a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā Grāmatvedības daļas vecāko grāmatvedi (pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites grāmatvedi) uz pilnu slodzi

 

Amata mērķis: Veikt pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu, inventāra un materiālu pamatbudžeta izdevumu uzskaiti.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un citu iltermiņa ieguldījumu uzskaiti ZZDats grāmatvedības datorprogrammā Gvedis, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēs;
 • veikt krājumu, mazvērtīgā inventāra un materiālu uzskaiti;
 • veikt datu sagatavošanu ilgtermiņa ieguldījumu un mazvērtīgā inventāra inventarizācijām, rezultātu apkopošanu un salīdzināšanu ar pašvaldības uzskaites datiem un valsts reģistru datiem;
 • veikt pašvaldības īpašumā un patapinājumā esošo transportlīdzekļu maršruta lapu pārbaudes un degvielas krājumu uzskaiti;
 • veikt citu materiālu (pasmarku un ceļa materiālu);
 • kontrolēt un sagatavot informāciju par nepieciešamajām darbībām ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites, kontroles, izslēgšanas un inventarizācijas normatīvo aktu prasību ievērošanas nodrošināšanai pašvaldībā;
 • veikt statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu LR Centrālajai statistikas pārvaldei.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības darbā valsts vai pašvaldības institūcijās;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, vēlamas iemaņas darbā ar ZZDats programmām un lietvedības programmu NAMEJS;
 • labas zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību aktu normas, kuras nosaka un regulē grāmatvedības darbības un grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēs;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu;
 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto mēnešalgu 1105 – 1116 EUR, profesijas klasifikatora kods 4313 01

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 21.februāris

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 21.februārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv. vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997971.

 

Pašvaldības policija aicina darbā vecāko inspektoru uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem:
• atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1.daļas prasībām;
• augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlams tiesību zinātnēs;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodu zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar MS Office programmām un nozares speciālajām programmām, vēlams “Namejs”, “Visvaris”; “NINO”, “APUS”.
• darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
• administratīvās lietvedības materiālu noformēšanas prasme, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas saistīti ar komandas darba vadīšanu un organizēšanu;
• spēja pārstāvēt pašvaldības policiju valsts un pašvaldību iestādēs;
• pieredze budžeta plānošanā un tā izpildes organizēšanā;
• B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 3 gadu pieredzi);
• laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

Galvenie pienākumi:
• nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā, noformēt administratīvos protokolus;
• sagatavot izskatīšanai lietas par administratīviem pārkāpumiem;
• nodrošināt pašvaldības policijas dokumentu apriti, dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, arhivēšanu; izstrādāt dokumentu un normatīvo aktu projektus;
• sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei; aizvietot prombūtnes laikā Ādažu pašvaldības policijas priekšnieku.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:
• iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē
• atpūtas kuģu vadītāja apliecība
• apliecība par 40h apmācību Bērnu tiesību aizsardzībā

Piedāvājam:
• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
• sociālās garantijas;
• darba algu 5,23-5,28 EUR/h;
• profesijas klasifikatora kods 3355 14

Pretendentam jāiesniedz:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• CV, motivācijas vēstule.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 19.janvārim uz e-pastu oskars.feldmanis@adazi.lv, vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164.
Uzziņas pa tālruni 67997099

 

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā 2 pirmsskolas izglītības skolotājas uz nenoteiktu laiku un 2 pirmsskolas izglītības skolotājas uz noteiktu laiku.

 

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 782,00 (0,85 likme) – 920,00 (1 likme);
 • profesiju klasifikatora kods 2342 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 31. janvārim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458 vai  26532414.

 

Ādažu novada dome aicina darbā Būvinspektora palīgu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Pašvaldības kompetencē esošas būvniecības kontroles funkcijas nodrošināšana, līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa vai augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
 • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība),
 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja saglabāt konfidencialitāti.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • sagatavot un apkopot dokumentus būvniecības procesa kontrolei un apsekošanai Ādažu novada teritorijā;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
 • sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos;
 • iesniegt Būvvaldes vadītājam un Būvinspektoram priekšlikumus darba organizēšanas pilnveidošanai;
 • piedalīties ēku un tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā procesā un dokumentu sagatavošanā;
 • veikt objektu apsekošanu un būvniecības kontroli atbilstoši būvlaukuma apmeklējuma grafikam, sagatavot atzinumus par būvju pārbaudi;
 • pildīt citus, šajā amata aprakstā neatrunātus, Būvvaldes vadītāja vai pašvaldības izpilddirektora mutiskus vai rakstiskus uzdevumus, kas saistīti ar Būvvaldes pamatdarbību jautājumiem.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 2 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1244,00 EUR (profesijas kods 2422 55)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 31.janvārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pasta adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 31.janvārim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

 

Ādažu novada Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” aicina darbā logopēdu uz noteiktu laiku.

Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standarta valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu;
 • organizēt runas un valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un mācību gada beigās, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 920,00
 • profesiju klasifikatora kods 2352 01

Pretendentam jāiesniedz:

-izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada  PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 31. janvārim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458

Ādažu novada dome aicina darbā spectehnikas (frontālā iekrāvēja) vadītāju*

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • traktortehnikas vadītāja apliecība.
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 899,00 EUR (profesijas kods 8341 06)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 31.janvārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

 

 

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.