a a a

Aktuālās izsoles

14.04.2020. Paziņojums par nekustamā īpašuma Gaujas iela 16 izsoli

Apstiprināts
ar Ādažu novada domes
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas
komisijas 09.04.2020. protokolu

Publicējamā informācija par apbūves tiesību objektu

Apbūves tiesību izsoles organizētājs: Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Apbūves tiesību izsoles veids:Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Apbūves tiesību objekts: Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 007 0333, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0333, daļas 0,2 ha platībā (kadastra apzīmējums 804400703338001) apbūves tiesība (turpmāk- OBJEKTS)
Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi: Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis ir izbūvēt un lietot autostāvvietu, kas nav pastāvīgs īpašuma objekts.
Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada pašvaldību.
Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 200 apmērā.
OBJEKTĀ jāizbūvē autostāvvietu, kas paredzēta 55 vieglo transportlīdzekļu novietošanai, t.sk. 26 vietas paredzētas publiskai lietošanai ēkas Gaujas iela 16 telpu nomniekiem un apmeklētājiem.
OBJEKTĀ jāizbūvē bruģēta iebrauktuve, t.sk. smagajam autotransportam, kā arī bruģēts autotransporta apgriešanās laukumu un piebraucamie ceļus saskaņā ar pielikumu.
OBJEKTĀ autostāvvietas būvniecības laikā jasakārto pazemes ēkas pamati atbilstoši Ādažu novada domes saimniecības un infrastruktūras daļas izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
OBJEKTĀ jānodrošina ceļa infrastruktūra (divas iebrauktuves uz autostāvvietu (viena – pa zemes gabalu Gaujas iela 16 un Gaujas iela 20 robežu, un otra – no zemes gabala Gaujas iela 16), velosipēdu un gājēju celiņš (no iebrauktuves zemes gabalā Gaujas ielā 16 līdz iebrauktuvei zemes gabalā Gaujas iela 20) saskaņā ar Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta nosacījumiem.
Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Ādažu novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā.
Ādažu novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē piebraucamo ceļu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.Apbūves tiesību termiņš:  10 gadi no apbūves tiesības līguma noslēgšanas brīža
Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis: Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 1900 (viens tūkstotis deviņi simti eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izsoles solis – EUR 100 (viens simts eiro)

Izsoles norises vieta un laiks: 2020.gada 30.aprīlis plkst. 09.30
Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Objekta apskates vieta un laiks:  Objekta atrašanās vieta – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās: Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2020.gada 28.aprīlim plkst. 17:00.
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 190 (viens simts deviņdesmit eiro)
Nodrošinājuma nauda iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda apbūves tiesību izsolei Gaujas iela 16, Ādaži”
Izsoles kārtība: Izsoles noteikumi pielikums Nr.1  Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības daļas 0,2 ha platībā APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

Apbūves tiesību objekta plāns Pielikums Nr. 2
Apbūves tiesību līguma projekts Pielikums Nr3

 

 

 

14.04.2020. Paziņojums par nekustamā īpašuma Gaujas iela 7 izsoli

Apstiprināts
ar Ādažu novada domes
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas
komisijas 09.04.2020. protokolu

Publicējamā informācija par nomas tiesību objektu

Nomas tiesību izsoles organizētājs: Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību izsoles veids:  Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts:  Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas iela 7, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 007 0364, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0364, daļas 60 m2 platībā noma bez apbūves tiesībām, tirdzniecības vietas ierīkošanai saskaņā ar grafisko pielikumu (turpmāk- OBJEKTS)
Nomas objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi: Nomas tiesības nodibināšanas mērķis ir nomnieka paša saražoto produktu un preču tirdzniecība.
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām.
Nomas tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 200 apmērā.
OBJEKTĀ var izvietot tikai moduļa tipa mazēku, atbilstoši izsoles noteikumos noteiktajām prasībām.
Ēkas novietojums un ārējais izskats jāsaskaņo ar Ādažu novada būvvaldi.
OBJEKTĀ inženierkomunikācijas pieslēgšanu un uzturēšanu ēkas darbībai nodrošina nomnieks.
Nomas termiņš: 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža
Nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis:  Nomas tiesību nosacītā maksa – EUR 600 (sesi simti eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Papildus nomas maksai nomnieks maksā arī pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks 2020.gada 30.aprīlis plkst. 10.00
Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Objekta apskates vieta un laiks:  Objekta atrašanās vieta – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās:  Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2020.gada 28.aprīlim plkst. 17:00.
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 60 (sešdesmit eiro)
Nodrošinājuma nauda iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda nomas tiesību izsolei Gaujas iela 7, Ādaži”
Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 7, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības daļas 60 m² platībā izsoles noteikumi

Nomas objekta plāns Pielikums Nr.2
Zemes nomas līguma projekts Pielikums Nr.3

 

28.02.2020. Paziņojums par nomas objektu Gaujas svētku A zonā 

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0429 – “Gaujas ielas skvēri”, 2929 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0446 – “Gaujas iela 18”, 126 m2 platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1 – iznomājamās vietas nr.1 un nr.2) nomas tiesības Gaujas svētku laikā 2020.gada 30. un 31.maijā.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšana pasākuma Gaujas svētki Ādažos laikā;

Nomnieks A zonas iznomājamā vietā nr.1 nodrošina 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu organizāciju apakšnomā un A zonas iznomājamā vietā nr.2 nodrošina 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības organizāciju apakšnomā;

Nomnieks iesniedz pašvaldībā apakšnomnieku sarakstu pašvaldības nodevu apmaksai un tirdzniecības atļauju saņemšanai;

Nomnieks organizē elektroenerģijas pieslēgumu iznomājamo vietu nr.1 un nr.2 darbības nodrošināšanai;

Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMOS (pielikums Nr.2).

Iznomāšanas termiņš 2020.gada 30. un 31.maijs
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa – EUR 13 000 (trīspadsmit tūkstoši eiro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā pašvaldības nodevu, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 “Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”

Izsoles solis EUR 500 (pieci simti eiro)

Izsoles norises vieta un laiks

2020. gada 19. marts plkst. 09.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē (Pielikums Nr.3) iesniedzams Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2020. gada 17. marta plkst. 17.00.
Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 007 0429, 2929 m2 platībā un zemes vienības ar apzīmējumu 8044 007 0446, 126 m2 platībā nomas tiesību izsoles noteikumi”
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.4 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”

 

14.02.2020. Paziņojums par dzīvokļa izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 12.martā plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Vējupe 13” – 9, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 900 1457, kas sastāv no telpu grupas ar platību 24,1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 2410/33700 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes, izsole ar augšupejošu soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. Atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacītās cenas apmērs EUR 6500.
Nodrošinājuma nauda – EUR 650.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 10.marta plkst.17.00.

Pielikumā:

Izsoles_noteikumi_

Tehniskās apsekošanas atzinums

 

 

 

30.01.2020. Paziņojums par atkārtotu automašīnas izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 20.februārī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atkārtota atklāta mutiska automašīnas Ford Transit (izlaiduma gads 2007.) ar valsts reģistrācijas Nr. GM 7569, izsole ar lejupejošu soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
Atsavināmās automašīnas nosacītās cenas apmērs EUR 640. Izsoles solis – EUR 50.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 18.februāra plkst.17.00.
 Izsoles noteikumi

 

IZSOLES 2019.GADS

IZSOLES 2018.GADS

IZSOLES 2017.GADS