a a a

Tiesību aktu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā 2 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, 3 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja pašvaldībā ir saņemti  privātpersonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkumu daļa saistošo noteikumu projektu kopā ar paskaidrojuma rakstu iesniedz apstiprināšanai domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts

Grozījums Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”

Publikācijas datums
21.10.2020.
Priekšlikumu iesniegšanas datums
26.10.2020.

E-pasts priekšlikumu iesniegšanai

dome@adazi.lv

Grozījumi Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 21.10.2020. 26.10.2020. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr. 30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 23.09.2020. 07.10.2020. dome@adazi.lv