a a a

Saistošie noteikumi

 Konsolidētā versija Pamatdokuments Grozījumi
ĀDAŽU VĒSTIS PIELIKUMS SEPTEMBRIS (SAISTOŠIE NOTEIKUMI, KAS STĀJAS SPĒKĀ 17.09.2020. VAI SN NOTEIKTAJĀ DATUMĀ)
Ādažu novada PAŠVALDĪBAS nolikums
SN konsolidēti(ar grozījumiem līdz 28.04.2020. )

SN nr.22/2017, 20.06.2017. Ādažu novada pašvaldības nolikums

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi nr.16/2020, 28.04.2020.
Grozījumi nr.12/2020, 24.03.2020.
Grozījumi nr.8/2020, 25.02.2020.
Grozījumi nr.8/2020, 25.02.2020.
Grozījumi nr.3/2020, 28.01.2020.
Grozījumi nr.9/2019, 23.04.2019.
Grozījumi nr.38/2018, 27.11.2018.
Grozījumi nr.24/2018, 24.07.2018.
Grozījumi nr.19/2018, 26.06.2018.
Grozījums nr.14/2018, 24.04.2018.
Grozījums nr.2/2018, 23.01.208.
Grozījums nr.53/2017, 22.12.2017.
Grozījumi nr.37/2017, 26.09.2017.
Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.)
pielikums1
pielikums2
pielikums3

pielikums4
SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30 Grozījumi nr.36/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.23/2019, 22.10.2019.
Grozījumi nr.2/2019, 26.02.2019.
Grozījumi nr.34/2018, 23.10.2018.
Grozījumi nr.2/2017, 24.01.2017.Grozījumi nr.8, 27.01.2015.Grozījums nr.57, 26.11.2013.

Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā

SN Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā, Nr.2/2020, 28.01.2020. 
(stājas spēkā 18.02.2020.)
Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.) SN par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību, Nr.24/2016 Grozījumi nr.32/2019, 26.11.2019.
 Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas veikti līdz 27.09.2016.)

 

SN par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, nr.21, 25.03.2015.

(stājas spēkā 16.05.2015.)

Grozījumi nr.26/2016, 27.09.16.

Grozījumi nr.1, 26.01.2016.

Grozījumi nr.28, 26.05.2015.

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi un aktuālie grozījumi par pašvaldības budžetu tiek publicēti ŠEIT.
Par Ādažu novada simboliku
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.) SN par Ādažu novada simboliku, 27.11.2012. Nr.34  Grozījumi nr.34/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.20/2016,26.07.2016.
Grozījums nr.64, 17.12.2013.
Grozījumi nr.58, 26.11.2013.
Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
 SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.04.2020) SN par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 25.09.2012. Nr.31 Grozījumi nr.14/2020, 28.04.2020.
Grozījumi nr.31, 22.10.2013.

Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās

SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.04.2020)

SN Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās, nr.10/2019, 28.05.2019.

(stājas spēkā 16.07.2019.)

Grozījumi nr.15/2020, 28.04.2020.

Par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

26.02.2019.,Nr.3/2019 SN par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu
Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.02.2018.)

SN par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 25.09.2012. Nr.30

Grozījumi nr.5/2018, 27.02.2018.

Grozījumi nr.10/2017, 25.04.2017.

Grozījumi Nr.35/2016, 27.12.2016.

Grozījumi nr.41, 26.11.2013.

Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu
SN Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušie, nr.18/2018, 29.05.2018.
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
 SN par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 27.08.2013.Nr.23
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.09.2018.)

SN par nekustamā īpašuma nodokli 03.09.2013.Nr.25  Grozījumi nr.26/2018, 25.09.2018.
Grozījumi nr.22, 28.04.2015.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
SN konsolidēti
(ar grozījumiem līdz 25.02.2020.)
SN Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību, Nr.41/2019 17.12.2019. Grozījumi nr.6/2020, 25.02.2020.
Par pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas veikti līdz 25.07.2017.)

SN Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei, nr.1, 27.01.2015.

Grozījumi nr.23/2017, 25.07.2017.

Grozījumi Nr.3/2017, 24.01.2017.

Grozījumi nr.14, 26.04.2016.

