a a a

Domes sēdes un lēmumi

 

DARBA KĀRTĪBA PROTOKOLS/AUDIO LĒMUMI
01.12.2021. Protokols Nr. 18 Nr. 235 Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”
Nr. 235 pielikums
Nr. 234 Par N.Krasnovas iecelšanu par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Nr. 233 Par I.Rozes iecelšanu Ādažu novada sociālā dienesta vadītājas amatā 
Nr. 232 Par grozījumiem 2021. gada 24. novembra lēmumā Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu” 
Nr. 232 pielikums
24.11.2021. Protokols Nr. 17
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums

Audio

Nr. 229 Par O. Feldmaņa iecelšanu Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā
Nr. 228 Par Ādažu novada pašvaldības policijas amatu saraksta apstiprināšanu
Nr. 228 pielikums
Nr. 227 Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu
Nr. 227 pielikums 
Nr. 226 Par Ādažu novada kultūras centra amatu saraksta apstiprināšanu
Nr. 226 pielikums 
Nr. 225 Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatā
Nr. 224 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumā Nr. 137 “Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta apstiprināšanu” 
Nr. 224 pielikums 
Nr. 223 Par dežuranta amata vietu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā
Nr. 222 Par atteikšanos no projekta īstenošanas
Nr. 221 Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā
Nr. 220 Par konkursa “Sakopta vide Ādaži novadā 2021” vērtēšanas rezultātiem
Nr. 219 Par biedru naudu biedrībā “Gaujas Partnerība”
Nr. 218 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 217 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 216 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr. 215 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr. 214 Par darba grupas izveidi ielu tirdzniecības vietu noteikšanai novadā
Nr. 213 Par zemes vienības “D/S Kāpas koplietošanas zeme” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 212 Par nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 211 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ķulleni”
Nr. 211 pielikums 
Nr. 210 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rozēni”
Nr. 210 pielikums 
Nr. 209 Par Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.11) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozēni” atcelšanu 
Nr. 209 pielikums 
Nr. 208 Par precizējumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.43 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi”” 
Nr. 208 pielikums
Nr. 207 Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”” 
Nr. 207 pielikums 
Nr. 206 Par zemes vienību Draudzības ielā 78 apvienošanu
Nr. 206 pielikums 
Nr. 205 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2
Nr. 205 pielikums 
Nr. 204 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Utukalns”
Nr. 204 pielikums
Nr. 203 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Brūklenes”
Nr. 203 pielikums
Nr. 202 Par nomas līguma slēgšanu par zemi ”Ķulleni”
Nr. 202 pielikums
Nr. 201 Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni–1” īres līguma pagarināšanu
Nr. 200 Par ūdens teritorijas nomas maksu
Nr. 199 Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Podnieku iela 14
Nr. 199 pielikums 
Nr. 198 Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA “Leste”
Nr. 197 Par līgumu izbeigšanu ar SIA “AAB Group”
Nr. 196 Par līgumu izbeigšanu ar AS “SMW Group”
Nr. 195 Par līgumu izbeigšanu
Nr. 194 Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabalam Alksneņu ielā 15
Nr. 193 Par piekrišanu īpašuma “Knipska-1” iegūšanai īpašumā
Nr. 192 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 13 daļas atsavināšanu
Nr. 191 Par nomas līguma slēgšanu par zemi Aroniju ielā 1 
Nr. 190 Par pašvaldības dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās”
Nr. 189 Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā 
Nr. 189 pielikums 
Nr. 188 Par izmaiņām Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” amatu sarakstā
Nr. 187 Par dalību Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā
Nr. 186 Par dalību Erasmus+ akreditācijas procesā
17.11.2021.

Protokols Nr. 16

Audio

Nr. 185 Par grozījumu pašvaldības domes 29.09.2021. lēmumā  Nr. 135 “Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu”
Nr. 184 Par grozījumiem pašvaldības domes 09.11.2021. lēmumā  Nr. 183 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju”
09.11.2021.

Protokols Nr. 15

Audio

Nr. 183 Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju
02.11.2021.

Protokols Nr. 14

Audio

27.10.2021.

