a a a

Nolikumi un noteikumi

Konsolidētā versija  Pamatdokuments  Grozījumi 
Domes padotībā esošo iestāžu nolikumi
Ādažu novada administrācijas nolikums
Ādažu vidusskolas nolikums
Carnikavas pamatskolas nolikums
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežvēji” nolikums
Ādažu bibliotēkas nolikums
Carnikavas bibliotēkas nolikums
Būvvaldes nolikums
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums
Bāriņtiesas nolikums
Sociālā dienesta nolikums
Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums
Ādažu Kultūras centra nolikums
Ādažu pašvaldības policijas nolikums
Dzimtsarakstu nodaļas reglaments
Domes darbību reglamentējošie normatīvie akti
Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi, 26.08.2014.
 Nolikums konsolidēts (ar grozījumiem līdz 27.09.2016.) Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums, 22.04.2014. Grozījumi
Grozījumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” nolikums
Ētikas kodekss
Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika
Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Ādažu novada pašvaldībā
Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi (spēkā no 01.01.2022.) Grozījumi
Finansējuma, balvas, dāvinājumu piešķiršanas nolikumi
Lēmums nr.34 par dalības maksu Ādažu novada domes organizētajos sporta pasākumos
Nolikums, Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ādažu novada pašvaldības iestādēs, 26.04.2011. Grozījumi
Noteikumi nr.2, 23.01.2018. “Naudas balvu piešķiršanas kārtība vispārējās izglītības iestāžu skolēniem”
Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā
Citi nolikumi, noteikumi
Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā
Nolikums par Ādažu novada amatiermākslas kolektīvu darbību un finansēšanas kārtību
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība
ĀDAŽU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS  UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI
Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtība pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai
Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu
Noteikumi par publisku pasākumu rīkošanu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Noteikumi
Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 27.01.2015.)
Konkursa „Par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr. 8044 008 0203” nolikums
pielikums_1
pielikums_2

Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu (spēkā līdz 01.01.2022.)

Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu (spēkā no 01.01.2022.)

Noteikumi par pilnīgi vai daļēji sagruvušas, bīstamas vai ainavu bojājušas būves sakārtošanu vai nojaukšanu
Kārtība, kādā Ādažu novada pašvaldība pārņem dāvinājumā ceļu vai ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi upēm un ezeriem

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Dūņezers
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Kadagas ezers
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Mazais Baltezers
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Vējupe
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Lielais Baltezers
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Lilastes ezers

Apsaimniekošanas noteikumi upēm un ezeriem

Dūņezera ekspluatācijas noteikumi
Lielā Baltezera ekspluatācijas noteikumi
Lilastes ezera ekspluatācijas noteikumi
Mazā Baltezera ekspluatācijas noteikumi

Ūdensobjektu apsaimniekošanas plāni

Dūņezera apsaimniekošanas plāns
Kadagas ezera apsaimniekošanas plāns
Lielais Baltezers apsaimniekošanas plāns
Lilastes ezera apsaimniekošanas plāns
Mazais Baltezers_apsaimniekošanas plāns
Vējupes apsaimniekošanas plāns