a a a

Tiesību aktu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā divu darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, trīs darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja Pašvaldībā ir saņemti  privātpesonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkuma daļa saistošo noteikumu projektu, kopā ar paskaidrojuma rakstu, iesniedz apstiprināšanai Domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts

 

 

Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums

E-pasts priekšlikumu iesniegšanai

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 22.11.2018. 26.11.2018. dome@adazi.lv