Protokols Nr. 13

Audio

Nr. 182 Par būvvaldes BIS2 kontu apvienošanu
Nr. 181 Par finansējumu Carnikavas pamatskolas interešu izglītības programmu īstenošanai
Nr. 181 pielikums 
Nr. 180 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nekustamo īpašumu maiņai Baltezera kapu paplašināšanai
Nr. 180 pielikums 
Nr. 179 Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”
Nr. 178 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276 “Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā””
Nr. 177 Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā
Nr. 176 Par dalības maksu Ādažu novada pašvaldības organizētajos sporta pasākumos
Nr. 175 Par aizņēmumu Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošanai un mācību vides labiekārtošanai
Nr. 175 pielikums 
Nr. 174 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr. 173 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr. 172 Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā
Nr. 171 Par ūdensvada trases Līču ielā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Nr. 171 pielikums 
Nr. 170 Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER pārdošanu
Nr. 169 Par piekrišanu zemes Menclaveru ielā 10A iegūšanai īpašumā
Nr. 168 Par piekrišanu zemes Menclaveru ielā 15 iegūšanai īpašumā
Nr. 167 Par grozījumiem līgumā par nomas objektu “Ziemeļu iela 28”
Nr. 166 Par nekustamā īpašuma Mazā Lilastes iela 21 zemes vienību apvienošanu
Nr. 166 pielikums 
Nr. 165 Par zemes vienību Salūts 3.sektors 50 un 51 apvienošanu
Nr. 165 pielikums 
Nr. 164 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vālodzes iela 18B un “Dadzīši”
Nr. 164 pielikums 
Nr. 163 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.42 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B”
Nr. 163 pielikums 1
Nr 163 pielikums 2
Nr. 162 Par nekustamā īpašuma “Kalmnieki” sadalīšanu
Nr. 162 pielikums 
Nr. 161 Par nekustamo īpašumu Smilgu 2.šķērslīnijā 2 un “Smilgas 86A” apvienošanu
Nr. 161 pielikums 1
Nr 161 pielikums 2
Nr. 160 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krastupes ielā 2
Nr. 160 pielikums 1
Nr 160 pielikums 2
Nr. 160 pielikums 3
Nr. 159 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jaunkūlu ielā 31
Nr. 159 pielikums 1
Nr 159 pielikums 2
Nr. 158 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7
Nr. 158 pielikums 1
Nr 158 pielikums 2
Nr. 157 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Bitenieki” un “Bites”
Nr. 157 pielikums 1
Nr 157 pielikums 2
Nr. 156 Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai 
Nr. 156 pielikums 1
Nr 156 pielikums 2
Nr. 155 Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 29.09.2021. lēmumā Nr. 88 “Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu
Nr. 154 Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr. 18 “Par lokālplānojuma  projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi
Nr. 153 Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu
Nr. 152 Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. septembra lēmuma Nr. 97 “Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu” atcelšanu
Nr. 151 Par grozījumu Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra lēmumā Nr. 231 “Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām”
Nr. 150 Par Saimniecības un infrastruktūras daļas reorganizāciju
Nr. 149 Par Infrastruktūras un vides nodaļas izveidošanu
Nr. 148 Par Teritorijas plānošanas nodaļas izveidošanu
Nr. 147 Par Attīstības un projektu nodaļas izveidošanu
Nr. 146 Par Nekustamā īpašuma nodaļas izveidošanu
Nr. 145 Par Ādažu novada administrācijas izveidošanu
20.10.2021.

Protokols Nr. 12

audio

13.10.2021.

Protokols Nr. 11

audio

Nr. 144 Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”
Nr. 144 pielikums
Nr. 143 Par būvniecības ieceres sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, Adažos, publiskās apspriešanas rezultātiem
Nr. 142 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 43, Ādažos, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr. 141 Par piekrišanu Dārza iela 7 zemes iegūšanai īpašumā
Nr. 140 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu”
29.09.2021 Protokols nr.10
pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4
pielikums 5
pielikums 6
pielikums 710. audio
Nr. 139  Par Interešu izglītības koordinatora amata slodzi
Nr. 138 Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā
Nr. 137 Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu
Nr. 137 pielikums
Nr. 136 Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu
Nr. 135 Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu
Nr. 134 Par Sporta nodaļas izveidošanu
Nr. 133 Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu
Nr. 132 Par Personāla nodaļas izveidošanu
Nr. 131 Par Juridiskās un iepirkumu nodaļas izveidošanu 
Nr. 130 Par Izglītības un jaunatnes nodaļas izveidošanu
Nr. 129 Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu
Nr. 128 Par Grāmatvedības nodaļas izveidošanu
Nr. 127 Par Finanšu nodaļas izveidošanu
Nr. 126 Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu
Nr. 126 pielikums 
Nr. 125  Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
Nr. 124 Par Ādažu novada būvvaldes izveidošanu
Nr. 123 Par Administratīvās nodaļas izveidošanu
Nr. 122 Par Ādažu novada sociālā dienesta izveidošanu
Nr. 121 Par Ādažu novada kultūras centra izveidošanu
Nr. 120 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Austrumu ielas seguma dubultās virsmas apstrāde” 
Nr. 120 pielikums 1
Nr. 120 pielikums 2
Nr. 119 Par nekustamā īpašuma parāda dzēšanu
Nr. 118 Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 
Nr. 118 pielikums 
Nr. 117 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas uzturēšanas deleģējumu
Nr. 117 pielikums 
Nr. 116 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 17 “Par Ādažu  novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”
Nr. 116 pielikums 
Nr. 115 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 16 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”
Nr. 115 pielikums 
Nr. 114 Par Ādažu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā “Jūras Zeme”
Nr. 113 Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” apvienošanu
Nr. 113 pielikums 
Nr. 112 Par detālplānojuma atcelšanu nekustamajā īpašumā Baltkrastu ielā 4
Nr. 111 Par detālplānojuma “Luksti” grozījumu nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13 apstiprināšanu
Nr. 110 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”
Nr. 110 pielikums 
Nr. 109 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Smilgas 139
Nr. 109 pielikums 
Nr. 108 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lībieši 4”
Nr. 108 nolikums 
Nr. 107 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā 24 un Podnieku ielā 26
Nr. 107 pielikums 
Nr. 106 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki”
Nr. 106 pielikums
Nr. 105 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”
Nr. 105 pielikums 1
Nr. 105 pielikums 2 
Nr. 104 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 36
Nr. 103 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8
Nr. 103 pielikums 
Nr. 102 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Svirlīšu iela 3, Svirlīšu iela 5 un Svilpju iela 4
Nr. 102 pielikums
Nr. 101 Par piekrišanu zemes Mencu ielā 3 iegūšanai īpašumā
Nr. 100 Par piekrišanu zemes Vanagu ielā 11 iegūšanai īpašumā
Nr. 99 Par piekrišanu zemes Mencu iela 11, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. iegūšanai īpašumā
Nr. 98 Par atļauju atsavināt Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov
Nr. 97 Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu
Nr. 96 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Cīruļu iela 13”
Nr. 95 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Nr. 94 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr. 93 Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss” 
Nr. 92 Par grozījumiem nomas līgumā par zemi “Āres-Jaunāres”
Nr. 91 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr. 91 pielikums
Nr. 90 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr. 89 Par zemesgabala Kauguru iela 3  domājamās daļas piešķiršanu nomā
Nr. 88 Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu
Nr. 88 pielikums 1
Nr. 88 pielikums 2
Nr. 88 pielikums 3
Nr. 87 Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu
Nr. 86 Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai
Nr. 85 Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām
Nr. 84 Par pašvaldības atbalstu sacensību organizēšanai
Nr. 83 Par pedagogu palīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs Carnikavas pagastā
Nr. 83 pielikums 1
Nr. 83 pielikums 2 
Nr. 82 Par izglītojamo skaita samazināšanu PII “Strautiņš” ģimenes grupās
Nr. 81 Par O.Vācieša prēmijas dzejā pretendentu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Nr. 80 Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr. 79 Par deputāta pilnvaru nolikšanu 
14.09.2021

Protokols nr.9

9. Audio

Nr.78 Par grozījumu Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr.22 “Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens””
Nr.77 Par atbalsta sniegšanu projekta pieteikumam “SILENT. From capacity to capability building with silent communities”
Nr.76 Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi
Nr.75 Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novads” īstenošanai
07.09.2021 Protokols nr.8
pielikums
8. Audio
Nr.74 Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” likvidāciju
31.08.2021 Protokols nr.7
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
pielikums
7. Audio
Nr.73 Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētājam
Nr.72 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”
Nr.71 Par S.Kronbergas iecelšanu PII “Riekstiņš” vadītājas amatā
Nr.70 Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2020. gada 3. decembra lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”
24.08.2021.

Protokols nr.6

 

6. Audio

Nr.67 Par nekustamā īpašuma Kāpas ielā 22, Kadagā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.66 Nr.66 Par pašvaldības transportlīdzekļa atrašanās vietu ārpus darba laika
Nr 65 Par pašvaldības zemesgabala Gaujas iela 10a, Ādaži, nomas termiņa pagarināšanu āra kafejnīcas izvietošanai
Nr.64 Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā
Nr.63 Lēmums par Gaujas ielas apvienotā gājēju veloceliņa projektēšanu un būvniecību
Nr.62 Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 2 “Par Reorganizācijas komisiju”
Nr.61 Par nekustamā īpašuma Mežciema ielā 26, Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, turpmāko izmantošanu
Nr.60 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.60 pielikums 1
Nr.60 pielikums 2
Nr.59 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.59 pielikums 1
Nr.59 pielikums 2
Nr.59 pielikums 3
Nr.58 Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.57 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.56 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.55 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr.54. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr.53 Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr.52 Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”
Nr.51 Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme” daļas un nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu
Nr.50 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”
Nr.50 pielikums
Nr.49 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
Nr.48 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezeriņi” (Dzīļu iela 13)
Nr.47 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkalni”
Nr.47 pielikums
Nr.46 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mālnieki”
Nr.46 pielikums
Nr.45 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes”
Nr.44 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2
Nr.44 pielikums
Nr.43 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi”
Nr.43 pielikums
Nr.42 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B
Nr.42 pielikums
Nr.42 pielikums 2
Nr.41 Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.40 Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.40 pielikums
Nr.39 Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.39 pielikums
Nr.38 Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai
Nr.37 Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu CMMS
Nr.36 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas KPII
Nr.35 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
09.08.2021.

