a a a

Noteikumu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā divu darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, trīs darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja Pašvaldībā ir saņemti  privātpesonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkuma daļa saistošo noteikumu projektu, kopā ar paskaidrojuma rakstu, iesniedz apstiprināšanai Domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums
E-pasts priekšlikumu iesniegšanai
Grozījums 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12.07.2018.  16.07.2018.  dome@adazi.lv
Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12.07.2018.  16.07.2018.  dome@adazi.lv