Komisijas

Administratīvā komisija
Iepirkumu komisija
Administratīvo aktu strīdus komisija
Vēlēšanu komisija
Arhīva ekspertu komisija
Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Ētikas komisija
Apbalvošanas komisija
Medību koordinācijas komisija
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija
Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisija
Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija
Projektu uzraudzības komisija
Līdzfinansējumu vērtēšanas komisija
Kapavietu komisija
 

Administratīvā komisija
Pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Verners
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Veinbergs
Komisijas locekle Ieva Roze
Komisijas loceklis Halfors Krasts
Komisijas loceklis Oskars Feldmanis
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas sekretāre Edīte Lauga
Sēdes notiek:
katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā, plkst.16:00, Gaujas ielā 16, 2.stāvā, 43. kab. Jautājumu gadījumā zvanīt Komisijas sekretārei Edītei Laugai mob.22074497.

Iepirkumu komisija
Nodrošina par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikto saimniecisko darījumu iepirkumu (preču piegāde, būvdarbi, remontdarbi, pakalpojumi u.c.) piešķiršanu, organizējot iepirkumu procedūras, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūru atklātumu un pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Valērijs Bulāns
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Alīna Liepiņa – Jākobsone
Komisijas loceklis Uģis Dambis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Halfors Krasts

Administratīvo aktu strīdu komisija
Izskata sūdzības par domes priekšsēdētāja vietnieku, domes izpilddirektora, kā arī pašvaldības iestāžu un domes Administrācijas struktūrvienību izdotiem administratīviem aktiem pašvaldības autonomās kompetences jautājumos.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Balzāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis  Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis  Pēteris Pultraks
Komisijas loceklis  Domes jurists

 

Vēlēšanu komisija
Darbojas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu.

Komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane
Komisijas locekle Antra Meola
Komisijas locekle Ilze Bērziņa
Komisijas locekle Anda Tuliša
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Antra Stradiņa
Komisijas locekle Laila Suboča
Arhīva ekspertu komisija
Veic Ādažu novada domes un tās Administrācijas uzkrāto, uzskaitīto, saglabāto un izmantoto informatīvi vērtīgo dokumentu (pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo, to skaitā personālsastāva dokumentu) glabāšanas termiņu noteikšanu, atlasīšanu to turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai, kā arī dokumentu vērtības ekspertīzes rezultātu noformēšanu.
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Jevgēnija Sviridenkova
Komisijas locekle Rita Makejeva
Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija
Veicina bērnu tiesību ievērošanu, organizējot preventīvo darbu nepilngadīgo bērnu uzvedības korekcijā, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus.
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Ieva Roze
Komisijas locekle Kristīne Patmalniece
Komisijas loceklis Ādažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Komisijas locekle Inga Meija
Komisijas locekle Evija Rūdolfa – Spēka
Komisijas locekle Ināra Briede
Komisijas locekle Anita Milanceja

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Organizē un veic ar atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu procesu saistītus jautājumus.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Volli Kukk
Komisijas loceklis Inga Švarce
Komisijas loceklis  Artis Brūvers
 Ētikas komisija
Nostiprina profesionālās ētikas normas un pamatprincipus atbilstoši Ādažu novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem un veicina darbinieku rīcību atbilstoši Ētikas kodeksa prasībām.
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Kristīne Savicka
Apbalvošanas komisija
Izskata ierosinājumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Laila Raiskuma
Komisijas locekle Ieva Roze
Komisijas locekle Kerola Dāvidsone
Komisijas locekle Karīna Miķelsone
Komisijas locekle Linda Tiļuga
Komisijas loceklis Pēteris Sluka
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Edmunds Plūmīte
Medību koordinācijas komisija
Nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Neilands
 Komisijas loceklis Mārtiņš Upmanis
 Komisijas loceklis Oskars Vīgants
 Komisijas loceklis Kārlis Dadeiks
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija
Uzrauga ar novada administratīvajā teritorijā esošās lauksaimniecības zemes veikto darījumu tiesiskumu.
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
  Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
  Komisijas loceklis Vollijs Kuks
  Komisijas loceklis Artis Brūvers
  Komisijas loceklis Nataļja Krasnova

Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisija
Realizē pašvaldības pienākumus un nodrošina noteikto funkciju un tiesību izpildi, kas noteikti ārējos normatīvos aktos, līdzsvarotai, dabai draudzīgai uz iedzīvotājiem vērstai novada dabas resursu apsaimniekošanai un attīstībai mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.
NOLIKUMS
Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikumā
Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikumā

Komisijas priekšsēdētājs Raitis Kubuliņš
Komisijas loceklis Gundars Bojārs
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas locekle Iveta Grīviņa
Komisijas loceklis Gundars Leonovičs

 

Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
Izvērtē iesniegumus Ādažu novada domes līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un tām brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī pieņem attiecīgus lēmumus.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Sarmīte Mūze
Komisijas loceklis Jānis Tiļčiks
Komisijas loceklis Jānis Beķers

Protokols 22.01.2018.

Protokols 19.02.2018.

Protokols 26.02.2018.

Protokols 21.08.2018.

 

Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Koordinē pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicina civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldības koordinēšanas jautājumu risināšanu.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks (Ādažu novada dome)

 

Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Daiga Mieriņa (Carnikavas novada dome)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Juris Rusiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Juris Šmits (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Ervīns Grāvītis (Saulkrastu novada dome)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš (Garkalnes novada dome)
Komisijas loceklis Gunars Dzenis (Carnikavas novada dome)
Komisijas loceklis Oskars Feldmanis (Ādažu novada dome)
Komisijas loceklis Jeļena Toce (Garkalnes novada dome)
Komisijas loceklis Oskars Vīgants (Rīgas reģionālās virsmežniecība)
Komisijas loceklis Maksims Rubulis (akciju sabiedrības “GASO”)
Komisijas loceklis Andris Pjatuņins (NBS)
Komisijas loceklis Juris Dārziņš (NBS)
Komisijas loceklis Mareks Samohvalovs (PVD)
Komisijas loceklis Uldis Znotiņš (VP)
Komisijas loceklis Gunta Šmitiņa (Valsts vides dienests)
Komisijas loceklis Juris Čudo (Zemessardze)
Komisijas loceklis Igors Marčenko (Zemessardze)

Projektu uzraudzības komisija
Pārrauga pašvaldības projektu izpildes un plānošanas gaitu, tai skaitā, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ietvaros realizējamus projektus.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Sarmīte Mūze
Komisijas locekle Karīna Miķelsone
Komisijas locekle Everita Kāpa

Kapavietu komisija
Kontrolē Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” (turpmāk – noteikumi) izpildi un veicina kapsētas apmeklētāju rīcību atbilstoši noteikumu prasībām.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Juris Antonovs
Komisijas loceklis Ivo Bērziņš
Komisijas locekle Aija Blaževiča
Komisijas locekle
Iveta Grīviņa