Protokols nr.5

 

5. Audio

Nr.34 Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam
Nr.33 Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē
27.07.2021 Protokols nr.4
pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4
pielikums 5Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās 4. Audio
Nr.31 Par amatu savienošanas atļauju Raivim Paulam
Nr.30 Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai
Nr.29 Par ilgtermiņa aizņēmumu Atpūtas ielas pārbūvei
Nr.28 Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem
Nr.27 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
Nr.27 pielikums 1
Nr.27 pielikums 2
Nr.26 Par papildu finansējuma piešķiršanu Atpūtas ielas pārbūvei
Nr.25 Par atlaišanas pabalsta izmaksu Genovefai Kozlovskai
Nr.24 Par atlaišanas pabalsta izmaksu Daigai Mieriņai
Nr.23 Par pašvaldības amatpersonu atlīdzību 2021. gadā
Nr.23 pielikums
Nr.22 Par amatu savienošanas atļauju Arnim Rozītim
Nr.21 Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu
Nr.21 pielikums
Nr.20 Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.19 Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstiprināšanu
Nr.18 Par tirdzniecības vietas noteikšanu
Nr.17 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu
Nr.17 pielikums – Vides pārskats
Nr.16 Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu
Nr.16 pielikums
Nr.15 Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu
Nr.15 pielikums
Nr.14 Par zemes Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov. nomu
Nr.13 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 41 izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.12 Par nekustamā īpašuma “Dūki A”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes piešķiršanu nomā
Nr.12 pielikums
Nr.11 Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
Nr.11 pielikums
Nr.10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26
Nr.10 pielikums
Nr.9 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88 “Par Kapavietu komisijas izveidi”
Nr.8 Par Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Piejūra” jauno grupu izveides un jauno amata vietu stāšanās spēkā datuma maiņu
Nr.8 pielikums
06.07.2021.

Protokols nr.3

3. Audio

Nr.7 Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novads” īstenošanai
Nr.6 Par aizņēmumu projekta “Stāvlaukuma izbūve un seguma atjaunošana Pirmā ielā pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” īstenošanai
Nr.5 Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu
01.07.2021 Protokols nr.2
pielikums 1
pielikums 2
Nr.4 Par grāmatvedības datorprogrammu
Nr.3 Par Ādažu novada ģerboni
Nr.2 Par Reorganizācijas komisiju
Nr.1 Par iecelšanu Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora amatā
01.07.2021
Sēdi sasauca Vēlēšanu komisija
Protokols nr.1
pielikums
2021. gada domes lēmumi līdz apvienotajam Ādažu novadam
22.06.2021.

Protokols nr.15

Audio

Nr.156 Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.155 Par nekustamo īpašumu iegādi “Ūbeļu iela 18”
Nr.154 Par pašvaldības zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli Attekas iela 16
Nr.153 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.152 Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu ūdens”
Nr.151 Par nomas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes telpām
Nr.150 Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolas telpām
Nr.149 Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.149 pielikums
Nr.148 Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.147 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dukši” un “Ādažu novada meži”
Nr.147 pielikums
Nr.146 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sapņi”
Nr.146 pielikums
Nr.145 Par nekustamā īpašuma Ataru ceļš 42 sadalīšanu
Nr.145 pielikums
Nr.144 Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu
Nr.144 pielikums
Nr.143 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mežlejas”
Nr.143 pielikums
Nr.142 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61
Nr.142 pielikums1
Nr.142 pielikums2
Nr.141 Par piekļuvi pie īpašumiem “Lauri” un Lauri 2”
Nr.141 pielikums
Nr.140 Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”
Nr.139 Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
Nr.138 Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumā
Nr.137 Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskā konkursā “Baltic Voice” Lietuvā
15.06.2021.

Protokols nr.14

Audio

Nr. 136 Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā
08.06.2021.

Protokols nr.13

Audio

Nr. 135 Par bērnu skaitu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”, īstenojot iekļaujošo izglītību
Nr. 134 Par bērna pārcelšanu no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes uz Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš”
02.06.2021 Protokols nr.12 Nr. 133 Par grozījumiem Ādažu novada domes 13.05.2021. lēmumā Nr.105 “Par ventilācijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā”
Nr. 132 Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu
Nr.132 pielikums
Nr.131 Par A.Sozinova atbrīvošanu no amata
25.05.2021.

