a a a

Domes sēdes un lēmumi

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
25.05.2022. Nr. 261 Par Ādažu novada pašvaldības domes pozīciju Rīgas Uzvaras pieminekļa sakarā
Nr. 260 Par papildu finansējumu projektam “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma izbūve”
Nr. 259 Par papildu finansējumu projektam “Aizvēju ielas, Garciemā, dubultā virsmas apstrāde”
Nr. 258 Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai
Nr. 257 Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu pagastā
Nr. 256 Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr. 255 Par ūdenstilpes un zemesgabala daļas nomu SIA “Promobius”
Nr. 255 pielikums
Nr. 254 Par piekrišanu zemes “Zelta iela 2” iegūšanai īpašumā
Nr. 253 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Nr. 252 Par nekustamā īpašuma “Autoceļš V46” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Nr. 251 Par Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu
Nr. 250 Par nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes vienībām
Nr. 250 pielikums
Nr. 249 Par adreses un nosaukuma maiņu īpašuma “Roznieki” objektiem
Nr. 248 Par piekrišanu zemes “Mencu iela 19A” iegūšanai īpašumā
Nr. 247 Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu uzturēšanai Alderos
Nr. 247 pielikums
Nr. 246 Par atpūtas vietu pieņemšanu pašvaldības īpašumā un nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”
Nr. 245 Par papildu finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta”
Nr. 244 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunbeitiņi”, Iļķenē
Nr. 244 pielikums
Nr. 243 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Līvzemnieki”, Eimuros
Nr. 243 pielikums
Nr. 242 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Gaujas ielā 37, Ādažos
Nr. 242 pielikums
Nr. 241 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 83, Kadagā
Nr. 241 pielikums 1
Nr. 241 pielikums 2
Nr. 240 Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Jaunslejas un Slejas, Garkalnē
Nr. 240 pielikums 1
Nr. 240 pielikums 2
Nr. 239 Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Mežciema iela 20A, Garciemā
Nr. 239 pielikums 1
Nr. 239 pielikums 2
Nr. 238 Par nekustamā īpašuma Kokgaujas iela 17, Carnikava zemes vienību apvienošanu
Nr. 238 pielikums
Nr. 237 Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Ziedoņu iela 3A un Ziedoņu iela 5, Garupē
Nr. 237 pielikums 1
Nr. 237 pielikums 2
Nr. 236 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Aizupji”, Carnikavā
Nr. 236 pielikums
Nr. 235 Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2022”
Nr. 234 Par Efektīva pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa izstrādes darba grupu
Nr. 233 Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Ādažu Ūdensroze” pakalpojumiem
Nr. 233 pielikums
Nr. 232 Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra lēmumā Nr.50 “Par 1. klasēm 2022./2023. mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
Nr. 231 Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nosaukuma maiņu
Nr. 231 pielikums
Nr. 230 Par SIA “Ādažu namsaimnieks” valdes locekļa J. Krūzes pilnvaru termiņa pagarināšanu
13.05.2022. Protokols nr. 20
pielikums 1
pielikums 2 
Nr. 229 Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”
Nr. 228 Par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu
Nr. 228 pielikums 
Nr. 227 Par projektu “Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā” 
Nr. 226 Par atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu
Nr. 225 Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā
Nr. 224 Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā
Nr. 224 pielikums 
10.05.2022. Protokols nr.19 Nr.222 Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.221 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valteru iela 16 atsavināšanu
Nr.220 Par vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību “Latvijas Valsts meži”
Nr.219 Par adrešu piešķiršanu plānotām telpu grupām un daudzīvokļu mājai Ūbeļu iela 10, Ādažos
Nr.218 Par piekrišanu zemes “Gredzenu iela 3” iegūšanai īpašumā
