a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā Ādažu Kultūras centra gaismu mākslinieku/ projektu vadītāju uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt sekmīgu kultūras projektu tehnisko realizāciju.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā vidējā izglītība vai vidējā izglītība, vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze.
 • teicamas valsts valodas un vēlams vienas svešvalodas zināšanas.
 • labi jāorientējas kultūras nozares specifikā, informācijas tehnoloģijās, plašsaziņas komunikāciju jomā.
 • jāzina darba izpildei nepieciešamie normatīvie akti, uzdevumu izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi, to racionāla organizācija.
 • spēja strādāt komandā.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā.
 • prasme strādāt ar programmatūrām:
 • GrandMA on PC;
 • Arkaoss Media Master.

Galvenie pienākumi:

 • pamatojoties uz mākslinieka vai projekta autora ideju, izstrādāt un realizēt tās tehnisko koncepciju, atbilstoši Kultūras centra telpu un resursu iespējām, atbilstoši pieprasītajām specifikācijām.
 • nodrošināt zāles un telpu uzbūvi, atbilstoši katra pasākuma režijai.
 • piedalīties kultūras sarīkojumu sagatavošanā un nodrošināt to veiksmīgu norisi.
 • veikt skatuves tehniskā administratora funkcijas.
 • nodrošināt skatuves, pasākumu aprīkojuma, elektrosistēmu iekārtu darbību.
 • nodrošināt pasākumos nepieciešamo aparatūru, elektroierīču uzraudzību un apkalpošanu sarīkojumu laikā.
 • pildīt iestādei nepieciešamos tehniskos darbus ar elektriskām ierīcēm, to apkopē, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu to drošu darbību.
 • nodrošināt skatuves aprīkojuma un  gaismu sistēmu  iekārtu darbību.
 • pildīt profesionāla gaismu un ar to saistīto sistēmu operatora pienākumus pasākumu laikā.
 • izstrādāt skatuves gaismu scenārijus, atbilstoši sarīkojuma saturam un norises secībai.
 • lietot ar skatuves gaismu sistēmu saistīto informācijas tehnoloģiju programmas.
 • veikt pasākumu aprīkojuma, gaismu sistēmu, un iekārtu ikdienas uzraudzību, skatuves gaismas ķermeņu apkopi, remontu vai nomaiņu.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 973,00;
 • profesijas kods 2422 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 15.novembrim uz e-pastu: linda@adazikultura.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 29456335.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

 

Ādažu novada dome aicina darbā apkopēju Sporta daļā

Amata mērķis: Nodrošināt telpu uzkopšanu Ādažu Sporta centrā

Prasības pretendentam:

 • pamatizglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • pārzināt tīrāmo priekšmetu, iekārtu un telpu kopšanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālas organizācijas nosacījumus;
 • pārzināt mazgājamo un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas noteikumus;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktajā termiņā un veikt darbu patstāvīgi;
 • komunikācijas prasme, kontaktējoties ar klientiem.

Galvenie pienākumi:

 • peldbaseins, saunas telpas, atpūtas telpa, koridori, baseina balkons, kāpnes, koplietošanas telpas, SPD vadītāja vietnieka kabinets, instruktoru telpa;
 • dažāda veida uzkopšanas darbi telpās (logi, grīdas, sienas, palodzes, durvju virsmas, tualetes);
 • dezinfekcijas šķīdumu sagatavošana un izmantošana darbu veikšanai;
 • atkritumu iznešana.

 

Piedāvājam:

 • atbildīgu, dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV; izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • bruto algu 485,00 EUR (profesijas kods 9112 01)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 10.novembrim uz e-pastu: arnis.rozitis@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni  Sporta daļa – 27138082.

 

Ādažu novada Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” aicina darbā logopēdu uz noteiktu laiku.

Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standarta valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu;
 • organizēt runas un valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un mācību gada beigās, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 920,00
 • profesiju klasifikatora kods 2352 01

Pretendentam jāiesniedz:

-izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada  PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2019.gada 30. oktobrim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458

 

Ādažu novada dome izsludina pretendentu atlasi uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu*

Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

 Galvenie amata pienākumi:

 • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
 • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
 • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
 • Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
 • Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
 • Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
 • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
 • Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
 • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
 • Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktajam:
  • apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem;
  • ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
  • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
  • nevainojama reputācija;
 • vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas, bruto algu 1071,00 EUR/mēnesī (profesijas kods 1344  06)

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • CV
 • motivācijas vēstule

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 31.oktobrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997246.

 

Ādažu novada dome aicina darbā spectehnikas (frontālā iekrāvēja) vadītāju*

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • traktortehnikas vadītāja apliecība.
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 899,00 EUR (profesijas kods 8341 06)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 31.oktobrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada dome aicina darbā ceļu ekspluatācijas inženiera palīgu uz pilnu slodzi*

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
 • spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad);
 • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Galvenie pienākumi:

 • veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā);
 • plānot un koordinēt pašvaldības darbību autoceļu izbūves un pārbūves jomā;
 • organizēt pašvaldības autoceļu tehnisko specifikāciju sagatavošanu, būvprojektu saskaņošanu, rakšanas atļauju izsniegšanu, veikt ar ceļu būvju uzturēšanu saistīto pakalpojumu izpildes kontroli;
 • izstrādāt un atjaunot autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu būvniecības jomā vismaz 3 gadi;
 • būvprakses sertifikāts.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1244,00 EUR (profesijas kods 2142 15)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 31. oktobrim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.