Protokols nr.11

Audio

Nr.130 Par L.Subočas atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā
Nr.129 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija lēmumā Nr. 175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”
Nr.128 Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā
Nr.128 pielikums
Nr.127 Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 11
Nr.126 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.125 Par Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas maiņu
Nr.124 Par nekustamā īpašuma “Rijnieki” sadalīšanu
Nr.124 pielikums
Nr.123 Par nekustamā īpašuma “Ezeriņi” sadalīšanu
Nr.123 pielikums
Nr.122 Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu
Nr.122 pielikums
Nr.121 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zābaki”
Nr.121 pielikums
Nr.120 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rītiņi”
Nr.120 pielikums
Nr.119 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunkūlu ielā 31
Nr.119 pielikums
Nr.118 Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Nr.118 pielikums
Nr.117 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Tallinas šosejā 57
Nr.117 pielikums
Nr.116 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Āķu ielā 2
Nr.116 pielikums
Nr.115 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Inču ielā 32
Nr.115 pielikums
Nr.114 Par dalību Erasmus+ projektā “Risks”
Nr.113 Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs”
Nr.112 Par dalību Erasmus+ projektā “Mana skola – mana vēsture
Nr.111 Par dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”
Nr.110 Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”
Nr.109 Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts”
Nr.108 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
Nr.107 Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu
13.05.2021. Protokols nr.10 Nr.106 Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu
Nr.105 Par ventilācijas sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā
27.04.2021. Protokols nr.9
pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
pielikums 4
pielikums 5
pielikums 6
Nr.104 Par grozījumiem domes 23.02.2021. lēmumā Nr. 48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā”
Nr.103 Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu
Nr.102 Par amatu savienošanas atļauju Naurim Rubenam
Nr.101 Par amatu savienošanas atļauju Zanei Stašulei
Nr.100 Par amatu savienošanas atļauju Baibai Vītoliņai
Nr.99 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.99 pielikums 1
Nr.99 pielikums 2
Nr.98 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
Nr.97 Par pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 41 un Gaujas iela 43 atsavināšanu
Nr.96 Par nekustamo īpašumu “Lazdas Nr.8” un “Lazdas Nr.9” apvienošanu
Nr.95 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.94 Par zemes nomu reklāmas norādes izvietošanai Gaujas ielā
Nr.93 Par pašvaldības zemesgabala Kāpas iela 22 atsavināšanu
Nr.92 Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17
Nr.91 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.90 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.89 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.88 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Nr.87 Par nekustamā īpašuma “Ķurzuļi” sadalīšanu
Nr.87 pielikums
Nr.86 Par nekustamā īpašuma Birznieku ielā 14 sadalīšanu
Nr.86 pielikums
Nr.85 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes”
Nr.85 pielikums
Nr.84 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Hermaņi”
Nr.84 pielikums
Nr.83 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”
Nr.83 pielikums
Nr.82 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2
Nr.82 pielikums
Nr.81 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Skursteņi”
Nr.81 pielikums
Nr.80 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” un “Rīgas gatve 7”
Nr.80 pielikums
Nr.79 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”
Nr.79 pielikums
Nr.78 Par nekustamo īpašumu “Dārznieki” un “Austrumdārzi” detālplānojuma atcelšanu
Nr.77 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.76 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.75 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Nr.74 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”
Nr.73 Par nekustamā īpašuma tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
15.04.2021. Protokols nr.8
09.04.2021. Protokols nr.7 Nr. 72 Par grozījumu Ādažu novada domes 2020.gada 22.septembra lēmumā Nr.210 “Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi”1
Nr.72 Par amatu savienošanas atļaujuČeslavam Batņam
23.03.2021. Protokols nr.6
pielikums 1
pielikums 2
pielikums 3
Nr.70 Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta īstenošanu
Nr.69 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”
Nr.68 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”
Nr.67 Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā
Nr.67 pielikums
Nr.66 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas 86A” atsavināšanu
Nr.65 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
Nr.64 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 88 un Tallinas šosejā 90
Nr.64 pielikums
Nr.63 Par nekustamā īpašuma “Alkšņi Nr.1” sadalīšanu
Nr.63 pielikums
Nr.62 Par nekustamo īpašumu Strazdu ielā 19 un Strazdu ielā 21 apvienošanu
Nr.62 pielikums
Nr.61 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6
Nr.61 pielikums
Nr.60 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”
Nr.60 pielikums
Nr.59 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”
Nr.59 pielikums
Nr.58 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā 24 un Podnieku ielā 26
Nr.58 pielikums
Nr.57 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2
Nr.57 pielikums
Nr.56 Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Nr.56 pielikums
Nr.55 Par smilts ieguvi Gaujā
Nr.55 pielikums
Nr.54 Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
Nr.53 Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.52 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Nr.51 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupā
Nr.50 Par Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisiju
23.02.2021. Protokols nr.5
pielikums5. Audio
48 Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā
47 Par Ādažu novada reorganizācijas plāna konstatējumu daļu
47 pielikums1
47 pielikums2
47 pielikums3
46 Par nomas maksas noteikšanu ĀPII telpām
45 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
44 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
44 pielikums1
44 pielikums2
43 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
42 Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes ēku pārņemšanu pašvaldības īpašumā
41 Par nekustamā īpašuma “Dūki” sadalīšanu
41 pielikums
40 Par nekustamā īpašuma “Veckūlas” sadalīšanu
40 pielikums
39 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 34
39 pielikums
38 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bitenieki” un “Bites”
38 pielikums
37 Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma apstiprināšanu
36 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rentnieki”
36 pielikums
35 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dūņi”
35 pielikums
34 Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu
33 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
32 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
31 Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”
16.02.2021

Protokols nr.4

Audio

Nr.30 Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu
Nr.29 Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu
01.02.2021.

