a a a

Aktuālās izsoles

12.12.2019. Paziņojums  par automašīnas izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 16.janvārī plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska automašīnas Ford Transit (izlaiduma gads 2007.) ar valsts reģistrācijas Nr. GM 7569, izsole ar augšupejošu soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.

Atsavināmās automašīnas nosacītās cenas apmērs EUR 640. Izsoles solis – EUR 5.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 14.janvāra plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

 

12.12.2019. Paziņojums  par nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5 izsoli

Apbūves tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

 

Apbūves tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Apbūves tiesību objekts Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624, 4445 m2 platībā apbūves tiesības (turpmāk- OBJEKTS)
Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis ir izbūvēt un lietot sabiedriskās ēdināšanas un izklaides centru (ēku kopumu), kas nav pastāvīgs īpašuma objekts.

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 400,00 apmērā.

Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Ādažu novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā

Ādažu novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē piebraucamo ceļu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību termiņš 20 gadi no apbūves tiesību līguma noslēgšanas dienas
Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Izsoles solis – EUR 100 (viens simts eiro)

 

Izsoles norises vieta un laiks

2020.gada 16.janvāris plkst. 09.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.17:00.
Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, zemes vienības APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Apbūves tiesību līguma projekts Pielikums

 

Paziņojums par izsoli par kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 5.decembrī plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atkārtota atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības objektā – “Baltezera kapi”, Baltezers, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 013 0270), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 267,01 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 13 000. Izsoles solis – EUR 250. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 3.decembra plkst.17.00.
Izsoles noteikumi

 

10.10.2019. Paziņojums par izsoli par kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 22.novembrī plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības objektā – “Baltezera kapi”, Baltezers, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 013 0270), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 267,01 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.

Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 13 000. Izsoles solis – EUR 1000.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 20.novembra plkst.17.00. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Artis Brūvers.

Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 01.04.2019. atzinums
IZSOLES NOTEIKUMI

 

 10.10.2019.Paziņojums par izsoli par kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 22.novembrī plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Ādažu pašvaldības objektā – “Ādažu novada meži”, Ādaži, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 010 0098), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0101, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 1776,93 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.

Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 50 000. Izsoles solis – EUR 1000.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 20.novembra plkst.17.00. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Artis Brūvers.

Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 23.04.2019. atzinums
IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

04.09.2019. Paziņojums par nekustamā īpašuma Attekas iela 43 izsoli

Apbūves tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

 

Apbūves tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Apbūves tiesību objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070516 daļas 69 m2 platībā un Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070564 daļas 100 m2  platībā apbūves tiesības (turpmāk- OBJEKTS)
Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Publiskā piebraucamā ceļa posma izbūve saskaņā ar projektu “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” un ekspluatācija.  OBJEKTS pēc izbūves un nodošanas ekspluatācijā pāriet Ādažu novada pašvaldības īpašumā.

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada pašvaldību.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 400,00 apmērā.

 

Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Ādažu novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā

 

Ādažu novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē piebraucamo ceļu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

Apbūves tiesību termiņš 11 gadi no līguma noslēgšanas brīža
Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 80 (astoņdesmit eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 

Izsoles solis – EUR 20 (divdesmit eiro)

 

Izsoles norises vieta un laiks

2019.gada 19.septembris plkst. 09.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Attekas ielā 43 un Attekas ielā 45, Ādažos, Ādažu novadā, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17:00.
Izsoles kārtība

Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu kopuma –Attekas iela 43 un Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienību daļu APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

 

Apbūves tiesību objekta robežplāns Pielikums Nr. 2
Apbūves tiesību līguma projekts Pielikums Nr. 3

 

04.09.2019. Paziņojums par nekustamā īpašuma Elīzes iela 4 izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 19.septembrī plkst.9.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Elīzes iela 4, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 749, kas  sastāv no zemes gabala 0,1652 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0747.

Nosacītā cena EUR 15 000 (piecpad smit tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

17.05.2019. Paziņojums par izsoli par kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019. gada 30.maijā plkst. 09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota pirmreizēja atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos – Ādažu pašvaldības objektos – ūdens un kanalizācijas tīklu projektu norādītajās vietās, z.k.vien. Nr.8044 013 0320 (Alderu ielas posms), z.k.vien.Nr. 8044 013 0326 (Jaunspriešļu iela gar kanāla malu), z.k.vien.Nr. 8044 013 0318 (Baltezera ielas posms), z.k.vien. Nr. 8044 013 0292 (pieViršiem), ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 153,01 m3. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.

Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 1250 . Izsoles solis – EUR 50

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 28.maija plkst.17.00

LATVIJAS KOKSNES KVALITĀTES EKSPERTU SAVIENĪBAS ATZINUMS

IZSOLES NOTEIKUMI

 

17.04.2019. Paziņojums par izsoli kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 25.aprīlī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām  pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0320, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0326, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0318, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0292 ar izcērtamo kokmateriālu apjomu  153.01 m3 un nekustamajā īpašumā “Baltezera kapsēta”, Baltezers, Ādažu novads zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270  ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 267,01 m3.

Kopējais izcērtamo kokmateriālu apjoms – 420,02 m3. Nosacītā cena EUR 14 200 (četrpadsmit tūkstoši divi simti eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Artis Brūvers.
IZSOLES NOTEIKUMI
ATZINUMS

 

Paziņojums par nomas objekta izsoli Gaujas svētku laikā A zonā Ādažos 1. un 2.jūnijā

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

e-pasts: Andris.spricis@adazi.lv , tālr.67895714

Gaujas svētki Ādažos Rīcības komitejas vadītāja Linda Tiļuga, e-pasts: linda@adazikultura.lv, tālr. 29456335

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 0070429, 2929 kv m2 platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1 (iznomājamās vietas nr.11) noma.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai Gaujas svētki Ādažos laikā;

Nomnieks A zonā nodrošina 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības organizāciju;

Nomnieks iesniedz apakšnomnieku sarakstu pašvaldības nodevu, pamatojoties uz Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem, apmaksai un tirdzniecības atļauju  saņemšanai;

Nomnieks organizē elektroenerģijas pieslēgumu A zonas darbības nodrošināšanai;

Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMOS (pielikums Nr.2);

Iznomāšanas termiņš 2019.gada 1.-2.jūnijs
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa – EUR 7000,- (septiņi tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam šādus maksājumus:

  1. Pašvaldības nodeva, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 “Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”
  2. Izsoles solis – EUR  200,- (divi simti euro, 00 centi)
Izsoles norises vieta un laiks

2019. gada 10. aprīlis plkst. 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē ( Pielikums Nr.3) iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 15.00.
Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada domes nekustamā īpašuma “Gaujas iela skvēri” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 0070429 2929 kv m2 platībā nomas tiesību izsoles noteikumi”
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.4 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”

 

Paziņojums par nomas objekta izsoli Gaujas svētku laikā B zonā Ādažos 1. un 2.jūnijā

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

e-pasts: Andris.spricis@adazi.lv , tālr.67895714

Gaujas svētki Ādažos Rīcības komitejas vadītāja Linda Tiļuga, e-pasts: linda@adazikultura.lv, tālr. 29456335

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Gaujas ielas 18  zemes vienības ar apzīmējumu 8044 440070446 (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1) noma.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekta lietošanas mērķis – Nomas objekta lietošanas mērķis:  10 tirdzniecības vietas  – kafijas un bezalkoholisku  dzērienu tirdzniecībai (2 vietas), ātro uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībai (3 vietas), dzērienu ar zemu  alkohola saturu  (līdz 7%) tirdzniecībai un ātro uzkodu tirdzniecībai (5 vietas);

Papildus jāapmaksā tirdzniecības nodeva Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem, tirdzniecības atļauju  saņemšana;

Papildus jāapmaksā elektroenerģijas pieslēgums un patēriņš.

Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMOS (pielikums Nr.2);

Iznomāšanas termiņš 2019.gada 1.-2.jūnijs
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Kafijas un bezalkoholisku  dzērienu tirdzniecībai (2 vietas) – EUR 30,- (trīsdesmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; Izsoles solis – EUR  5,- (pieci euro, 00 centi);

ātro uzkodu tirdzniecībai (3 vietas) – EUR 80,- (astoņdesmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; Izsoles solis – EUR  10,- (desmit euro, 00 centi);

bezalkoholisko dzērienu, dzērienu ar zemu  alkohola saturu (līdz 7%) tirdzniecībai un ātro uzkodu tirdzniecībai (5 vietas) – EUR 150,- (viens simts piecdesmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; Izsoles solis – EUR  50,- (piecdesmit euro, 00 centi)

Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam šādus maksājumus:

  1. Pašvaldības nodeva, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 “Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”
  2. Apmaksa par patērēto elektroenerģiju, apmaksājot pašvaldības sagatavotu rēķinu, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2016.gada 10. maija Domes lēmumu Nr.98 “Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas pieslēgumiem”
Izsoles norises vieta un laiks

2019. gada 10. aprīlis plkst 09.30

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē ( Pielikums Nr.3) iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 15.00.
Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada domes nekustamā īpašuma “Gaujas iela 18” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 440070446 nomas tiesību izsoles noteikumi”
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.4 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”

 

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kadagas ceļš 17 izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 11.aprīlī plkst.10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kadagas ceļš 17”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0715, kurš  sastāv no zemes gabala 0,3256 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0627.