03.05.2022. Protokols nr.18 Nr.217 Par grozījumiem 2022. gada 23. februāra lēmumā Nr. 53 ”Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”
Nr.216 Par L.Naļivaiko apstiprināšanu par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri
Nr.215 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 25.04.2022. lēmumā Nr.203 “Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem””
Nr.214 Par piekrišanu zemes “Nameja iela 1” iegūšanai īpašumā
28.04.2022. Protokols nr.17 Nr.213 Par atbrīvošanu no darba komisijā
25.04.2022. Protokols nr.16
pielikums1
pielikums2
pielikums3
Nr.209 Par atbrīvošanu no darba komisijā
Nr.208 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.207 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.206 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.205 Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”
Nr.204 Par dalību EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai
Nr.203 Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”
Nr.202 Par Aģentūras dalību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”
Nr.201 Par piekrišanu zemes “Kanāla iela 61” iegūšanai īpašumā
Nr.200 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes iela 9” atsavināšanu
Nr.199 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Bērzu iela 24”
Nt.198 Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā
Nr.198 pielikums
Nr.197 Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās Ādažu pilsētas robežas noteikšanai
Nr.197 pielikums
Nr.196 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”
Nr.195 Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17
Nr.194 Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes””
Nr.193 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Vējavas ielā 66, Ādažos
Nr.193 pielikums
Nr.192 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Ķulleni” un Ezera ielā 9, Baltezerā
Nr.192 pielikums
Nr.191 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Podnieku ielā 8, Ādažos
Nr.191 pielikums
Nr.190 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un Gaujas ielā 3, Ādažos
Nr.190 pielikums 1
Nr.190 pielikums 2
Nr.189 Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā
Nr.188 Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.188 pielikums
Nr.187 Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.186 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kūlas”, Ādažos
Nr.185 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Mežlejas”, Kadagā
Nr.185 pielikums 1
Nr.185 pielikums 2
Nr.184 Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pirmā iela 38A, Ādažos
Nr.184 pielikums
Nr.183 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vairogu iela 9 un Vairogu iela 11, Gauja
Nr.183 pielikums
Nr.182 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 37), Baltezerā
Nr.182 pielikums1
Nr.182 pielikums2
Nr.181 Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē”
Nr.180 Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.179 Par informācijas stenda nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”
Nr.179 pielikums
Nr.178 Par Enerģētikas darba grupu
Nr.177 Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” pieteikumu biedrības “Jūras zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”
Nr.176 Par grozījumiem 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr.29 “Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”
Nr.175 Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas reorganizāciju, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi
Nr.174 Par dalību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv”
Nr.173 Par atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Nr.172 Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr. 19/2022 “Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” publicēšanu
Nr.171 Par Ētikas komisijas izveidošanu
Nr.170 Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas īstenošanai
Nr.169 Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā
Nr.168 Par telpas nodošanu lietošanā senioru biedrībai “Paeglis”
Nr.167 Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai
12.04.2022.

