a a a

Nomai pieejamā zeme

Ādažu novada dome piedāvā iznomāt tai piederošus zemesgabalus bez apbūves tiesībām

Interesentiem jāiesniedz domei adresēts un parakstīts iesniegums Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33a, 1.stāvā,  vai elektroniski parakstīts iesniegums e-pastā dome@adazi.lv.
Iesniegumus izskata domē noteiktajā kārtībā un papildus jautājumu gadījumā pretendents tiks aicināts uz tikšanos klātienē.
Nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar pašvaldības 2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. (Visi Saistošie noteikumi ir pieejami sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti)
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Nekustamā īpašuma speciālistu V.Kukk pa tālr. 67996458 vai e-pastu Volli.Kukk@adazi.lv.

IESNIEGUMA veidlapa fiziskām personām

IESNIEGUMA veidlapa juridiskām personām

“Bajāru krastmala” 80440130348 0.43 ha papildus informācija karte
“Kalnsētas krastmala” 80440130368 0.37 ha papildus informācija karte
“Meiju krastmala” 80440080133 0.32 ha papildus informācija karte
“Vālītes krastmala” 80440010038 0.75 ha papildus informācija karte
“Vējpriedes” 80440080203 2.3 ha papildus informācija karte
“Vējupes krastmala” 80440070384 1.11 ha papildus informācija karte
“Zaldavu krastmala” 80440060095 0.32 ha papildus informācija karte
“Palmas krastmala” 80440100140 0.65 ha papildus informācija karte

 

Paziņojumi par zemes nomu

27.06.2018. Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Kadagas centrs” ar kadastra apzīmējumu 80440050105 bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Kadagas centrs” (zemes vienība ar kad. apz. 80440050105), 110 m2 platībā, bez apbūves tiesībām ar mērķi – aptiekas izvietošanai, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 4.jūlijs. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996900.

pielikums

 

31.05.2018. Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Gaujas iela 10A” ar kadastra apzīmējums 8044 007 0362 bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Gaujas iela 10A” (zemes vienība ar kad. apz. 8044 007 0362), 70 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām ar mērķi – kafejnīcas izvietošanai, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 12.jūnijs. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996900.

pielikums 1

pielikums 2

 

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Jaunsalnieki” ar kadastra apzīmējums 8044 004 0249 bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Jaunsalnieki” (zemes vienība ar kad. apz. 8044 004 0249), 0.13 ha platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 26.aprīlis. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996900.

 

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala ar kadastra apzīmējums 80440070427 ar apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 80440070427, 600 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, ar apbūves tiesībām un izmantošanas mērķi – izglītības iestādes būvniecība, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 8.marts. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996265.

Grafiskais pielikums

 

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Vējpriedes” bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Vējpriedes”, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 008 0203, 500 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo garfisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu š.g. 17.oktobris.

Grafiskais pielikums

 

Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”

Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 008 0203. Iznomāta tiek zemesgabala daļa aptuveni 0,7 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals),  saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikumā Nr.1 pievienoto shēmu. Zemesgabala platība var tikt precizēta atbilstoši Konkursa pretendentu (turpmāk – Pretendents) piedāvājumiem.

Konkursa mērķis ir noteikt vispiemērotāko piedāvājumu Zemesgabala apbūvei, labiekārtošanai un apsaimniekošanai. Nekustamā īpašuma “Vējpriedes” daļas primārā izmantošana ir ar sportu un rekreāciju saistītām aktivitātēm.

Konkursa Pretendents, kura piedāvājums saņems augstāko novērtējuma punktu skaitu un atbildīs visām Nolikuma prasībām, iegūs tiesības nomāt Zemesgabalu ar tiesībām būvēt sporta un rekreācijas objektu atbilstoši savam piedāvājumam un Nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumu reģistrācija Konkursam notiek līdz 2017.gada 16. oktobrim katru darba dienu, nogādājot piedāvājumus Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā personīgi, pa pastu vai ar kurjeru– pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00. Pretendents Konkursa reģistrācijas dokumentus 1 (vienā) eksemplārā ievieto aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:

  • Konkursa Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskai personai) vai Pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskai personai);
  • norādi: „Konkursam „Par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads ar kadastra Nr.8044 008 0203. Neatvērt līdz 2017.gada 24.oktobra plkst. 10.00.

Konkursa kontaktpersona – Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers, tālr. 67996265,  artis.bruvers@adazi.lv.

27.01.2017.
Ar Ādažu novada domes 24.01.2017. lēmumu nr.16 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā” zemes gabala “Vējupes krastmala” daļa bez apbūves tiesībām piešķirts nomā juridiskai personai  līdz 2020.g. 31 decembrim.

15.12.2016.
Ādažu novada domē ir saņemts iesniegums par zemes gabala nomu bez apbūves tiesībām 330 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 007 0384. Dome izsludina pieteikšanos uz minētā zemes gabala nomu līdz 28.12.2016., aicinot ieinteresētās personas iesniegt attiecīgu iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži. Pielikums