Nosacītā cena EUR 22 000,- (divdesmit divi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Kadagas ceļš 17

Zemes robežu plāni Kadagas ceļš 17

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kadagas ceļš 19 izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 11.aprīlī plkst.10.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0714, kurš  sastāv no zemes gabala 0,7589 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0626.

Nosacītā cena EUR 60 000,- (sešdesmit tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Kadagas ceļš 19

Zemes robežu plāni Kadagas celš 19

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 3 izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 11.aprīlī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 3”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0713, kas  sastāv no zemes gabala 0,8371 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0625.

Nosacītā cena EUR 67 000,- (sešdesmit septiņi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 3

Zemes robežu plāni Mežaparka ceļš 3

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5 izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019. gada 11.aprīlī plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 5”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0712, kurš  sastāv no zemes gabala 0,4445 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624.

Nosacītā cena EUR 32 000,- (trīsdesmit divi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 9.aprīlim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5

Zemes robežu plāni Mežaparka ceļš 5

 

07.02.2019.Paziņojums par nekustamā īpašuma Attekas ielā 24 apbūves tiesību izsoli

Apbūves tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

 

Apbūves tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Apbūves tiesību objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības (kad.apz. 8044 007 0574) 0,2482 ha platībā Attekas ielā 24, Ādaži, Ādažu novads apbūves tiesības
Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Apbūves tiesību objekta lietošanas mērķis – izbūvēt un ekspluatēt autostāvvietu. Izbūvētā autostāvvieta nav pastāvīgs īpašuma objekts.

 

Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada domi.

Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

Apbūves tiesību ieguvējs kompensē domei neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

 

Pēc apbūves tiesību izbeigšanās dome nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā

 

Ādažu novada dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē autostāvvietu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību termiņš 11 gadi no līguma noslēgšanas brīža
Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 800,- (astoņi simti  eiro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli gadā.

Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 

Izsoles solis – EUR  50,- (piecdesmit eiro, 00 centi)  

Izsoles norises vieta un laiks

2019.gada 28.februāris  plkst. 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vietā – Attekas ielā 24, Ādažos, Ādažu novadā, apskatāmā, iepriekš saskaņojot, to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019.gada 26.februārim plkst.17:00.
Izsoles kārtība Pielikums Nr.1 Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības (kad.apz. 8044 007 0574) 0,2482 ha platībā Attekas ielā 24, Ādaži, Ādažu novads tiesību izsoles noteikumi
Apbūves tiesību objekta robežplāns Pielikums Nr. 2

 

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 13.decembrī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām  pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos “Ziemeļvēji”, Kadaga, Ādažu novads, ar kadastra Nr. 8044 005 0467 un “Kadagas centrs”, Kadaga, Ādažu novads ar kadastra Nr.8044 005 0105. Kokmateriālu apjoms – 536,3 m3. Nosacītā cena EUR 27 000 (divdesmit septiņi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 11. decembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni pa tālruni 67996265, Artis Brūveris.

Izsoles_noteikumi Ziemeļvēji
Kokmateriālu akts

 

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 13.decembrī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 35,151 m³ par kopējo nosacīto cenu 1936,38 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 38 centi).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 11.decembra plkst. 17.00. Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Kokmateriāli atrodas Elīzas ielā 7/7A, Kadagā, Ādažu novadā. Kokmateriālus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi
Fiziskas personas pieteikums
Juridiskas personas pieteikums

 

Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. gada 13.decembrī  plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 820 EUR (astoņi simti divdesmit euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 11.decembrim plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles, kā arī Būvvaldē (Ādažu novada dome), Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi
Juridiskas personas pieteikums
Fiziskas personas pieteikums

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 6.decembrī plkst.09.00, Gaujas ielā 33 A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 5”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0712, kurš  sastāv no zemes gabala 0,4445 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624.

Nosacītā cena EUR 32 000 (trīsdesmit divi tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 4. decembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5
 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 6.decembrī plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežaparka ceļš 7”, Kadaga, Ādažu novads,  kadastra numurs 8044 005 0711, kurš  sastāv no zemes gabala 0,4733 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0623.

Nosacītā cena EUR 34 000 (trīsdesmit četri tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 4. decembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

Izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 7

 

 

19.09.2018.Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienības izsoli

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

e-pasts: andris.spricis@adazi.lv , tālr.67895714

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 005 0105 daļas 15 kv.m platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1) noma.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekta lietošanas mērķis – Īslaicīgas būves izvietošanai Nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām.

