a a a

Tiesību aktu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā 2 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, 3 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja pašvaldībā ir saņemti  privātpersonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkumu daļa saistošo noteikumu projektu kopā ar paskaidrojuma rakstu iesniedz apstiprināšanai domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums
E-pasts priekšlikumu iesniegšanai
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm 02.06.2020. 08.06.2020. dome@adazi.lv