a a a

Aktuālās izsoles

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 13.decembrī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām  pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos “Ziemeļvēji”, Kadaga, Ādažu novads, ar kadastra Nr. 8044 005 0467 un “Kadagas centrs”, Kadaga, Ādažu novads ar kadastra Nr.8044 005 0105. Kokmateriālu apjoms – 536,3 m3. Nosacītā cena EUR 27 000 (divdesmit septiņi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 11. decembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni pa tālruni 67996265, Artis Brūveris.

Izsoles_noteikumi Ziemeļvēji
Kokmateriālu akts

 

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 13.decembrī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 35,151 m³ par kopējo nosacīto cenu 1936,38 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 38 centi).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 11.decembra plkst. 17.00. Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Kokmateriāli atrodas Elīzas ielā 7/7A, Kadagā, Ādažu novadā. Kokmateriālus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi
Fiziskas personas pieteikums
Juridiskas personas pieteikums

 

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. gada 13.decembrī  plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 820 EUR (astoņi simti divdesmit euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 11.decembrim plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles, kā arī Būvvaldē (Ādažu novada dome), Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi
Juridiskas personas pieteikums
Fiziskas personas pieteikums

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 6.decembrī plkst.09.00, Gaujas ielā 33 A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 5”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0712, kurš  sastāv no zemes gabala 0,4445 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624.

Nosacītā cena EUR 32 000 (trīsdesmit divi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 4. decembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5
 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 6.decembrī plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 7”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0711, kurš  sastāv no zemes gabala 0,4733 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0623.

Nosacītā cena EUR 34 000 (trīsdesmit četri tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 4. decembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 7

 

 

19.09.2018.Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienības izsoli

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

e-pasts: andris.spricis@adazi.lv , tālr.67895714

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 005 0105 daļas 15 kv.m platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1) noma.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekta lietošanas mērķis – Īslaicīgas būves izvietošanai Nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām.

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti Nomas līguma projektā (pielikums Nr.3)

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 2020.gada 1.septembris
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa – EUR 60,- (sešdesmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī;

Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam šādus maksājumus:

  1. Nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
  2. Neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja atlīdzība.
  3. Izsoles solis – EUR  5,- (pieci euro, 00 centi)
Izsoles norises vieta un laiks

2018.gada 1.oktobris plkst 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Iznomājamā objekta atrašanās vietas apskate, iepriekš saskaņojot ar Nadeždu Rubinu pa tālruni 67 996 265, vai e-pastu: nadezda.rubina@adazi.lv

 

Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2018.gada 27.septembrim plkst.17:00.

 

Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada domes nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 005 0105 daļas 15 kv.m platībā nomas tiesību izsoles noteikumi”
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.3 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”

 

11.07.2018. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 19.jūlijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 35,151 m³ par kopējo nosacīto cenu 1936,38 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 38 centi).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 17.jūlija plkst. 17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Kokmateriāli atrodas Elīzas ielā 7/7A, Kadagā, Ādažu novadā. Kokmateriālus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

18.06.2018. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. 28.jūnijā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 820 EUR (astoņi simti divdesmi euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 26 jūnijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

15.05.2018. Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. gada 24. maijā plkst. 9.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 1025 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018. gada 22. maijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 8.martā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 2, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0416 ar kopējo platību 0,5389 ha. Nosacītā cena EUR 135 000 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 5. martam plkst.18.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsoles rezultāti:

  1. gada 28. decembrī SIA “Ādažu namsaimnieks” atkārtotā atklātā mutiskā izsolē īres tiesības uz Ādažu pašvaldības īpašumu: divistabu dzīvokli Nr. 14 ( četrpadsmit ), ar kopējo platību 39,2 kvadrātmetri, kas atrodas “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā ieguva Vairis Krēsliņš, ar īres maksu EUR 116.19 mēnesī, bez PVN.

 

Paziņojums par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprināja domei piederošās ēkas – Kultūrizglītības centra, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 8044 008 0440 001, daļa – nedzīvojamās telpas, kas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar Nr. 8, 9,10,11,12,13,14,16,17,19,20, ar kopējo platību 165,70 kv.m. nomas mutiskas izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta juridiska persona SIA “AK Transgroup”, Reģ.Nr.40103182152, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 26, Sigulda, LV-2150 ar nosolīto  nomas maksu EUR 620 (seši simti divdesmit eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma  nekustamā īpašuma “Vējupes iela 18” izsoles rezultātiem

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vējupes iela 18”, Ādaži, Ādažu novads, 0,1202 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 008 0141 izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta  fiziskā persona Kristīne Silanagle, kura nosolījusi augstāko cenu  EUR 31 300 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi).

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma  nekustamā īpašuma “Vējavas iela 5” izsoles rezultātiem

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vējavas iela 5”, Ādaži, Ādažu novads, 0,1208 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 008 0415 izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona Ingus Ķirsis, kurš nosolījis augstāko cenu EUR 40 400 (četrdesmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

 

Ādažu novada dome iznomā Kultūras centra kafejnīcas telpas Gaujas ielā 33A, Ādažos

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija informē, ka izsludināta pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kafejnīcas telpu nomai Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Tiek iznomātas telpas 165,70 kv.m platībā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā līdz 20.12.2017. plkst. 13.00.

Kontaktinformācija: Ivo Bērziņš, tālr. 67996265, e-pasts: ivo.berzins@adazi.lv

Izsoles norises vieta un laiks – 2017.gada 21.decembris plkst. 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Informācija par nomas objektu

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Vējavas ielas 5

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 16.novembī plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 5, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0415 ar kopējo platību 1208 kv.m. Nosacītā cena EUR 24’200. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 13. novembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’420 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam  Vējavas  iela 5, Ādaži, Ādažu novads”  līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.
Samaksa par Objektu pilnā apmērā veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

 

Paziņojums par izsoli  nekustamajam īpašumam Vējupes ielā 18

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 16.novembī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējupes iela 18, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0414 ar kopējo platību 1202 kv.m. Nosacītā cena EUR 30’800. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 13. novembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 3’080 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam  Vējupes ielā 18, Ādaži, Ādažu novads”  līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.
Samaksa par Objektu pilnā apmērā veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

 

24.05.2017. Par izsoles rezultātiem
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

18.04.2017. Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 23.maija plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 16. maijam plkst.16.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš. Izsoles noteikumi


01.02.2017. Paziņojums par izsoles rezultātiem

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

27.12.2016. Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 31.janvārī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 24. janvārim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš. Izsoles noteikumi