a a a

Saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI LIKUMI.LV

No 2021.gada 1.janvāra saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē rotwww.vestnesis.lv un portālā likumi.lv. Visi “Ādažu Vēstis” pielikumi (publicētie saistošie noteikumi līdz 2021. gada februārim) meklējami ŠEIT

 Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

(Spēkā esoši) Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

(Zaudējuši spēku) Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
(Zaudējuši spēku) Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, nr.43, 22.12.2015.

 

Konsolidētā versija  SN nr.  Spēkā stāšanās datums Pamatdokuments Grozījumi
Ādažu novada pašvaldības nolikums
Nr.1/2021 Stājas spēkā 01.07.2021. Ādažu novada pašvaldības nolikums Grozījumi nr.78/2022, stājas spēkā 03.11.2022.
Grozījumi nr.69/2022, stājas spēkā 29.08.2022.
Grozījumi nr.66/2022, stājas spēkā 29.07.2022.
Grozījumi nr.32/2022, stājas spēkā 26.04.2022.
Grozījumi nr.7/2022, 26.01.2022. stājas spēkā 28.01.2022.)
Grozījumi nr.10/2021 31.08.2021.
Grozījumi nr.7/2021. 24.08.2021.
Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
Nr.79/2022 Stājas spēkā 29.12.2022. Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu, 23.11.2022.
Nr.15/2022 Stājas spēkā 26.03.2022. Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi, 23.02.2022.

Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā

Nr.73/2022 Stājas spēkā 19.10.2022. Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā
Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.) Nr.24/2016 SN par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību, Nr.24/2016 Grozījumi nr.32/2019, 26.11.2019.
 Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Nr. 80/2022 Stājas spēkā 09.12.2022. Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi un aktuālie grozījumi par pašvaldības budžetu tiek publicēti ŠEIT.
Par Ādažu novada simboliku
Nr.53/2022 Stājas spēkā 09.07.2022. Par Ādažu novada simboliku
Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
 Nr.51/2022 Stājas spēkā 16.06.2022. Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās

SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.04.2020) Nr.10/2019

SN Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās, nr.10/2019, 28.05.2019.

(stājas spēkā 16.07.2019.)

Grozījumi nr.15/2020, 28.04.2020.

Par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

Nr.33/2021 Stājas spēkā 01.01.2022. Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksu (09.11.2021.) 
Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Nr.81/2022 Stājas spēkā 08.12.2022.
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu
SN Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušie, nr.18/2018, 29.05.2018.
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
Stājas spēkā 07.07.2022.

Par Ādažu novada domes 2013. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 23 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā
Nr.15/2021 Stājas spēkā 01.01.2022. Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā, (20.10.2021.) Grozījumi nr.71/2022, stājas spēkā 13.09.2022.
Grozījumi nr.34/2021, stājas spēkā 27.11.2021.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Stājas spēkā 01.01.2022. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā Stājas spēkā 01.01.2022.:
Grozījumi nr.45/2021, 30.12.2021.
Par pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei
35/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm

Nr.12/2021

Stājas spēkā 01.01.2022.

SN Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm, (29.09.2021.)

 

Interešu un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas/finansēšanas kārtība Ādažu novadā
  Nr.11/2022 Stājas spēkā 01.03.2022. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Ādažu novadā  
  Nr.63/2022 Stājas spēkā 02.08.2022. Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā  
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Stājas spēkā 01.01.2022. SN Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

 

 

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm

Nr.43/2021 Stājas spēkā 28.12.2021. Par Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Nr.18/2022 Stājas spēkā 19.03.2022. Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā, 23.02.2022.

Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā

Nr.25/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumu kārtība Ādažu novada pašvaldībā
Nr.87/2022 Stājas spēkā 10.01.2023. Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumu kārtība Ādažu novada pašvaldībā
Zaudē spēku 10.01.2023. SN Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā, nr.10/2020, 24.03.2020.,
 Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Stājas spēkā 01.01.2022. Grozījumi Nr.33/2022
Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību

6/2021

Stājas spēkā 01.10.2021.

Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Nr.21/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā(27.10.2021.)

 Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecākiem palikušiem bērniem
Stājas spēkā 01.01.2022. Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar invaliditāti
Nr.18/2021 Stājas spēkā 27.11.2021.
Par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā
19/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
Par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Nr. 20/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.

Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai (27.10.2021.)

 Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Nr.24/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā
Stājas spēkā 01.07.2022. Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā

Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību

Nr. 17/2021 Stāsies spēkā 01.01.2022. Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību (27.10.2021.) Grozījumi (stājas spēkā 28.12.2022.)
Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu novadā

Nr.28/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
Par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai
Stājas spēkā 01.01.2022.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Nr.14/2022 Stājas spēkā 18.03.2022. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 23.02.2022.
Par vienreizēju pabalstu politiski represētām personām
Stājas spēkā 01.01.2022.
Par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā
SN par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā, 28.09.2010., Nr.25
Par pašvaldības nodevām
Nr.16/2022 Stājas spēkā 08.03.2022. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, 23.02.2022.
nr.28/2022 Stājas spēkā 05.04.2022. Par pašvaldības nodevām oficiālajiem dokumentiem un izklaidējoša rakstura pasākumiem
Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā
Stājas spēkā 15.06.2022. Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā
Stājas spēkā 16.06.2022. Ielu tirdzniecības organizēšanas un saskaņošanas kārtība
 Par kārtību bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos

Nr.13/2021

Stājas spēkā 05.10.2022.

Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos, 29.09.2021.Nr. 13/2021

Grozījumi nr.37/2022
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
Stājas spēkā 01.03.2022. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Ādažu novadā
Par augstas detalizācijas topografiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību
Stājas spēkā 25.02.2022. SN par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā Grozījumi Nr. 30, 12.04.2022.
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Nr.40/2021 Stājas spēkā 21.01.2022. SN par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā Nr. 40/2021
Par atkritumu apsaimniekošanu
Stājas spēkā 01.09.2022. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā, nr.58/2022, 22.06.2022.
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Nr.4/2022 Stājas spēkā 02.02.2022. SN Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās Grozījumi nr.41/2022, 10.05.2022. (stājas spēkā 24.05.2022.)
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Nr.20/2022 Stājas spēkā 10.03.2022. Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, 08.03.2022.
Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Nr.11/2021

Stājas spēkā 01.01.2022.

SN Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 11/2021, 11.09.2021.

 

Grozījumi nr.65/2022, stājas spēkā 01.09.2022.
Par subsīdijām sportā Ādažu novadā
Nr.36/2021 Stājas spēkā 10.12.2021. Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā (24.11.2021.)
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Nr.85/2022 Stājas spēkā 31.12.2022.
Zaudēs spēku 31.12.2027.
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā , Nr.85/2022, 21.12.2022.
Par reklāmas un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novada teritorijā
Stājas spēkā 28.05.2022. Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novadā

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā

Stājas spēkā 28.05.2022. Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu novadā
Par Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumiem
Par Ādažu novada domes  2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā
Stājas spēkā 02.11.2022. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā, nr,72/2022, 28.09.2022
Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā
SN Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā, Nr.19/2021 22.07.2021. Pielikums
Par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā
Nr.36/2022  Stājas spēkā 04.05.2022. Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā, 25.04.2022.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Ādažu novadā

Stājas spēkā 01.07.2022. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā
Stājas spēkā 30.06.2022. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā
Par Ādažu novadā esošās kapsētas uzturēšanas un darbības noteikumiem
SN konsolidēti(ar grozījumiem līdz 25.02.2020.) SN Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību, 2019.gada 26.novembrī, Nr.28/2019 (spēkā no 01.02.2020.) Grozījumi nr.5/2020, 25.02.2020.
Par pašvaldības kapitālsabiedrībām
SN Par pašvaldības kapitālsabiedrībām, 28.11.2017. Nr.47/2017
 Par atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai
Nr.6/2022 Spēkā no 05.02.2022. Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām
Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” nolikums
Nr.17/2022 Stājas spēkā 11.03.2022. Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” nolikums, 23.02.2022.

Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi

Nr. 31/2022 Stājas spēkā 15.04.2022. Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādis Grozījumi nr.48/2022
(stājas spēkā 13.07.2022.)
Par Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Nr.61/2022 Stājas spēkā 03.08.2022. Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē
Nr.19/2022 Stājas spēkā 04.05.2022. Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā
Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu
Nr.59/2022 Stājas spēkā 23.07.2022. Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu

 

Par Ādažu novada teritorijas plānojumu
ATCELŠANA: Ādažu pagasta padomes 2006.gada 21.marta saistošo noteikumu nr.5 “Par Ādažu pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” , Ādažu novada domes 2006.gada 27.jūnija saistošo noteikumu nr.13 “Par redakcionāliem labojumiem Ādažu pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un apbūves noteikumos” un Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta saistošo noteikumu nr.22 “Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006. – 2012.(2009.gada grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “ atcelšana
Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§) ir apstiprināti Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””, ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā teritorijā.
1_Briljantu ceļš
2_Mežvairogu ceļš
3_Iļķenes ceļš
4_Katlapu ceļš
5_Rubīni
6_Boķu iela
7_Strazdu iela
8_Piekrastes iela
Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.
Saistošie noteikumi Nr.1, 28.01.2014. par Ādažu novada Stapriņu ciema lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem

 

Par lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
Stājas spēkā 31.08.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nr.7, 27.01.2015.
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Nr.18/2017, 20.06.2017
Stājas spēkā 03.06.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

PAŠVALDĪBA

 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

 

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

 

KOKU CIRŠANA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

 

PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMAS MAKSU

 

IZGLĪTĪBA

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

SPORTS

 

SOCIĀLAIS ATBALSTS – PABALSTI, APRŪPES PAKALPOJUMI U.C.

 

TIRDZNIECĪBA UN RAŽOŠANA

 

REKLĀMA

 

BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS PLĀNOŠANA

 

SILTUMAPGĀDE, ŪDENSSAIMNIECĪBA, KANALIZĀCIJA

 

IELAS, CEĻI, APSTĀDĪJUMI

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

 

SUŅU UN KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMI

 

UPES, EZERI/ MAKŠĶERĒŠANA

 

TAKSOMETRU LICENCES

 

SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETA

 

CITI SAISTOŠIE NOTEIKUMI