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti Nomas līguma projektā (pielikums Nr.3)

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 2020.gada 1.septembris
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa – EUR 60,- (sešdesmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī;

Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam šādus maksājumus:

  1. Nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
  2. Neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja atlīdzība.
  3. Izsoles solis – EUR  5,- (pieci euro, 00 centi)
Izsoles norises vieta un laiks

2018.gada 1.oktobris plkst 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Iznomājamā objekta atrašanās vietas apskate, iepriekš saskaņojot ar Nadeždu Rubinu pa tālruni 67 996 265, vai e-pastu: nadezda.rubina@adazi.lv

 

Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2018.gada 27.septembrim plkst.17:00.

 

Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada domes nekustamā īpašuma “Kadagas centrs” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 005 0105 daļas 15 kv.m platībā nomas tiesību izsoles noteikumi”
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.3 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”

 

11.07.2018. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 19.jūlijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 35,151 m³ par kopējo nosacīto cenu 1936,38 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 38 centi).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 17.jūlija plkst. 17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Kokmateriāli atrodas Elīzas ielā 7/7A, Kadagā, Ādažu novadā. Kokmateriālus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

18.06.2018. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. 28.jūnijā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 820 EUR (astoņi simti divdesmi euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 26 jūnijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

15.05.2018. Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. gada 24. maijā plkst. 9.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 1025 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018. gada 22. maijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 8.martā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 2, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0416 ar kopējo platību 0,5389 ha. Nosacītā cena EUR 135 000 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 5. martam plkst.18.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsoles rezultāti:

  1. gada 28. decembrī SIA “Ādažu namsaimnieks” atkārtotā atklātā mutiskā izsolē īres tiesības uz Ādažu pašvaldības īpašumu: divistabu dzīvokli Nr. 14 ( četrpadsmit ), ar kopējo platību 39,2 kvadrātmetri, kas atrodas “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā ieguva Vairis Krēsliņš, ar īres maksu EUR 116.19 mēnesī, bez PVN.

 

Paziņojums par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprināja domei piederošās ēkas – Kultūrizglītības centra, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 8044 008 0440 001, daļa – nedzīvojamās telpas, kas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar Nr. 8, 9,10,11,12,13,14,16,17,19,20, ar kopējo platību 165,70 kv.m. nomas mutiskas izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta juridiska persona SIA “AK Transgroup”, Reģ.Nr.40103182152, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 26, Sigulda, LV-2150 ar nosolīto  nomas maksu EUR 620 (seši simti divdesmit eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma  nekustamā īpašuma “Vējupes iela 18” izsoles rezultātiem

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vējupes iela 18”, Ādaži, Ādažu novads, 0,1202 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 008 0141 izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta  fiziskā persona Kristīne Silanagle, kura nosolījusi augstāko cenu  EUR 31 300 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi).

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma  nekustamā īpašuma “Vējavas iela 5” izsoles rezultātiem

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vējavas iela 5”, Ādaži, Ādažu novads, 0,1208 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 008 0415 izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona Ingus Ķirsis, kurš nosolījis augstāko cenu EUR 40 400 (četrdesmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

 

Ādažu novada dome iznomā Kultūras centra kafejnīcas telpas Gaujas ielā 33A, Ādažos

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija informē, ka izsludināta pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kafejnīcas telpu nomai Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Tiek iznomātas telpas 165,70 kv.m platībā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā līdz 20.12.2017. plkst. 13.00.

Kontaktinformācija: Ivo Bērziņš, tālr. 67996265, e-pasts: ivo.berzins@adazi.lv

Izsoles norises vieta un laiks – 2017.gada 21.decembris plkst. 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Informācija par nomas objektu

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Vējavas ielas 5

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 16.novembī plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 5, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0415 ar kopējo platību 1208 kv.m. Nosacītā cena EUR 24’200. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 13. novembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’420 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam  Vējavas  iela 5, Ādaži, Ādažu novads”  līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.
Samaksa par Objektu pilnā apmērā veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

 

Paziņojums par izsoli  nekustamajam īpašumam Vējupes ielā 18

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 16.novembī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējupes iela 18, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0414 ar kopējo platību 1202 kv.m. Nosacītā cena EUR 30’800. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 13. novembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 3’080 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam  Vējupes ielā 18, Ādaži, Ādažu novads”  līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.
Samaksa par Objektu pilnā apmērā veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

 

24.05.2017. Par izsoles rezultātiem
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

18.04.2017. Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 23.maija plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 16. maijam plkst.16.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš. Izsoles noteikumi


01.02.2017. Paziņojums par izsoles rezultātiem

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

27.12.2016. Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 31.janvārī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 24. janvārim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš. Izsoles noteikumi