Protokols Nr.15

Audio

Nr. 170 Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas īstenošanai
Nr. 169 Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā
Nr. 168 Par telpas nodošanu lietošanā senioru biedrībai “Paeglis”
Nr. 167 Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai
29.03.2022.

Protokols Nr. 14

Audio

Nr. 165 Par Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
Nr. 164 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 15.12.2021. lēmumā Nr. 256 “Par tehniski ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā””
Nr. 163 Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”
Nr. 163 pielikums 
23.03.2022.  Protokols Nr. 13
pielikums 1
pielikums 2.1
pielikums 2.2
pielikums 3 
pielikums 4.1
pielikums 4.2
pielikums 4.3
pielikums 5Audio
Nr. 162 Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru termiņa pagarināšanu
Nr. 161 Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana” īstenošanai 
Nr. 160 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr. 159 Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz izglītības iestādi
Nr. 158 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr. 158 pielikums 1
Nr. 158 pielikums 2
Nr. 157 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Nr. 156 Par izmaiņām komisijas Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanai sastāvā 
Nr. 155 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 154 Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” apvienošanu
Nr. 153 Par nekustamo īpašumu “Kāpas iela 24” un “Ārputnu iela 8” atsavināšanu
Nr. 152 Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr. 31. “Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu” 
Nr. 151 Par adreses maiņu objektiem Veckūlu iela 48, Ādažos
Nr. 150 Par adrešu likvidēšanu neesošajiem adresācijas objektiem “Vadoņa salā”
Nr. 149 Par adresi un lietošanas mērķi īpašuma “Gaujmalas mežs” zemes vienībai 8044 008 0309 
Nr. 148 Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā
Nr. 147 Par adreses un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Garindriķu sūkņu stacija”
Nr. 146 Par nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu
Nr. 146 pielikums 
Nr. 145 Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām
Nr. 145 pielikums 1
Nr. 145 pielikums 2
Nr. 144 Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr. 143 Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu
Nr. 142 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Draudzības ielā 36
Nr. 142 pielikums 
Nr. 141 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”
Nr. 141 pielikums
Nr. 140 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki”
Nr. 140 pielikums 1
Nr. 140 pielikums 2
Nr. 139 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 24
Nr. 139 pielikums 1
Nr. 139 pielikums 2
Nr. 138 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ūbeļu ielā 2 un 4 un Krastupes ielā 6 
Nr. 138 pielikums 1
Nr. 138 pielikums 2
Nr. 137 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Braki”
Nr. 137 pielikums 1
Nr. 137 pielikums 2
Nr. 136 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči”
Nr. 136 pielikums 1
Nr. 136 pielikums 2
Nr. 135 Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “Lācēni” un Rožīšu iela 11
Nr. 135 pielikums 1
Nr. 135 pielikums 2
Nr. 134 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu 
Nr. 133 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr. 132 Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Carnikavas pagastā
Nr. 131 Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 10” iegūšanai īpašumā
Nr. 130 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liliju iela 44” atsavināšanu
Nr. 129 Par nekustamā īpašuma “Ziedleju iela” pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Nr. 129 pielikums 
Nr. 128 Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā “Podnieku iela 12”
Nr. 128 pielikums 
Nr. 127 Par atteikumu dod piekrišanu lauksaimniecības zemes “Stigas” iegūšanai īpašumā
Nr. 126 Par kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 pārdošanu izsolē
Nr. 125 Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu
Nr. 125 pielikums 
Nr. 124 Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā
Nr. 123 Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Baznīcas un Piekrastes ielai
Nr. 122 Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu
Nr. 121 Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažu pagastā
Nr. 121 pielikums
Nr. 120 Par zvejas rīku papildlimitu
Nr. 120 pielikums 1
Nr. 120 pielikums 2
Nr. 120 pielikums 3
Nr. 120 pielikums 4
Nr. 120 pielikums 5
Nr. 120 pielikums 6
Nr. 120 pielikums 7
Nr. 120 pielikums 8
Nr. 119 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu”
Nr. 118 Par Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas apstiprināšanu
Nr. 117 Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Garajā ielā 20
Nr. 117 pielikums 
Nr. 116 Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1
Nr. 116 pielikums 
Nr. 115 Par Ādažu novada sociālā dienesta telpu nomas maksu
Nr. 114 Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktūras nodaļas struktūrā
Nr. 114 pielikums
Nr. 113 Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanu
Nr. 112 Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr. 111 Par bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas apstiprināšanu
Nr. 110 Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
Nr. 110 pielikums
Nr. 109 Par Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu 
Nr. 108 Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti
Nr. 107  Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
Nr. 106 Par interešu izglītības programmas “Peldētapmācība” ieviešanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
Nr. 106 pielikums 
18.03.2022.

Protokols Nr. 12

Audio

Nr. 105 Par grozījumiem 2022. gada 2.marta lēmumā Nr.97 “Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija””
Nr. 104 Par grozījumu 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr.22 “Par pašvaldības galvojumu
sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu ūdens””
16.03.2022.

