a a a

Par pašvaldību

Ādažu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji ievēl pašvaldības domi 15 deputātu sastāvā. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par funkciju un iniciatīvu īstenošanu, apstiprina budžetu un pārrauga tā izpildi. Domes sēdes notiek katra mēneša ceturtajā otrdienā, un tās ir brīvi pieejamas apmeklētājiem.

Dome no deputātiem ievēl 3 komitejas – Attīstības komiteju, Finanšu komiteju, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālo komiteju. Komitejas izskata domes lēmumprojektus, kā arī pieņem zināšanai pašvaldībai būtisku informāciju. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem izveido Vēlēšanu komisiju, Administratīvo komisiju, Iepirkumu komisiju un citas komisijas.

Domes padotībā ir pašvaldības iestādes un struktūrvienības – Administrācija, Ādažu vidusskola, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, pašvaldības policija, Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Ādažu Kultūras centrs, Ādažu bibliotēka, kā arī Dzimtsarakstu nodaļa. Pašvaldības iestādes atrodas domes izpilddirektora pakļautībā.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Ādažu slimnīca”, SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Ūdens”, savukārt domes priekšsēdētājs ir kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

Detalizētāk par pašvaldības darbu var iepazīties domes mājaslapā https://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/publiskie-gada-parskati/.

Deputāti nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku individuāli vienojoties. Domes atbildīgajiem darbiniekiem divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki – pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu plkst. 13.00-13.45.

Iedzīvotāju iesniegumi, dokumenti un jautājumi tiek pieņemti Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos, domes noteiktā darba laikā.