a a a

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa (Gaujas iela 33A)

Ādažu novada bāriņtiesa apmeklētājus konsultācijām klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties konsultācijai var, zvanot pa tālruni 67997246 vai  67398037. Turpinām iesniegumus pieņem elektroniski: e-pasts: barintiesa@adazi.lv.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Mežīte 67997246

iveta.mezite@adazi.lv

barintiesa@adazi.lv

277.kab.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Terēza Beāta Rutkovska 67398037   tereza.rutkovska@adazi.lv 277.kab.
Bāriņtiesas locekļi
Ināra Briede inara.briede@adazi.lv
Jeļena Prišpetjeva helenapris@inbox.lv
Edīte Lauga edite.lauga@inbox.lv

Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiki no 01.05.2018.:
Pirmdienās no plkst.10.00-13.00 un no 13.45-18.00, Gaujas ielā 33A
Ceturtdienās no plkst.9.00-13.00, Gaujas ielā 33A

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros:

 • Aizstāv bērna vai citas rīcībspējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.
 • Piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībspējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.
 • Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai.
 • Lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.
 • Ja bērna aizgādības tiesību atņemšanas iemesli vecākiem ir zuduši, lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem.
 • Lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
 • Sagatavo lietu par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem vai par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam.
 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam u.c.

 

Informācija par kārtību, kādā bērni patstāvīgi šķērso valsts robežu.

1.Bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, šķērsojot valsts iekšējo robežu (iekšējās robežas šķērsošana nozīmē šķērsot kādu no Šengenas līguma dalībvalstu robežām), ir nepieciešams tikai ceļošanai derīgs dokuments (pase vai personas apliecība, kuras derīguma termiņš nav mazāks par sešiem mēnešiem). Pilnvara vai vecāku piekrišana šajos gadījumos nav nepieciešama.

 1. Robežu patstāvīgi var šķērsot bērns, kurš sasniedzis Latvijas Republikā noteikto skolas izglītības vecumu.
 2. Pirms plānotā brauciena, ir lietderīgi pārliecināties, vai valstī, uz kurieni bērns dodas, nav plānotas lielas, starptautiskas militāras mācības vai samiti, vai citi lieli pasākumi, saistībā ar valsts drošību. Šādos gadījumos var tikt uz laiku atjaunotas robežpārbaudes un vecāku piekrišana būs nepieciešama.
 3. Jāatceras, ka ne visas Eiropas Savienības valstis ir arī Šengenas līguma dalībvalstis.

Šengenas zonas valstis ir – Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Islande, Lihtenšteina, Lietuva, Latvija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Ungārija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Vācija, Zviedrija.

 1. Gadījumos, kad bērns patstāvīgi dodas uz valsti, kas nav Šengenas līguma dalībvalsts, bērnam ir nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments (pase vai personas apliecība) un vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana.

Ādažu novada bāriņtiesa informē, ka bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kad nepieciešama palīdzība par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret nepilngadīgiem bērniem, ārpus bāriņtiesas darba laika, zvanīt Ādažu pašvaldības policijas dežūrdaļai pa tālruni 67997005 vai 27762020.

 

 

Iepazīšanās ar lietas materiāliem

 • Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona, prokurors, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors, kā arī tulks, kurš piedalās lietā.
 • Bāriņtiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, ja no iepriekš minētajām personām saņemts attiecīgs iesniegums.
 • Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos dokumentus.
 • Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, ne garāku par trīs darbdienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu. Bāriņtiesas sēdē pieņemtā lēmuma pilnu norakstu sagatavo desmit dienu laikā un nosūta vai izsniedz administratīvā procesa dalībniekiem, vai to pilnvarotajām personām.
 • Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē bāriņtiesas darba laikā. Bērnu tiesību aizsardzības likumapanta pirmā daļa, t.i., informācija, kuru par bērnu ieguvis bērnu aprūpētājs, izglītības, sociālās palīdzības vai citas iestādes darbinieks vai valsts vai pašvaldības institūcijas darbinieks, pildot amata pienākumus, ir konfidenciāla, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Tāpēc bāriņtiesai ir tiesības ievietot aploksnē informāciju, kuras izpaušana var kaitēt turpmākai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas dalībniekam nav tiesību iepazīties ar aploksnē ievietotu informāciju.
 • Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīties ar lietas materiāliem var ne vēlāk kā divas stundas pirms sēdes.

Ādažu novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas

 

! Saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā un 2019.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 230 “Noteikumi par zvērināta notāra amata vietām”, sākot ar 2020.gada 6.aprīli Ādažu  novada bāriņtiesa vairs neveic notariālo aktu apliecinājumus Ādažu novada iedzīvotājiem.

Notariālas darbības Ādažu novadā veic Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Ozoliņa, kas apmeklētājus pieņem:

Gaujas ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā

pirmdienās un  trešdienās no 12.00 – 17.00;

otrdienās ceturtdienās piektdienās no 10.00 – 15.00;

Plašāk uzziņām: tālr. nr. 29117605, e-pasts: Iveta.Ozolina@latvijasnotars.lv