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm

 SN Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm, nr.12/2018, 24.04.2018.
Tāme
Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā
  Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā, Nr.22/2020., 28.07.2020.  
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.11.2017.)

SN par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu,27.12.2011., Nr.37

Grozījumi nr.43/2017, 28.11.2017.

Grozījumi Nr.15, 24.02.2015.

Grozījumi 26.11.2013.nr.45

Grozījumi 18.12.2012. Nr.39

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm

SN Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm, 30.06.2020. Nr.18/2020

(spēkā no 17.09.2020.)

Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā

SN Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā, nr.17/2018, 29.05.2018.
Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā
SN Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā, nr.10/2020, 24.03.2020.,
 Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.02.2018. )

SN par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā, 25.03.2014. Nr.7

(stājas spēkā 01.06.2014.)

Grozījumi nr.4/2018 27.02.2018.

Grozījumi 27.01.2015. Nr.5

Grozījumi 24.02.2015. Nr.12

Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību
SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.02.2018.) SN Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās, nr.49/2017 28.11.2017. (Spēkā no 2018.gada 1.janvāra) Grozījumi nr.3/2018  27.02.2018.
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, 28.02.2017.Nr.4/2017
 Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecākiem palikušiem bērniem
SN par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, 13.02.2015. Nr.11
Par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 27.11.2018.) SN par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā, 25.10.2016., nr.29/2016 Grozījumi nr.35, 27.11.2018
Par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 23.10.2018.)

SN par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 23.02.2010., Nr.3 Grozījumi nr. 30/2018, 23.10.2018.
Grozījumi nr.28/2016, 25.10.2016.
Pielikums 1
Pielikums 2
Grozījumi nr.3, 26.01.2016.
Grozījumi nr.3, 27.01.2015.
Grozījumi 26.11.2013.nr.42
Grozījums 23.04.2013., Nr.11Grozījumi 27.03.2012., Nr.9 
 Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

 SN konsolidēti

(konsolidētā versija, kas stājas spēkā ar 2018.g.1.janvāri –  ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.10.2017.)

SN par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

Grozījumi nr.40/2017, 24.10.2017.

Grozījumi nr.8, 22.03.2016.

Par kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus

 SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas veikti līdz 22.11.2016.)

SN par kārtību, kādā  Ādažu novada pašvaldība  sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus, 24.05.2011., Nr.18

(tagad –  SN par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā)

Grozījumi 22.11.2016 Nr.33/2016

Grozījumi 27.01.2015. Nr.6

Grozījumi 28.01.2014. Nr.2

Par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai

SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.08.2019.)

 SN par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai, 23.02.2010., Nr.4 Grozījumi nr.17/2019, 27.08.2019.
Grozījumi nr.4, 27.01.2015.
 Grozījumi 26.11.2013.nr.43
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 17.12.2013.)

 SN par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 22.10.2013. Nr.33 

Grozījumi 17.12.2013.nr.65

Grozījumi nr.39, 26.11.2013. 

Par vienreizēju pabalstu politiski represētām personām

 SN konsolidēti

(konsolidētā versija, kas stājas spēkā ar 2018.g.1.janvāri –  ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.10.2017.)

 SN par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām, 26.02.2013., Nr.6

Grozījums 24.10.2017. nr.39/2017

Grozījums 26.11.2013. nr.47

Par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā
SN par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā, 28.09.2010., Nr.25
Par pašvaldības nodevām
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu, Nr.25/2017, 25.07.2017
SN par pašvaldību nodevām, 26.11.2013. Nr.38
Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 23.02.16.)

SN par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā, 28.09.2010., Nr.27

 

Grozījumi nr.6, 23.02.2016.

Grozījumi ,26.11.2013.nr.54

 

SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 22.08.2017.)

SN par ielu tirdzniecību Ādažu novadā, 23.04.2013., Nr.10

Grozījumi nr.29/2017, 22.08.2017.

Grozījumi, 25.03.2015. Nr.18 

 Par kārtību bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos
 SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.)   Par kārtību bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos, Nr.44, 22.12.2015. Grozījumi nr.33/2019, 26.11.2019. 
Grozījumi Nr.13/2017, 23.05.2017.
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 22.10.2019.) SN par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā, 28.09.2010., Nr.28 Grozījumi nr.24/2019, 22.10.2019.
Par augstas detalizācijas topografiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.05.15)

SN par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā, 27.08.2010., Nr.22

 Grozījumi Nr.27, 26.05.2015.