Protokols Nr. 11

Audio

Nr. 103 Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas invalīdu biedrībai
Nr. 102 Par sadarbību dalībai konkursā speciālistu sagatavošanai darbam ar lietišķās uzvedības
analīzes (ABA) metodi
Nr. 102 pielikums 
08.03.2022.

Protokols Nr. 10

Audio

Nr. 101 Par projektu ”Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 
Nr. 100  Par vēsturiskās lašu un taimiņu nārsta vietas un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu 
02.03.2022. 

Protokols Nr. 9

 

Audio

Nr. 99 Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
Nr. 98 Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Carnikavas stadiona rekonstrukcija” 
Nr. 97 Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija” 
Nr. 96 Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas PII “Riekstiņš” 
Nr. 95 Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu 
23.02.2022. Protokols Nr. 8
pielikums 1
Uzraudzības ziņojums
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4
pielikums 5
pielikums 6
pielikums 7
pielikums 7.1
pielikums 8
pielikums 9Audio
Nr. 94 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr. 93 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām
Nr. 92 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
Nr. 91 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr. 90 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr. 89 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr. 88 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr. 88 pielikums 1
Nr. 88 pielikums 2
Nr. 87 Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”
Nr. 87 pielikums 
Nr. 86 Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā 
Nr. 86 pielikums 
Nr. 85 Par Ādažu novada domes 2007. gada 28. augusta lēmuma (Nr. 9 §. 5.5.), ar kuru izsniegt atļauja organizēt azartspēles Rīgas gatvē 47, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, atcelšanu 
Nr. 84 Par piekrišanu zemes Dzērveņu ielā 39 iegūšanai īpašumā
Nr. 83 Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”
Nr. 82 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 44”
Nr. 81 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 41” 
Nr. 80 Par p/a “Carnikavas komunālserviss” darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu
Nr. 80 pielikums 
Nr. 79 Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu
Nr. 78 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 37 
Nr. 78 pielikums 
Nr. 77 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14 
Nr. 77 pielikums
Nr. 76 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baloži” 
Nr. 76 pielikums 
Nr. 75 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunbeitiņi” 
Nr. 75 pielikums
Nr. 74 Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu daļā 
Nr. 73 Par nekustamā īpašuma Ķīvīšu iela 2 zemes vienību apvienošanu
Nr. 73 pielikums 
Nr. 72 Par nekustamo īpašumu Dambju iela 11 un 13, Carnikava zemes vienību apvienošanu 
Nr. 72 pielikums 1
Nr. 72 pielikums 2 
Nr. 71 Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbērziņu skvērs” nomas termiņa pagarināšanu
Nr. 70 Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ielai un adrešu maiņu
Nr. 69 Par adrešu piešķiršanu telpu grupām daudzīvokļu mājā Ūbeļu iela 10, Ādažos 
Nr. 68 Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 011 0208 
Nr. 67 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju 
Nr. 67 pielikums 1
Nr. 67 pielikums 2
Nr. 66 Par zemes vienības nomu Stacija “Carnikava”
Nr. 65 Par līguma par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 
Nr. 64 Par komisijas izveidošanu Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanai
Nr. 63 Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabala daļai Cīruļu ielā 13
Nr. 62 Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu
Nr. 61 Par kanalizācijas sistēmas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai
Nr. 60 Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”
Nr. 59 Par telpu nomas maksu pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos
Nr. 58 Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
Nr. 57 Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā Nr.200 ’’Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš’’
Nr. 56 Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”
Nr. 55 Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”
Nr. 54 Par nomas maksas noteikšanu Ādažu novada kultūras centra telpu nomu un pakalpojumu maksām
Nr. 53 Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu nomas maksām
Nr. 52 Par pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā 
Nr. 51 Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr. 50 Par 1. klasēm 2022./2023. mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Nr. 49 Par darba grupu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas regulējuma izstrādei 
Nr. 48 Par darba grupas izveidi iekļaujošās izglītības modeļa izstrādei
Nr. 47 Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu pedagogiem 
Nr. 46 Par dalību Nordplus programmas 2022. gada projektu konkursā
09.02.2022. Protokols Nr. 7
pielikums 1
pielikums 2Audio
26.01.2022. Protokols Nr. 6
pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3Audio
Nr. 44 Par grozījumiem 24.11.2021. lēmumā Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu”
Nr. 44 pielikums 
Nr. 43 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā
Nr. 42 Par Infrastruktūras un vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju
Nr. 42 pielikums
Nr. 41 Par izmaiņām pašvaldības ārstniecības darbinieku darba samaksā
Nr. 41 pielikums
Nr. 40 Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči”
Nr. 39 Par izmaiņām domes komisiju sastāvā
Nr. 38 Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā
Nr. 37 Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elīzes iela 10
Nr. 36 Par piekrišanu Svīru iela 16 zemes iegūšanai īpašumā 
Nr. 35 Par piekrišanu “Ezermuižas” zemes iegūšanai īpašumā 
Nr. 34 Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93”
Nr. 33 Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 nodošanu pārvaldīšanā
Nr. 32 Par diferencētā maksājuma piemērošanu komunālajiem maksājumiem Atpūtas iela 1
Nr. 31 Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu
Nr. 30 Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu
Nr. 29 Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Nr. 28 Par nekustamā īpašuma “Utukalns” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu
Nr. 28 pielikums
Nr. 27 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Asteri”
Nr. 27 pielikums
Nr. 26 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8
Nr. 26 pielikums
Nr. 25 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Kreiļu ielā 5 un Kreiļu ielā 7
Nr. 25 pielikums
Nr. 24 Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Nr. 23 Par lokālplānojuma “Lielstapriņi”, Stapriņos, Ādažu novadā, izstrādes uzsākšanu
Nr. 22 Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu
Nr. 21 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltās pļavas”
Nr. 20 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 97 ”Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”
Nr. 19 Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā
Nr. 19 pielikums
Nr. 18 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2022. gadā
Nr. 18 pielikums
Nr. 17 Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs 2022. gadā 
Nr. 17 pielikums
Nr. 16 Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 2022. gadā
Nr. 15 Par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2022. gadā
Nr. 14 Par atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu
Nr. 13 Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
Nr. 12 Par pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas “Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai
20.01.2022.

