a a a

Domes sēdes un lēmumi

2020.gads

DARBA KĀRTĪBA

27.10.2020.

PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
13.10.2020. Protokols nr.21 Nr. 213 Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
13.10.2020. Protokols nr.20 Nr.212 Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju
01.10.2020. Prokols nr.19
22.09.2020. Protokols nr.18 Nr.210 Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi
Nr.209 Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju
Nr.208 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.208 pielikums
Nr.207 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.207 pielikums 1
Nr.207 pielikums 2
Nr.206 Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei
Nr.205 Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā
Nr.204 Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām
Nr.203 Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.198 “Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”
Nr.202 Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”
Nr.202 pielikums
Nr.201 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas gūtas no jūras”
Nr.200 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi”
Nr.199 Par nomas līguma pagarināšanu katlu mājai Attekas iela 43
Nr.199 pielikums
Nr.198 Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi globālas navigācijas bāzes stacijas izvietošanai
Nr.197 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzērves”
Nr.196 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pakalni”
Nr.196 pielikums
Nr.195 Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Inču–Ziemeļbullas ielai
03.09.2020.

Protokols nr.17

Audio

Nr.194 Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
Nr.193 Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas seguma atjaunošana”
Nr.192 Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma atjaunošana”
Nr.191 Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām
Nr.190 Par patapinājuma līguma pagarināšanu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai
25.08.2020.

