a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā lietvedības vadītāju Saimniecības un infrastruktūras daļā uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

 • vēlama profesionālā izglītība lietvedībā (trešais kvalifikācijas līmenis), ekonomikas vai finanšu nozarē,
 • vismaz 1 gadu ilga praktiskā darba pieredze lietvedības jomā;
 • ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office datorprogrammām;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas krievu valodas zināšanas;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un spēja strādāt dinamiskos apstākļos.

Galvenie pienākumi:

 • saņemto dokumentu reģistrēšana un nodošana atbildīgajiem darbiniekiem;
 • dokumentu sagatavošana, noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana adresātam;
 • dokumentu vadības sistēmas un citu datu reģistru izmantošana amata pienākumu pildīšanai;
 • zvanu plūsmas koordinēšana un iedzīvotāju tikšanās ar speciālistiem organizēšana;
 • darba grupu un projektu vadības grupu sapulču organizēšana un protokolēšana;
 • daļas kompetencē esošos līgumu rēķinu apstrāde;
 • atbalsta funkciju sniegšana daļas speciālistiem pie projektu vadīšanas, dokumentu sagatavošanas izskatīšanai komitejās un informācijas sniegšanas iedzīvotājiem;
 • regulāri pārbaudīt pašvaldībai saistošu būvniecības lietu statusu BIS 1 un informēt iesaistītās personas BIS 1 datu ievadīšanas jautājumos;
 • veikt dokumentu apstrādi (kontrolēt piešķirto uzdevumu izpildes termiņus, nodot apakšuzdevumus pašvaldības speciālistiem saskaņošanai, apstiprināt uzdevumu izpildi pozitīva rezultāta gadījumā, kā arī ievadīt BIS 2 sagatavotos tehniskos noteikumus un atzinumus.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • pieredzi darbā ar BIS;
 • dokumentu vadības sistēmas “Namejs City” pārzināšanu.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto mēnešalgu EUR 1071-1095, profesijas klasifikatora kods 3341 02.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 23.janvārim

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 23.janvārim uz e-pastu: vakance@adazi.lv. vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Sakarā ar pirmskolas izglītības programmas īstenošanas uzsākšanu Ādažu vidusskolā ar 2021. gada 1.martu, vidusskola aicina darbā:

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv Papildinformācija pa tālruni 26462610

 

Ādažu novada dome aicina darbā Tehnisko projektu vadītāju uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem:

 •  augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai akadēmiskā), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi: 

 • veikt investīciju projektu tehnisko vadību;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus, lai uzsāktu projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības darbus;
 • pārbaudīt iesniegto tehnisko projektu un būvniecības tāmju aprēķinu pareizību, objektivitāti un ticamību;
 • piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi un uzraudzīt būvniecības procesa norisi būvlaukumā un ar to saistītas dokumentācijas atbilstību normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
 • informēt un konsultēt Ādažu novada uzņēmējus, iedzīvotājus, lauksaimniekus, kā arī nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem, tajā skaita dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā projektu tehniskā vadībā.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 1482,00 – 1565,00, (profesijas kods 2422 01).

 Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 15.janvārim uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Ādažu novada dome aicina darbā HIDROMELIORĀCIJAS INŽENIERI uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Meliorācijas sistēmu un publisko ūdeņu apsaimniekošana.

Prasības pretendentam:

 • Bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) inženiertehniskā jomā, inženierzinātnēs, vides zinātnē, dabaszinātnē, lauksaimniecības zinātnēs;
 • teicamas valsts valodas un vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • vismaz 3 gadu pieredze meliorācijas speciālista, vides inženiera vai līdzvērtīgā amatā;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, pārzinot darbu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus,
 • zināšanas un pieredze Microsoft Office standartu programmām, vēlams arī AutoCad vai MicroStation programmā;
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • vēlme attīstīties un pilnveidoties.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties meliorācijas, vides, t. sk. publisko ūdeņu apsaimniekošanas projektu izstrādē, pieteikumu sagatavošanā un ieviešanā;
 • piedalīties publisko ūdeņu apsaimniekošanas, pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā;
 • sniegt pašvaldības institūcijām un novada iedzīvotājiem konsultācijas par meliorācijas sistēmu uzturēšanas un vides aizsardzības jautājumiem;
 • apzināt novada esošo situāciju saistībā ar dabas resursiem un vides piesārņojumu un izstrādāt vides piesārņojumu novēršanas pasākumu plānu izstrādē;
 • piedalīties projektu un domes saistošo noteikumu, nolikumu un citu normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
 • izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanas nodrošināšanu, tajā skaitā apsekot un sagatavot atzinumus par būvju ekspluatācijas atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus kas saistīti ar meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu;
 • pārzināt projektu izskatīšanu un skaņošanu BIS sistēmā;
 • pārzināt meliorācijas sistēmu tehnisko stāvokli, konstatēt un izvērtēt iespējamos meliorāciju sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pārkāpumus;
 • piedalīties teritorijas attīstības dokumentu izstrādē;
 • pārzināt būvniecības procesa pamatus.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē;
 • iepriekšēja darba pieredze inženiertehnisko būvju būvniecības pārraudzībā.

Piedāvājam:

 • darba laiks – pilna slodze;
 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas, mēnešalga bruto – EUR 1482,00, profesijas klasifikatora kods 2142 28.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikumu vēstule, CV.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 15.janvārim uz e-pastu: vakance@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā speciālo pedagogu

Amata mērķis: Atbilstoša izglītības procesa nodrošināšana PII izglītojamajiem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi.

Prasības pretendentam:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt darbu atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
 • Ievērot katra izglītojamā veselības stāvokli,  attīstības īpatnības, intereses un spējas.
 • Veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;
 • Analizēt mācību un audzināšanas darbu;
 • Piedalīties vecāku sapulcēs, atbalsta komandas un pedagoģiskās padomes sēdēs;
 • Palīdzēt izglītojamiem (mācīšanās prasmju apgūšana; pašapkalpošanās iemaņu veidošana).
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • darbu uz pilnu slodzi un nenoteiktu laiku;
 • mēnešalga – 920 EUR, profesijas klasifikatora kods 2352 03.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 15.janvārim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458 vai  26532414.

 

Ādažu novada dome aicina darbā ceļu ekspluatācijas inženiera palīgu uz pilnu slodzi

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
 • spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad);
 • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Galvenie pienākumi:

 • veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā);
 • plānot un koordinēt pašvaldības darbību autoceļu izbūves un pārbūves jomā;
 • organizēt pašvaldības autoceļu tehnisko specifikāciju sagatavošanu, būvprojektu saskaņošanu, rakšanas atļauju izsniegšanu, veikt ar ceļu būvju uzturēšanu saistīto pakalpojumu izpildes kontroli;
 • izstrādāt un atjaunot autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu būvniecības jomā vismaz 3 gadi;
 • būvprakses sertifikāts.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 1313,00 – 1382,00 (profesijas kods 2142 15)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 15.janvārim uz e-pastu: vakance@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.