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;
 • veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību.

 Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 960,00, profesiju klasifikatora kods 2352 01;
 • darba laiks 30 stundas nedēļā.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājas p.i. Ilzei Galeniecei uz e-pastu: ilze.galeniece@carnikava.lv . Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 26583447.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista e-pastā: datu.aizsardziba@carnikava.lv. 

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā 2 pirmsskolas izglītības skolotājas uz nenoteiktu laiku un 2 pirmsskolas skolotājas uz noteiktu laiku

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā (36 kontaktstundas/4 stundas plānošana un gatavošanās);
 • bruto algu  līdz 31.08.2021. – EUR 948,00;
 • bruto algu no 01.09.2021. – EUR 1000,00,
 • profesijas klasifikatora kods 2352 03.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu PII ”Starutiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 67997458 vai  26532414.

 

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā speciālo pedagogu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Atbilstoša izglītības procesa nodrošināšana PII izglītojamajiem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi.

 Prasības pretendentam:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt darbu atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
 • Ievērot katra izglītojamā veselības stāvokli,  attīstības īpatnības, intereses un spējas.
 • Veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;
 • Analizēt mācību un audzināšanas darbu;
 • Piedalīties vecāku sapulcēs, atbalsta komandas un pedagoģiskās padomes sēdēs;
 • Palīdzēt izglītojamiem (mācīšanās prasmju apgūšana; pašapkalpošanās iemaņu veidošana).
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • darbu uz pilnu slodzi;
 • bruto algu  līdz 31.08.2021. – EUR 948,00;
 • bruto algu no 01.09.2021. – EUR 1000,00,
 • profesijas klasifikatora kods 2352 03.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 67997458 vai  26532414.

 

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus uz nenoteiktu un uz noteiktu laiku.

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā (36 kontaktstundas/4 stundas plānošana un gatavošanās);
 • bruto algu – EUR 1000, profesijas klasifikatora kods: 234201;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 1.septembris.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164 līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi; 2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv . Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • darba laiks 40 stundas nedēļā (36 kontaktstundas/4 stundas plānošana un gatavošanās);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 1000,00, profesiju klasifikatora kods 2342 03;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 1.septembris.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164 līdz 2021.gada 30.jūlijam. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

 

Vakances novadu uzņēmumos aicinām meklēt sadaļā Sludinājumi / Darbs https://ej.uz/darbsādažunovadā