LĒMUMI (2015.gads)

22.12.15.

Protokols Nr.23

Audio

Nr.259 Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu

Nr.258 Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu

Nr. 257 Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

Nr.256 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.255 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.254  Par amatu savienošanas atļauju

Nr.253 Par grozījumiem lēmumā par deleģējuma līguma slēgšanu 

Nr.252 Par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nr.251 Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomu

Nr.250 Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”

Nr.249 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.248 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.247 Par projekta “Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana” izmaksām

Nr.246 Par Ādažu novada domes 27.10.2015. lēmuma Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” precizēšanu

Nr.245 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8044” un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu

Nr.244 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam Kastaņu ielā 53 un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.243 Par darba grupas izveidošanu Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalstam

Nr.242 Par telpas piešķiršanu nomā

Nr.241 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

15.12.15.

Protokols Nr.22

Audio

01.12.15.

Protokols Nr.21

Audio

Nr.240 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Garkalnes ūdens”
24.11.15.

Protokols Nr.20

Audio

Nr.239 Par kopprojekta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” izmaksām

Nr.238 Par F2. un T1 kategorijas pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību

Nr.237  Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.236 Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.235 Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Nr.234 Par debitoru parādu norakstīšanu

Nr.233 Par smilts krājumu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

Nr.232 Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu

Nr.231 Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11

Nr.230 Par telpas nomas līguma pagarinājumu

Nr.229 Par deleģējuma līguma slēgšanu 

Nr.228 Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu

Nr.227 Par nomas parādu dzēšanu

Nr.226 Par nomas parādu dzēšanu

Nr.225 Par nomas parādu dzēšanu

Nr.224 Par nomas maksas noteikšanu 

Nr.223 Par nomas maksas noteikšanu 

Nr.222 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.221 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.220 Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 16

Nr.219 Par koku ciršanas publisko apspriešanu

Nr.218 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Bārdas”

Nr.217 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Buses” un “Straumes”

Nr.216 Par zemes vienības “Jaunlilavas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu

Nr.215 Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai

10.11.15.

Protokols Nr.19

Audio

Nr.214 Par apbalvojumu piešķiršanu

Nr.213 Par atbalstu Jaunsardzei

Nr.212 Par balvu fonda palielināšanu

27.10.15.

Protokols

Nr18

Audio

Nr.211 Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 2015.-2016.gadā

Nr.210 Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā” finanšu plānu un SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

Nr.209 Par Ādažu novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu izpildi

Nr.208 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.207 Par deleģējuma līguma slēgšanu

Nr.206 Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16

Nr.205 Par pašvaldības mantas iznomāšanu

Nr.204 Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi

Nr.203 Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi

Nr.202 Par nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā 

Nr.201 Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Senči”, Garkalne, Ādažu novads

Nr.200 Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai

Nr.199 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Attekas ielā 13 un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.198 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Ābeļziedi” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.197 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem “Ķulleni” un Baltezera ielā 21 un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.196 Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu

Nr.195 Par  26.05.2015. saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu

Nr.194 Par  26.05.2015. saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu

Nr.193 Par darba grupas izveidošanu veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai Ādažu novadā

Nr.192 Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas

Nr.191 Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu

Nr.190 Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rind ā

07.10.15.

Protokols Nr17

Audio

Nr.189 Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā Digital Citizens in Action

Nr.188 Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā Sport is not only Football

22.09.15.

Protokols Nr.16

Audio

Nr.186 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.185 Par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.120 „Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi”

Nr.184 Par Ādažu novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-2020.gadam  

Nr.183 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.182 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.181 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.180 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.179 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.178 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.177 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.176 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.175 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.174 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Nr.173 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu

Nr.172 Par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu

Nr.171 Par Ādažu pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Ādažu novadā”

Nr.170 Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā  

Nr.169 Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs 

Nr.168 Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

Nr.167 Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu

Nr.166 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 80 “Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē “Vide un resursefektivitāte””

Nr.165  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41

Nr.164 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Saules ielā 7

Nr.163 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, “Gauri”

Nr.162 Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā

25.08.15.

