a a a

Personas informēšana par datu apstrādi bāriņtiesā

Pārzinis personas datu apstrādei: Datu pārzinis ir Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@adazi.lv, 67996232.

Papildu informācija par minēto personas datu apstrādi pieejama Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,  informācija, ko var sniegt valsts, pašvaldības un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma  izskatīšanas, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā atbilstošā lēmuma pieņemšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu u.c.)

Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kuram tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kuram atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Rīgas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).