a a a

Domes sēdes un lēmumi

2020.gads

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
25.02.2020.
11.02.2019. Protokols nr.4 33 Par dalībuValsts Zivju fonda atbalsta programmā
32 Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”
28.01.2020.

Protokols nr.3

Audio

31 Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu
31 pielikums
30 Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
29 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
28 Par izmaiņām domes amatu sarakstā
27 Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju
26 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
25 Par SIA “Garkalnes ūdens” tarifu
24 Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”
23 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””
22 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5”
21 Grozījumi Ādažu novada domes 26.11.2019. lēmumā Nr.227 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”
20 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
19 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 2”
18 Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu
17 Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā
16 Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
15 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
14 Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas ielā 29 apvienošanu
14 pielikums
13 Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75” apvienošanu
13 pielikums
12 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4
12 pielikums
11 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Biškalni”
11 pielikums
10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, 43 un 45
10 pielikums
9 Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
9 pielikums
9 pielikums 2
8 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 64
8 pielikums
7 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
7 pielikums
6 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
6 pielikums
5 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
4 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
3 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”
14.01.2020.

Protokols nr.2

Audio

2 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
1 Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada domes Vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu
07.01.2020.

Protokols nr.1

Audio

 

DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2019.gads)

LĒMUMI (2018.gads)

LĒMUMI (2017.gads)

LĒMUMI (2016.gads)

LĒMUMI (2015.gads)

LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)

PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)

AUDIO (līdz 01.01.2015.)