Protokols Nr.15

Audio

Nr.161 Par Ādažu pašvaldības policijas transporta līdzekļa nosacītas cenas apstiprināšanu

Nr.160 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai

Nr.159 Par Ādažu novada domes pretkorupcijas pasākumu plānu

Nr.158 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr.41 „Par dalību projektā „PROTI un DARI!””

Nr.157 Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Nr.156 Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu 

Nr.155 Par debitoru parādu norakstīšanu

Nr.154 Par gāzes parāda nomaksu

Nr.153 Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Nr.152 Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu

28.07.15.

Protokols Nr.14

Audio

Nr.146 Par transporta līdzekļa degvielas patēriņu

Nr.145 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.74 „Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””

Nr.144 Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”

Nr.143 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Nr.142 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu precizēšanu

Nr.141 Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.140 Par projektu „„Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana”

Nr.139 Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” īstenošanu

Nr.138 Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā

Nr.137  Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.209 „Par Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību”

Nr.136 Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu

Nr.135 Par tirdzniecības laukuma Ādažos, Gaujas ielā 7 tehniskā projekta izmaiņām 

Nr.134 Par Ādažu novada domes 2008.gada 25.marta sēdes lēmuma Nr.4§3.6.2. piespiedu izpildi

Nr.133 Par parāda piedziņas izpildes atlikšanu 

132 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.131 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.130 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā

Nr.129 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Kalnatari” un „Dižatari”

Nr.128 Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Veclilavas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Nr.127 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, Gravas ielā 14-2

Nr.126 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bedrītes”

14.07.15.

Protokols Nr.13

Audio

30.06.15.

Protokols Nr.12

Audio

Nr.125 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.124 Par amatu savienošanas atļauju  

Nr.123 Par izmaiņām komisiju sastāvā

Nr.122 Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei 

Nr.121 Par gāzes parāda nomaksu

Nr.120 Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi

Nr.119 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  

Nr.118 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.117  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.116 Par vienota siltumenerģijas tarifa noteikšanu

Nr.115 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.114 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu precizēšanu

Nr.113 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi”

Nr.112 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Podnieku ielā 4

 Nr.111 Par darba uzdevuma precizēšanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādāšanai

Nr.110 Par atteikumu uzņemt bērnu  Ādažu  pirmsskolas  izglītības iestādē ārpus kārtas 

Nr.109 Par atteikumu uzņemt bērnu  Ādažu  pirmsskolas  izglītības iestādē ārpus kārtas 

Nr.108 Par energopārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanu

09.06.15.

Protokols Nr.11

Audio

 

26.05.15.

Protokols Nr.10

Audio

Nr.105 Par līguma noslēgšanu par servitūta nodibināšanu

Nr.104 Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Nr.103 Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”

Nr.102 Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās

Nr.101 Par līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus

Nr.100 Par Ādažu novada 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 „Par nekustamā īpašuma „Āķi” atsavināšanu” atcelšanu

Nr.99 Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā  

Nr.98 Par nekustamā īpašuma „Loka iela 2” daļas atsavināšanu

Nr.97 Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei

Nr.96 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Attekas ielā 13

Nr.95 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Ores”

Nr.94 Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu

Nr.93 Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.26/2015 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Nr.92 Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Nr.91 Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu

19.05.15.

Protokols Nr.9

Audio

28.04.15.

Protokols Nr.8

Audio

Nr.90 Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu

Nr.89 Par atlīdzības apstiprināšanu nekustamā īpašuma iegādei Kārklu iela 12

Nr.88 Par nekustamā īpašuma maiņu

Nr.87 Par atļaujas izsniegšanu SIA „D DUPLEKS” šautuves darbībai  

Nr.86 Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā

Nr.85 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.84 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.83 Par iestāšanos biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”

Nr.82 Par Ādažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu

Nr.80 Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē “Vide un resursefektivitāte”

Nr.79 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41

Nr.78 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37

Nr.77 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52

Nr.76 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu

Nr.75 Par Apbalvošanas komisijas izveidi

14.04.15.