Grozījums 26.08.2014.nr.19.
 Grozījums26.11.2013.nr.51

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.03.2015.)

SN par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā., 22.06.2010., Nr.17 Grozījums 25.03.2015. Nr.17
Par atkritumu apsaimniekošanu
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 23.10.2018.) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā, nr.15/2018, 29.05.2018.
pielikums
Grozījumi nr.23/2020, 28.07.2020.
Grozījumi nr.31/2018, 23.10.2018.
Grozījumi nr.25/2018, 24.07.2018.
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 17.12.2019.)

SN nr.24, 25.07.2017. “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (stājas spēkā 01.01.2018.) Grozījumi Nr.42/2019, 17.12.2020.
Grozījumi nr.39/2018, 27.11.2018.
Grozījumi nr.48/2017, 28.11.2017.
Grozījumi nr.35/2017, 26.09.2017.
Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu vidusskolā
SN Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu vidusskolā, 13.02.2015. Nr.10/2015
Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
SN Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 23.04.2019., nr.7/2019
(stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī)
Par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Ādažu novadā
Par subsīdijām sportā Ādažu novadā
SN Par subsīdijām sportam Ādažu novadā, NR.11/2020, 24.03.2020
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā Nr.40/2019, 17.12.2019.
(stājas spēkā 16.01.2020)
Par Ādažu novada teritorijas plānojumu
Ādažu pagasta padomes 2006.gada 21.marta saistošo noteikumu nr.5 “Par Ādažu pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” , Ādažu novada domes 2006.gada 27.jūnija saistošo noteikumu nr.13 “Par redakcionāliem labojumiem Ādažu pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un apbūves noteikumos” un Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta saistošo noteikumu nr.22 “Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006. – 2012.(2009.gada grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “ atcelšana
Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.1, 28.01.2014. par Ādažu novada Stapriņu ciema lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem
Par reklāmas un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novada teritorijā

 

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.)

SN par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā, nr.22 23.09.2014.

(STĀJAS SPĒKĀ 16.11.2014.)

Grozījumi nr.38/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.20/2018, 24.07.2018.
Grozījumi nr.33/2017, 26.09.2017
Grozījumi  25.11.2014.

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.06.2019.)

SN nr.4/2019, 26.02.2019. Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā Grozījumi nr.12/2019, 25.06.2019.
Par Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumiem
Par Ādažu novada domes  2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā
SN konsolidēti
(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.02.2020.)
SN nr.30/2017, 22.08.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi nr.7/2020, 25.02.2020.
Grozījumi nr.31/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.13, 25.06.2019.
Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā
SN par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā,27.05.2008. Nr.21
Par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 30.06.2020.)

 

 Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi, 29.05.2012., Nr.20 Grozījumi nr.21/2020 30.06.2020.
Grozījumi nr.35/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.6/2019, 23.04.2019.
Grozījumi nr.23/2018, 24.07.2018.
Grozījumi nr.12/2017, 23.05.2017.
Grozījumi nr.11, 22.03.2016
Grozījums 17.12.2013.nr.63
Grozījums 26.11.2013.nr.60

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Ādažu novadā

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.) Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā, nr.37/2018, 27.11.2018. Grozījumi nr.30/2019, 26.11.2019.
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā, nr.52/2017, 22.12.2017. (stājas spēkā 01.01.2018.)
Par Ādažu novadā esošās kapsētas uzturēšanas un darbības noteikumiem
SN konsolidēti(ar grozījumiem līdz 25.02.2020.) SN Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību, 2019.gada 26.novembrī, Nr.28/2019 (spēkā no 01.02.2020.) Grozījumi nr.5/2020, 25.02.2020.
Par pašvaldības kapitālsabiedrībām
SN Par pašvaldības kapitālsabiedrībām, 28.11.2017. Nr.47/2017
Par lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
 Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nr.7, 27.01.2015.
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Nr.18/2017, 20.06.2017
 Par atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Nr.16/2016
 Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, nr.43, 22.12.2015.