a a a

Domes sēdes un lēmumi

Domes sēžu tiešraides: https://ej.uz/domesede

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
28.09.2022.
22.09.2022. Protokols Nr. 36 Nr. 432 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Kadaga 5” dz. 14
Nr. 431 Par līguma slēgšanu par Carnikavas stadiona rekonstrukciju 
19.09.2022.

Protokols Nr. 35

Audio

Nr. 430 Par atļauju Dz.Vīksnei savienot amatu 
Nr. 429 Par atļauju I.Gothardei savienot amatus
Nr. 428 Par atļauju A.Grīnvaldam savienot amatu 
Nr. 427 Par piekrišanu zemes “Jānīšu iela 6, Garupe” iegūšanai īpašumā
08.09.2022.  Protokols Nr. 34
pielikumsAudio
Nr. 422 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2022. lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā” 
Nr. 421 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.daļas īstenošanu”
Nr. 420 Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 420 pielikums 
05.09.2022.

Protokols Nr. 33

Audio

Nr. 419 Par dalību sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobēšanas pilotprojektā
Nr. 419 pielikums 
31.08.2022.

Protokols Nr. 32

Audio

Nr.418 Par pieteikuma sniegšanu pašvaldības investīciju projektam “Carnikavas stadiona rekonstrukcija”
Nr.417 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 320 “Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Ādažu ūdens””
24.08.2022. Protokols Nr. 31
pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4Audio
Nr.415 Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu un izdevumu apmaksu Ādažu novada skolēnu nokļūšanai no 2022. gada 1. septembra
Nr.414 Par konceptuālu atbalstu ELFLA konkursa projekta iecerei
Nr.413 Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklim Kanāla iela 81 dz. 13
Nr.412 Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Ādažu novadā
Nr.411 Par adrešu maiņu īpašuma “Birztalas” objektiem Garupes ciemā
Nr.410 Par adrešu piešķiršanu telpu grupām dvīņu mājās Cielavu iela 27 un 29, Kalngalē
Nr.409 Par piekrišanu zemes “Jūras iela 10” iegūšanai īpašumā
Nr.408 Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 7” iegūšanai īpašumā
Nr.407 Par piekrišanu zemes “Ozolu iela 39” iegūšanai īpašumā
Nr.406 Par nekustamo īpašumu “Dailas skvērs” un “Dailas” pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Nr.405 Par piekrišanu zemes “Nameja iela 2B, Gauja” iegūšanai īpašumā
Nr.404 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavu iela 12A” pārdošanu
Nr.403 Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu
Nr.402 Par atteikumu dot piekrišanu zemes “Ozolvilla” daļas iegūšanai īpašumā
Nr.401 Par zemesgabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību līguma izbeigšanu pirms termiņa
Nr.400 Par līguma slēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu
Nr.400 pielikums
Nr.399 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunkalni”, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads
Nr.399 pielikums_1
Nr.399 pielikums_2
Nr.398 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Garciema pļavas”, Kalngalē
Nr.398 pielikums_1
Nr.398 pielikums_2
Nr.397 Par zemesgabalu “Lidlauki”, “Smiltenieki” un “Lidmalas” Eimuros, apvienošanu
Nr.396 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Lantveiduļi”, Garkalnē
Nr.396 pielikums_1
Nr.396 pielikums_2
Nr.395 Par īpašuma “Ledoņi”, Garkalnē sadalīšanu
Nr.395 pielikums
Nr.394 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Austrumu ielā 83 (“Lipsti”), Kadagā
Nr.394 pielikums
Nr.393 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Briljantu iela 5 (“Ailes”), Eimuros
Nr.393 pielikums
Nr.392 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Gaujmala Nr.73” un “Lācēni” Siguļos
Nr.392 pielikums
Nr.391 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Titkāni”, Carnikavā
Nr.391 pielikums
Nr.390 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Raksti”, Garciemā
Nr.390 pielikums
Nr.389 Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kalna Nagaiņi”, Carnikavā
Nr.389 pielikums_1
Nr.389 pielikums_2
Nr.388 Par nekustamā īpašuma “Dzelzenes” sadalīšanu
Nr.388 pielikums
Nr.387 Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Baltā raga ielā 5, Baltā raga ielā 7, Baltā raga ielā 9, Baltā raga ielā 11, Baltā raga ielā 20, Baltezerā
Nr.387 pielikums_1
Nr.381 pielikums_2
Nr.386 Par satiksmes organizācijas izmaiņām Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā
Nr.386 pielikums
Nr.385 Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.385 pielikums
Nr.384 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.384 pielikums
Nr.383 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr.383 pielikums
Nr.382 Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu
Nr.382 pielikums
Nr.381 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”
Nr.381 pielikums
Nr.380 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”
Nr.379 Par Apbalvošanas komisijas izveidi
Nr.378 Par Ādažu novada bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
Nr.377 Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.376 Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”
Nr.375 Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi
09.08.20222. Protokols Nr.30
pielikumsAudio
Nr.374 Par precizējumu Ādažu novada pašvaldības 23.03.2022. lēmumā Nr.154 “Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” apvienošanu
Nr.373 Par dalību projektā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”
27.07.2022 Protokols Nr.29
pielikumsAudio
Nr.369 Par zemes “Cielaviņu iela 44” nomu
Nr.368 Par iekšējo normatīvo aktu atcelšanu
Nr.367 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 20. jūlija lēmumā Nr. 318 “Par aizņēmumu pašvaldības prioritārajam projektam “Ādažu vidusskolas “C” korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija””
Nr.366 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.365 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Dārza iela 21”
Nr.364 Par pašvaldības dzīvokļa Kanāla iela 81 dz. 5 īres līguma noslēgšanu
Nr.363 Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklim “Kadaga 5”-39
Nr.362 Par Ādažu novada Mākslu skolas amatu saraksta apstiprināšanu
Nr.361 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”
Nr.360 Par Īpašuma un infrastruktūras nodaļas reorganizāciju
Nr.359 Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada senioru veselības uzturēšana”
Nr.358 Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā
Nr.357 Par dalību pilotprojektā – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”
Nr.356 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 11, Ādažos
Nr.355 Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C, Pakalnu ielā 2, Pakalnu ielā 4, Pakalnu ielā 10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.355 pielikums
Nr.354 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Inču ielā 24, Stapriņos</a%