Protokols Nr.7

Audio

Nr.73 Par grozījumiem lēmumā Nr. 67 „Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā””

Nr.74 Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

25.03.15.

Protokols Nr.6

Audio

 

 

Nr.72 Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā un amatu sarakstā

Nr.71 Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Nr.70 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.69 Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu

Nr.68 Par ar Ādažu novada 26.06.2007. sēdes lēmumu Nr.65 apstiprinātā detālplānojuma „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un „Piekrastnieki” īstenošanas kārtības precizēšanu un sadarbības līguma noslēgšanu par   ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvi

Nr.67 Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā”

Nr.66 Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nr.65 Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

Nr.64 Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu

Nr.63 Par telpu nomu novada bibliotēkai

Nr.62 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.61 Par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādes atbalstam 

Nr.60 Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām

Nr.59 Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu

Nr.58 Par ietves izmantošanu Rīgas gatvē 28A

Nr.57 Par Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-5-1/39 „Par būvju Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju sakārtošanu” piespiedu izpildi

Nr.56 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3

Nr.55 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Veclilavas” un Gravas ielā 1

Nr.54 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Attari-2”

Nr. 53 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu

Nr.52 Par redakcionālu labojumu saistošajos noteikumos

17.03.15.

Protokols Nr.5

Audio

Nr.51 Par grozījumiem 27.02.2015. lēmumā Nr.50 „Par dalību ceturtās kārtas projektu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””
27.02.15.

Protokols Nr.4

Audio

Nr.50 Par dalību projektu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
24.02.15.

Protokols Nr.3

Audio

Nr.49 Par saistošo noteikumu Nr.16/2015 „Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma grafiskās daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Nr.48 Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju izvērtējumu

Nr.47 Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā

Nr. 46 Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu

Nr.45 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr.44 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.43 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.42 Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai

Nr.41 Par dalību projektā „PROTI un DARI!”

Nr.40 Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

Nr.39 Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

Nr.38 Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.37 Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos

Nr.36 Par grozījumiem 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11”

Nr.34 Par skolēnu uzņemšanu Ādažu vidusskolas 1.klasē 2015./2016. mācību gadā

Nr.33 Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu

13.02.15.

Protokols Nr.2

Audio

Nr.35 Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu
27.01.15.

Protokols NR.1

 

Audio

Nr.2 Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafiskās daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Nr.3 Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu, ielas nosaukuma, adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu

Nr.4 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Viesturi”

Nr.5 Par zemes vienības atdalīšanu, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu

Nr.6 Par zemes vienību apvienošanu, jaunu zemes vienību izveidošanu un adrešu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Nr.7 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu

Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.9 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.10 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.11 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Nr.12 Par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nr.13 Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu

Nr.14 Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Nr.15 Par dalību Interreg Centrāl Baltijas programmas projektā

Nr.16 Par izmaiņām Ādažu novada domes Sociālā dienesta struktūrā un amatu sarakstā

Nr.17 Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā 

Nr.18 Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrās un darbinieku atlīdzību

Nr.19 Par Ādažu novada domes Ādažu vidusskolas struktūras izmaiņu apstiprināšanu

Nr.20 Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām

Nr.21 Par izmaiņām Ādažu novada domes Sporta daļas struktūrā un amatu sarakstā

Nr.22 Par Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas iekšējo restrukturizāciju

Nr.23 Par izmaiņām Ādažu novada domes Sabiedrisko attiecību daļas struktūrā un amatu sarakstā

Nr.24 Par izmaiņām Ādažu novada domes struktūrvienību struktūrā un amatu sarakstā 

Nr.25 Par izmaiņām Ādažu novada domes amatu sarakstā

Nr.26 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2015.gadā

Nr.27 Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Nr.28 Par amatu savienošanas atļauju

Nr.29 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nr.30 Par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.31 Par administratīvā akta piespiedu izpildi