a a a

Aktuālās izsoles

28.02.2020. Paziņojums par nomas objektu Gaujas svētku A zonā 

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0429 – “Gaujas ielas skvēri”, 2929 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0446 – “Gaujas iela 18”, 126 m2 platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1 – iznomājamās vietas nr.1 un nr.2) nomas tiesības Gaujas svētku laikā 2020.gada 30. un 31.maijā.
Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšana pasākuma Gaujas svētki Ādažos laikā;

Nomnieks A zonas iznomājamā vietā nr.1 nodrošina 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu organizāciju apakšnomā un A zonas iznomājamā vietā nr.2 nodrošina 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības organizāciju apakšnomā;

Nomnieks iesniedz pašvaldībā apakšnomnieku sarakstu pašvaldības nodevu apmaksai un tirdzniecības atļauju saņemšanai;

Nomnieks organizē elektroenerģijas pieslēgumu iznomājamo vietu nr.1 un nr.2 darbības nodrošināšanai;

Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMOS (pielikums Nr.2).

Iznomāšanas termiņš 2020.gada 30. un 31.maijs
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa – EUR 13 000 (trīspadsmit tūkstoši eiro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā pašvaldības nodevu, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 “Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”

Izsoles solis EUR 500 (pieci simti eiro)

Izsoles norises vieta un laiks

2020. gada 19. marts plkst. 09.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē (Pielikums Nr.3) iesniedzams Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2020. gada 17. marta plkst. 17.00.
Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 007 0429, 2929 m2 platībā un zemes vienības ar apzīmējumu 8044 007 0446, 126 m2 platībā nomas tiesību izsoles noteikumi”
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.4 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”

 

14.02.2020. Paziņojums par dzīvokļa izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 12.martā plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Vējupe 13” – 9, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 900 1457, kas sastāv no telpu grupas ar platību 24,1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 2410/33700 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes, izsole ar augšupejošu soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. Atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacītās cenas apmērs EUR 6500.
Nodrošinājuma nauda – EUR 650.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 10.marta plkst.17.00.

Pielikumā:

Izsoles_noteikumi_

Tehniskās apsekošanas atzinums

 

 

 

30.01.2020. Paziņojums par atkārtotu automašīnas izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 20.februārī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atkārtota atklāta mutiska automašīnas Ford Transit (izlaiduma gads 2007.) ar valsts reģistrācijas Nr. GM 7569, izsole ar lejupejošu soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
Atsavināmās automašīnas nosacītās cenas apmērs EUR 640. Izsoles solis – EUR 50.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 18.februāra plkst.17.00.
 Izsoles noteikumi

 

IZSOLES 2019.GADS

IZSOLES 2018.GADS

IZSOLES 2017.GADS