a a a

Tiesību aktu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā 2 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, 3 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja pašvaldībā ir saņemti  privātpersonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkumu daļa saistošo noteikumu projektu kopā ar paskaidrojuma rakstu iesniedz apstiprināšanai domei.

Noteikumu projekts Publicēšanas datums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš E-pasts priekšlikumu sūtīšanai
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar invaliditāti 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām personām 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu novadā 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pabalstu politiski represētajām personām 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
pielikums1
pielikums 2
21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv