a a a

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns

Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2015.- 2020.gadam