Protokols nr.3

Audio

Nr.28 Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu
26.01.2021 Protokols nr.2
pielikums 1
pielikums 2Audio
Nr.27 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.26 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.26 pielikums
Nr.26 pielikums 2
Nr.25 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2021. gadā
Nr.24 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
Nr.23 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
Nr.22 Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens”
Nr.21 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
Nr.21 pielikums
Nr.20 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”
Nr.19 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā
Nr.18 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējuma atcelšanu
Nr.17 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”
Nr.17 pielikums
Nr.16 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Marikas”
Nr.16 pielikums
Nr.15 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un “Marikas”
Nr.15 pielikums
Nr.14 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pakalni”
Nr.14 pielikums
Nr.13 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzērves”
Nr.13 pielikums
Nr.12 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Sapņi”
Nr.12 pielikums
Nr.11 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2
Nr.11 pielikums
Nr.10 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Alpi”
Nr.10 pielikums
Nr.9 Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.9 pielikums
Nr.8 Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr.8 pielikums
Nr.7 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Petriķēni”
Nr.7 pielikums
Nr.6 Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Vidlauku ielai
Nr.6 pielikums
Nr.5 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” atsavināšanu
Nr.4 Par bērnu zīmējumu konkursu

14.01.2021.

 

Protokols nr.1

 

Audio

Nr.3 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām
Nr.2 Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu  ūdenstilpnē “Vējupe“  
Nr.2 pielikums
Nr.1 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”
2020.gads
22.12.2020.

Protokols nr.26

 

Audio

Nr.276 Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”
Nr.275 Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību biedrībās
Nr.274 Par izmaiņām domes amatu sarakstā
Nr.273 Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks”
Nr.272 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
Nr.271 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Nr.270 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.270 pielikums
Nr.269 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadaga 2” zemes atsavināšanu
Nr.268 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā un nomas termiņa pagarināšanu
Nr.267 Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā
Nr.266 Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā
Nr.265 Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu
Nr.264 Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā”
Nr.263 Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”
Nr.263 pielikums
Nr.262 Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.261 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lībieši”
Nr.261 pielikums
Nr.260 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas ielā 27 un 29
Nr.259 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atvari”
Nr.259 pielikums
Nr.258 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
Nr.258 pielikums
Nr.257 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
Nr.257 pielikums
Nr.256 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” un “Ozolvilla”
Nr.256 pielikums
Nr.255 Par līdzfinansējumu komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto dziesmu izlases grāmatas izdošanai
03.12.2020.

Protokols nr.25

 

Audio

Nr. 254 Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā
24.11.2020. Protokols nr.24
pielikums 1
pielikums 2Audio
Nr.253 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”
Nr.252 Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
Nr.251 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nr.250 Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
Nr.249 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
Nr.247 pielikums
Nr.247 Par nekustamo īpašumu maiņu
Nr.246 Par ārsta prakses zobārstniecībā telpu nomas līguma pagarināšanu
Nr.245 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolēni pret izmiršanu”
Nr.244 Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikumā
Nr.243 Par nekustamā īpašuma “Veckūlas” sadalīšanu
Nr.242 Par nekustamo īpašumu Āķu ielā 2 un “Mazspriešļi” apvienošanu
Nr.241 Par nekustamo īpašumu Muižas ielā 1, Muižas ielā 3, Muižas ielā 3B un Rīgas gatvē 140 apvienošanu
Nr.240 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Smilškalnu ielā 19
Nr.239 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti”
Nr.238_ZIP Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krauķi”
Nr.237 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irbes”
Nr.236 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mākonīši”
Nr.235 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rīgas pilsētas meži”
Nr.234 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B
Nr.233 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bārdu ielā 2 un Bārdu ielā 4
Nr.232 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6
Nr.231 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Hermaņi”
Nr.230 Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai
Nr. 229 Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
10.11.2020.

Protokols nr.23

 

Audio

Nr.228 Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Nr.226 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
27.10.2020. Protokols nr.22 Nr.225 Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai
Nr.225 pielikums
Nr.224 Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks”
Nr.223 Par grozījumu Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra lēmumā Nr.231 “Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām”
Nr.222 Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarināšanu
Nr.221 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 
Nr.221 pielikums
Nr.220 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ķiršu ielā 5 un “Papardes”
Nr.220 pielikums 1
Nr.220 pielikums 2
Nr.219 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 88 un Tallinas šosejā 90
Nr.219 pielikums 1
Nr.219 pielikums 2
Nr.219 pielikums 3
Nr.218 Par nekustamo īpašumu Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5 apvienošanu
Nr.217 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7
Nr.217 pielikums 1
Nr.217 pielikums 2
Nr.217 pielikums 3
Nr.216 Par nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 146 un Rīgas gatvē 152 apvienošanu
Nr.216 pielikums 1
Nr.216 pielikums 2
Nr.215 Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma apstiprināšanu
Nr.215 pielikums 1
Nr.215 pielikums 2
Nr.215 pielikums 3
Nr.215 pielikums 4
Nr.214 Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumus nekustamajiem īpašumiem Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21
Nr.214 pielikums 1
Nr.214 pielikums 2
Nr.214 pielikums 3
Nr.214 pielikums 4
13.10.2020. Protokols nr.21 Nr. 213 Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
13.10.2020. Protokols nr.20 Nr.212 Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju
01.10.2020. Prokols nr.19
22.09.2020. Protokols nr.18 Nr.210 Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi
Nr.209 Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju
Nr.208 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.208 pielikums
Nr.207 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Nr.207 pielikums 1
Nr.207 pielikums 2
Nr.206 Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei
Nr.205 Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā
Nr.204 Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām
Nr.203 Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.198 “Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”
Nr.202 Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”
Nr.202 pielikums
Nr.201 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas gūtas no jūras”
Nr.200 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi”
Nr.199 Par nomas līguma pagarināšanu katlu mājai Attekas iela 43
Nr.199 pielikums
Nr.198 Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi globālas navigācijas bāzes stacijas izvietošanai
Nr.197 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzērves”
Nr.196 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pakalni”
Nr.196 pielikums
Nr.195 Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Inču–Ziemeļbullas ielai
03.09.2020.