Protokols nr.16

Audio

Nr.189 Par E.Vernera atbrīvošanu no amata
Nr.188 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Nr.187 Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās
Nr.186 Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr.185 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu
Nr.184 Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” atsavināšanu
Nr.184 pielikums
Nr.183 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes atsavināšanu
Nr.182 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes starpgabala atsavināšanu
Nr.181 Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu ielai
Nr.180 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rīgas Pilsētas Meži”
Nr.180 pielikums
Nr.179 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kļavas”
Nr.178 Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā
Nr.177 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.03.2020 lēmumā Nr.68  “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”
Nr.176 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni”
Nr.175 Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā
Nr.175 pielikums1
Nr.175 pielikums2
Nr.175 pielikums3
Nr.174 Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS”
11.08.2020. Protokols nr.15 173 Par līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanai
28.07.2020. Protokols nr.14
pielikums
172 Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes novada domi par Baltezera kapu apsaimniekošanu
171 Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.02.2020 lēmumā Nr.47 “Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu”
170 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
169 Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu īpašumam Attekas iela 39
168 Grozījums Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
167 Par nekustamo īpašumu Attekas ielā 33 un Attekas ielā 35 apvienošanu
167 pielikums
166 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Drunkas” un “Drunkas 2”
165 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti”
165 pielikums
164 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Smilškalnu ielā 19
164 pielikums
163 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5
163 pielikums
162 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”
162 pielikums
161 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 4
161 pielikums
160 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Staltbrieži”
160 pielikums
159 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un “Marikas”
159 pielikums
158 Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
158 pielikums
157 Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
157 pielikums
156 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu
30.06.2020. Protokols nr.13
pielikums 1
pielikums 2Audio
155 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra lēmumā Nr.33 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”
154 Par I.Briedes un J. Prišpetjevas ievēlēšanu par Ādažu novada bāriņtiesas locekļiem
153 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”
152 Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei
151 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
150 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
149 Par nomas līguma termiņa pagarināšanu
148 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 34
148 pielikums
147 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 41
147 pielikums
146 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2
146 pielikums
145 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Krauķi”
145 pielikums
144 Par nekustamā īpašuma “Līči” sadalīšanu
144 pielikums
143 Par tirdzniecības vietām
142 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
141 Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai Ādažu vidusskolā
12.06.2020. Protokols nr.12 138 Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
139 Par dalību Erasmus+ projektā“Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā”
140 Par dalību Erasmus+ projektā“Katra rīcība rada cerību glābt mūsu planētu!
09.06.2020. Protokols nr.11 134 Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
135 Par projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
136 patapinājuma līgumu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai Ādažu vidusskolas sākumskolā
137 Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
26.05.2020 Protokols nr.10
pielikums 1
pielikums 2
133_Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
132_Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 16
131_Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai “Gaujas iela 7”
131_pielikums
130_Par grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
129_Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
128_Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Jaunbērziņu skvērs” iznomāšanu
128_pielikums
127_Par mazdārziņa zemes “Vinetas” piešķiršanu nomā
126_Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
126_pielikums
125_Par kopšanas cirtes sagatavošanu
124_Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts “MEŽTAKA””
123_Par nekustamā īpašuma “Augšvairogi-2” sadalīšanu
123_pielikums 1
123_pielikums 2
122_Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
122_pielikums 1
122_pielikums 2
122_pielikums 3
121_Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7
121_pielikums 1
121_pielikums 2
120_Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”
120_pielikums 1
120_pielikums 2
119_Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”
119_pielikums 1
119_pielikums 2
118_Par sadarbības līguma noslēgšanu
117_Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu
116_Par grozījumiem domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 “ Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”
115_Par Ādažu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
115_pielikums 1
115_pielikums 2
28.04.2020. Protokols nr.9
pielikums1
pielikums2
pielikums3
pielikums4
pielikums5
pielikums6
114 Par grozījumiem Ādažu novada domes 21.04.2020. lēmumā Nr. 79 “ Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā”
113 Par grozījumiem domes 25.02.2020. lēmumā Nr.44 “Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu”
112 Par dalību granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”
111 Par domes līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes pasākumiem
110 Par izmaiņām Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas sastāvā
109 Par dalību Erasmus+ projektā “Profesionālā attīstība un karjeras iespēju plānošana ES valstu skolās”
108 Par dalību Erasmus+ projektā “Izseko savu ēdienu”
107 Par dalību Erasmus+ projektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas gūtas no jūras”
106 Par dalību Erasmus+ projektā “Sēsim savu nākotni”
105 Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs”
103 Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”
102 Par dalību Erasmus+ projektā “Skolēni pret izmiršanu”
101 Par dalību Erasmus+ projektā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”
100 Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts”
99 Par dalību Erasmus+ projektā “Priekšlaicīga skolas pamešana”
98 Par velotrases izveidošanu
98 pielikums
97 Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā
96 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādaži velo”
96 pielikums
95 Par pašvaldības mazdārziņu teritoriju izmantošanu
94 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
93 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
93 pielikums
92 Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi
91 Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” projektu apstiprināšanu
90 Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.05.2017. lēmumā Nr. 123 “Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu”
89 Par Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālista amata atalgojumu
88 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22
88 pielikums 1
88 pielikums 2
88 pielikums 3
87 Par nekustamā īpašuma “Mazvairogi” sadalīšanu
87 pielikums 1
87 pielikums 2
86 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
86 pielikums 1
86 pielikums 2
86 pielikums 3
85 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dzērvenītes”
85 pielikums
84 Par grozījumiem apbūves tiesību līgumā
83 Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu
21.04.2020. Protokols nr.8 81 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
80 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”
79 Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā
24.03.2020. Protokols nr.7 76 Par programmu “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2020”
75 Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā
74 Par automašīnas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
73 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā
72 Par izmaiņām Grāmatvedības daļas struktūrā
71 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
70 Par pašvaldības zemes gabala daļas nomas tiesību izsoli Gaujas iela 7
69 Par telpu nomu Gaujas ielā 16, Ādažos
68 Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij
67 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ādažu novada publiskajās ūdenstilpēs”
66 Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.200
65 Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā
64 Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
63 Par automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbību
62 Par hidroloģiskās monitoringa stacijas izvietošanu
61 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vectiltiņi”
60 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7
59 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26
58 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalnieši”
57 Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” detālplānojuma atcelšanu
56 Par nekustamā īpašuma “Vīteri” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
55 Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
54 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
17.03.2020.. Protokols nr.6 pielikums 53 Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu
25.02.2020. Protokols nr.5 52 Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās izglītības iestādes
51 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
51 pielikums
51 pielikums 2
50 Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām autostāvvietas izbūvei Gaujas iela 16
50 pielikums
49 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”
48 Par pašvaldības mantas iznomāšanu
47 Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu
46 Par nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji” sadalīšanu
46 pielikums
45 Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu
44 Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu
43 Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
43 pielikums
42 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
42 pielikums
41 Par nekustama īpašuma “Gaujas iela 41” zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
40 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mākonīši”
39 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lāceņu ielā 5
39 pielikums
38 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Asteres”
38 pielikums
37 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
36 Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
35 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”
11.02.2020. Protokols nr.4 33 Par dalībuValsts Zivju fonda atbalsta programmā
32 Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”
28.01.2020.

Protokols nr.3

Audio

31 Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu
31 pielikums
30 Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
29 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
28 Par izmaiņām domes amatu sarakstā
27 Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju
26 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
25 Par SIA “Garkalnes ūdens” tarifu
24 Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”
23 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””
22 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5”
21 Grozījumi Ādažu novada domes 26.11.2019. lēmumā Nr.227 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”
20 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
19 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 2”
18 Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu
17 Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā
16 Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
15 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
14 Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas ielā 29 apvienošanu
14 pielikums
13 Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75” apvienošanu
13 pielikums
12 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4
12 pielikums
11 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Biškalni”
11 pielikums
10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, 43 un 45
10 pielikums
9 Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
9 pielikums
9 pielikums 2
8 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 64
8 pielikums
7 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
7 pielikums
6 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
6 pielikums
5 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
4 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
3 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”
14.01.2020.

Protokols nr.2

Audio

2 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
1 Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada domes Vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu
07.01.2020.

Protokols nr.1

Audio

 

DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2019.gads)

LĒMUMI (2018.gads)

LĒMUMI (2017.gads)

LĒMUMI (2016.gads)

LĒMUMI (2015.gads)

LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)

PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)

AUDIO (līdz 01.01.2015.)