a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā Tehnisko projektu vadītāju

Prasības pretendentiem:

• augstākā inženiertehniskā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
• spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
• labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
• teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
• spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
• komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

• veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
• sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
• pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
• sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā tiktu izvēlēti optimāli risinājumi, kas atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
• piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi būvniecības procesa norisei būvlaukumā un arī ar to saistītas dokumentācijas atbilstībai normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
• informēt un konsultēt Ādažu novada uzņēmējus, iedzīvotājus, lauksaimniekus, kā arī nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem, tajā skaita dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā;
• sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
• pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību: tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.

Piedāvājam: pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 4.janvārim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei, nodrošināt grupas telpu uzkopšanu

Prasības pretendentam:

  • vidējā izglītība;
  • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem;
  • latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

  • sadarbojoties ar pirmsskolas pedagogiem, realizēt pirmsskolas izglītības satura apguves programmu, organizējot bērnu darbību saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
  • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

  • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem

Piedāvājam:

  • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

  • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 15. janvārim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

Citas vakances novadā atrodamas sadaļā Sludinājumi/Darbs, kā arī Ādažu uzņēmēju biedrības mājaslapā, sadaļā “Šeit ir darbs”.

 

 

Ādažu novada dome aicina darbā ceļu ekspluatācijas inženieri uz nepilnu slodzi

Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
• teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
• spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
• spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
• spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
• spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
• iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
• labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
• teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad);
• iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Galvenie pienākumi:
• veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā);
• plānot un koordinēt pašvaldības darbību autoceļu izbūves un pārbūves jomā;
• organizēt pašvaldības autoceļu tehnisko specifikāciju sagatavošanu, būvprojektu saskaņošanu, rakšanas atļauju izsniegšanu, veikt ar ceļu būvju uzturēšanu saistīto pakalpojumu izpildes kontroli;
• izstrādāt un atjaunot autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju.

Par priekšrocību uzskatīs:
• iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu būvniecības jomā vismaz 3 gadi;
• būvprakses sertifikāts.

Pretendentam jāiesniedz:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• CV, motivācijas vēstule;
• atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 21.decembrim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.