a a a

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Organizē un veic ar atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu procesu saistītus jautājumus.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Volli Kukk
Komisijas loceklis Inga Švarce
Komisijas loceklis  Artis Brūvers