a a a

Telpu nomas paziņojumi

Aicinām piedāvāt telpas nomai Sociālajam dienestam

Līdz 2019.gada 1.martam aicinām īpašniekus iesniegt piedāvājumus telpu nomai Sociālajam dienestam.

UZAICINĀJUMS

 

 

 

10.12.2018. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [1]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 31.decembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 19.00 līdz 20.00;

Piektdienās, no pl. 17.00 līdz 18.00.

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 21.12.2018. [2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.

[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

07.12.2018. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada domes pirmsskolas izglītības iestāde ’’Strautiņš’’ izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 80440070025001
Adrese Pirmā iela 26a, Ādaži
Telpas platība (m²) 140
Lietošanas mērķi  Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 3,08[2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 31.maijam
Nomas laiks Otrdien, pl. 19.00 – 21.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei

Anita Šaicāne, tālr. 26367162

Sandra Breidaka, tālr.67997458

Pieteikšanās termiņš Līdz 2019.gada 10.janvārim.
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmums Nr.200 „Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”

 

 

 

 

Par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada dome šajā sadaļā publicē paziņojumus par iespēju pretendentiem pieteikties pašvaldības telpu nomai (atbilstoši MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”).

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.