a a a

Tiesību aktu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā 2 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, 3 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja pašvaldībā ir saņemti  privātpersonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkumu daļa saistošo noteikumu projektu kopā ar paskaidrojuma rakstu iesniedz apstiprināšanai domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums
E-pasts priekšlikumu iesniegšanai
Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā 21.07.2020. 27.07.2020. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 22.07.2020. 28.07.2020. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 22.07.2020. 28.07.2020. dome@adazi.lv
Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” 22.07.2020. 28.07.2020. dome@adazi.lv