Protokols nr.17

Audio

Nr.194 Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”
Nr.193 Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas seguma atjaunošana”
Nr.192 Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma atjaunošana”
Nr.191 Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām
Nr.190 Par patapinājuma līguma pagarināšanu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai
25.08.2020.

Protokols nr.16

Audio

Nr.189 Par E.Vernera atbrīvošanu no amata
Nr.188 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Nr.187 Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās
Nr.186 Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
Nr.185 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu
Nr.184 Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” atsavināšanu
Nr.184 pielikums
Nr.183 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes atsavināšanu
Nr.182 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes starpgabala atsavināšanu
Nr.181 Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu ielai
Nr.180 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rīgas Pilsētas Meži”
Nr.180 pielikums
Nr.179 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kļavas”
Nr.178 Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā
Nr.177 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.03.2020 lēmumā Nr.68  “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”
Nr.176 Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni”
Nr.175 Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā
Nr.175 pielikums1
Nr.175 pielikums2
Nr.175 pielikums3
Nr.174 Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS”
11.08.2020. Protokols nr.15 173 Par līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanai
28.07.2020. Protokols nr.14
pielikums
172 Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes novada domi par Baltezera kapu apsaimniekošanu
171 Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.02.2020 lēmumā Nr.47 “Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu”
170 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
169 Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu īpašumam Attekas iela 39
168 Grozījums Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
167 Par nekustamo īpašumu Attekas ielā 33 un Attekas ielā 35 apvienošanu
167 pielikums
166 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Drunkas” un “Drunkas 2”
165 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti”
165 pielikums
164 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Smilškalnu ielā 19
164 pielikums
163 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5
163 pielikums
162 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”
162 pielikums
161 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 4
161 pielikums
160 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Staltbrieži”
160 pielikums
159 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un “Marikas”
159 pielikums
158 Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
158 pielikums
157 Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
157 pielikums
156 Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu
30.06.2020. Protokols nr.13
pielikums 1
pielikums 2Audio
155 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra lēmumā Nr.33 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”
154 Par I.Briedes un J. Prišpetjevas ievēlēšanu par Ādažu novada bāriņtiesas locekļiem
153 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”
152 Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei
151 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
150 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
149 Par nomas līguma termiņa pagarināšanu
148 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 34
148 pielikums
147 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 41
147 pielikums
146 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2
146 pielikums
145 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Krauķi”
145 pielikums
144 Par nekustamā īpašuma “Līči” sadalīšanu
144 pielikums
143 Par tirdzniecības vietām
142 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
141 Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai Ādažu vidusskolā
12.06.2020. Protokols nr.12 138 Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
139 Par dalību Erasmus+ projektā“Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā”
140 Par dalību Erasmus+ projektā“Katra rīcība rada cerību glābt mūsu planētu!
09.06.2020. Protokols nr.11 134 Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
135 Par projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
136 patapinājuma līgumu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai Ādažu vidusskolas sākumskolā
137 Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
26.05.2020 Protokols nr.10
pielikums 1
pielikums 2
133_Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
132_Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 16
131_Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai “Gaujas iela 7”
131_pielikums
130_Par grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
129_Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
128_Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Jaunbērziņu skvērs” iznomāšanu
128_pielikums
127_Par mazdārziņa zemes “Vinetas” piešķiršanu nomā
126_Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
126_pielikums
125_Par kopšanas cirtes sagatavošanu
124_Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts “MEŽTAKA””
123_Par nekustamā īpašuma “Augšvairogi-2” sadalīšanu
123_pielikums 1
123_pielikums 2
122_Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
122_pielikums 1
122_pielikums 2
122_pielikums 3
121_Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7
121_pielikums 1
121_pielikums 2
120_Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”
120_pielikums 1
120_pielikums 2
119_Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”
119_pielikums 1
119_pielikums 2
118_Par sadarbības līguma noslēgšanu
117_Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu
116_Par grozījumiem domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 “ Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”
115_Par Ādažu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
115_pielikums 1
115_pielikums 2
28.04.2020. Protokols nr.9
pielikums1
pielikums2
pielikums3
pielikums4
pielikums5
pielikums6
114 Par grozījumiem Ādažu novada domes 21.04.2020. lēmumā Nr. 79 “ Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā”
113 Par grozījumiem domes 25.02.2020. lēmumā Nr.44 “Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu”
112 Par dalību granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”
111 Par domes līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes pasākumiem
110 Par izmaiņām Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas sastāvā
109 Par dalību Erasmus+ projektā “Profesionālā attīstība un karjeras iespēju plānošana ES valstu skolās”
108 Par dalību Erasmus+ projektā “Izseko savu ēdienu”
107 Par dalību Erasmus+ projektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas gūtas no jūras”
106 Par dalību Erasmus+ projektā “Sēsim savu nākotni”
105 Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs”
103 Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”
102 Par dalību Erasmus+ projektā “Skolēni pret izmiršanu”
101 Par dalību Erasmus+ projektā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”
100 Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts”
99 Par dalību Erasmus+ projektā “Priekšlaicīga skolas pamešana”
98 Par velotrases izveidošanu
98 pielikums
97 Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā
96 Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādaži velo”
96 pielikums
95 Par pašvaldības mazdārziņu teritoriju izmantošanu
94 Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
93 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
93 pielikums
92 Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi
91 Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” projektu apstiprināšanu
90 Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.05.2017. lēmumā Nr. 123 “Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu”
89 Par Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālista amata atalgojumu
88 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22
88 pielikums 1
88 pielikums 2
88 pielikums 3
87 Par nekustamā īpašuma “Mazvairogi” sadalīšanu
87 pielikums 1
87 pielikums 2
86 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
86 pielikums 1
86 pielikums 2
86 pielikums 3
85 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dzērvenītes”
85 pielikums
84 Par grozījumiem apbūves tiesību līgumā
83 Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu
21.04.2020. Protokols nr.8 81 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
80 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”
79 Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā
24.03.2020. Protokols nr.7 76 Par programmu “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2020”
75 Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā
74 Par automašīnas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
73 Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā
72 Par izmaiņām Grāmatvedības daļas struktūrā
71 Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
70 Par pašvaldības zemes gabala daļas nomas tiesību izsoli Gaujas iela 7
69 Par telpu nomu Gaujas ielā 16, Ādažos
68 Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij
67 Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ādažu novada publiskajās ūdenstilpēs”
66 Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.200
65 Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā
64 Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
63 Par automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbību
62 Par hidroloģiskās monitoringa stacijas izvietošanu
61 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vectiltiņi”
60 Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7
59 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26
58 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalnieši”
57 Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” detālplānojuma atcelšanu
56 Par nekustamā īpašuma “Vīteri” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu
55 Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
54 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
17.03.2020.. Protokols nr.6 pielikums 53 Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu
25.02.2020. Protokols nr.5 52 Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās izglītības iestādes
51 Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
51 pielikums
51 pielikums 2
50 Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām autostāvvietas izbūvei Gaujas iela 16
50 pielikums
49 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”
48 Par pašvaldības mantas iznomāšanu
47 Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu
46 Par nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji” sadalīšanu
46 pielikums
45 Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu
44 Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu
43 Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
43 pielikums
42 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
42 pielikums
41 Par nekustama īpašuma “Gaujas iela 41” zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
40 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mākonīši”
39 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lāceņu ielā 5
39 pielikums
38 Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Asteres”
38 pielikums
37 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
36 Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
35 Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā”
11.02.2020. Protokols nr.4 33 Par dalībuValsts Zivju fonda atbalsta programmā
32 Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”
28.01.2020.

Protokols nr.3

Audio

31 Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu
31 pielikums
30 Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
29 Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā
28 Par izmaiņām domes amatu sarakstā
27 Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju
26 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”
25 Par SIA “Garkalnes ūdens” tarifu
24 Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”
23 Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””
22 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5”
21 Grozījumi Ādažu novada domes 26.11.2019. lēmumā Nr.227 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”
20 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
19 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 2”
18 Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu
17 Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā
16 Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
15 Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”
14 Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas ielā 29 apvienošanu
14 pielikums
13 Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75” apvienošanu
13 pielikums
12 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4
12 pielikums
11 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Biškalni”
11 pielikums
10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, 43 un 45
10 pielikums
9 Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
9 pielikums
9 pielikums 2
8 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 64
8 pielikums
7 Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”
7 pielikums
6 Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
6 pielikums
5 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
4 Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
3 Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”
14.01.2020.

Protokols nr.2

Audio

2 Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
1 Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada domes Vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu
07.01.2020.

Protokols nr.1

Audio

 

DOMES SĒŽU ARHĪVS

LĒMUMI (2019.gads)

LĒMUMI (2018.gads)

LĒMUMI (2017.gads)

LĒMUMI (2016.gads)

LĒMUMI (2015.gads)

LĒMUMI (līdz 01.01.2015.)

PROTOKOLI (līdz 01.01.2015.)

AUDIO (līdz 01.01.2015.)