Protokols Nr. 5

Audio

Nr. 11 Par pabalstu krīzes situācijā
Nr. 11 pielikums
19.01.2022.

Protokols Nr. 4

Audio

14.01.2022 Protokols Nr. 3
pielikumsAudio
13.01.2022.

Protokols Nr. 2

Audio

Nr. 10 Par grozījumiem 2021. gada 20. decembra lēmumā Nr.257 “Par projekta “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība” īstenošanu” 
Nr. 9 Par grozījumiem 2021. gada 20. decembra lēmumā Nr.258 “Par projekta “Aizvēju ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde” īstenošanu”
10.01.2022.

Protokols Nr. 1

Audio

Nr. 8 Par projektu ”Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”
Nr. 7 Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē”
Nr. 6 Par projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava””
Nr. 5 Par grozījumiem pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumā Nr.27 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” 
Nr. 4 Par piekrišanu zemes Ziedleju ielā 14 iegūšanai īpašumā
Nr. 3 Par sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā ar Mārupes, Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldībām
Nr. 2 Par sadarbību pasākuma “Nēģu vilciens – sajūtu un garšas piedzīvojums Carnikavā” rīkošanā
Nr. 1 Par M. Martinsona iecelānu par pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieku

 

DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2021.gads)
LĒMUMI (2020.gads)
LĒMUMI (2019.gads)
LĒMUMI (2018.gads)
LĒMUMI (2017.gads)
LĒMUMI (2016.gads)
LĒMUMI (2015.gads)
LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)
PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)
AUDIO (līdz 01.01.2015.)