a a a

Aktuālās izsoles


30.01.2023. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus, neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas (turpmāk – Objekts):

Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov.:

 • “Sintēzes iela 3”kad. Nr. 8052 008 1604, 0,8265 ha (8265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1569 – EUR 26000,- (3,15 EUR/m2);
 • “Muzeja iela 5”kad. Nr. 8052 008 1600, 0,4265 ha (4265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576 – EUR 14000,- (3,28 EUR/m2).

Izsoles solis – EUR 1000,-.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 03.02.2023. plkst. 13.00 līdz 23.02.2023. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 03.02.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 06.03.2023. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.02.2023. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt viņu dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā paziņojumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6 procenti gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu, zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: silvis.grinbergs@adazi.lv, tālrunis 67895710).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

Izsoles NOTEIKUMI – Sintēzes iela 3 Izsoles NOTEIKUMI – Muzeja iela 5
Zemes robežu plāns – Sintēzes iela 3 Zemes robežu plāns – Muzeja iela 5
Zemesgrāmata – Sintēzes iela 3 Zemesgrāmata – Muzeja iela 5

!!! Objektam ir šādi pašvaldības noteikti īpaši turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi:

 1. Objekta nosolītājam ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāiesniedz pašvaldības Būvvaldē nomaksas pirkuma līguma nosacījumiem atbilstošas ēkas (būves) būvniecības ieceres iesniegums (būvprojekts minimālā sastāvā);
 2. Objekta nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Objektā;
 3. 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā Objektā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 4. 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina:
  • ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību;
  • investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā Objekta īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 5. ar Objekta nosolītāja īpašuma tiesības uz Objektu un ķīlas tiesības par labu pašvaldībai (noteikumu 6.13.punkts) nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. Objekta nosolītājs nav tiesīgs (noteikumu 6.19.punkts):
  • mainīt nosolītajam Objektam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot Objektu neatbilstoši šim mērķim;
  • veikt Objekta atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk arī – dome) rakstiskas piekrišanas;
 6. nosolītā Objekta atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz Objekta nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītā Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko domei, Objekta nosolītājam un Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums;
 7. Objekta nosolītājs domes piekrišanu Objekta iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja nomnieks/ īrnieks/ patapinājuma ņēmējs atbilst noteikumu 1.2.5.4. punkta un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu prasībām.

04.11.2022. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus, neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas (turpmāk – Objekts):

Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov.:

 • “Sintēzes iela 3”, kad. Nr. 8052 008 1604, 0,8265 ha (8265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1569 – EUR 26000,- (3,15 EUR/m2);
 • “Muzeja iela 5”, kad. Nr. 8052 008 1600, 0,4265 ha (4265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576 – EUR 14000,- (3,28 EUR/m2).

Izsoles solis – EUR 1000,-.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 10.11.2022. plkst. 13.00 līdz 30.11.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 10.11.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 12.12.2022. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.11.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt viņu dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā paziņojumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6 procenti gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu, zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: silvis.grinbergs@adazi.lv, tālrunis 67895710).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

Izsoles NOTEIKUMI – Sintēzes iela 3 Izsoles NOTEIKUMI – Muzeja iela 5
Zemes robežu plāns – Sintēzes iela 3 Zemes robežu plāns – Muzeja iela 5
Zemesgrāmata – Sintēzes iela 3 Zemesgrāmata – Muzeja iela 5

!!! Objektam ir šādi pašvaldības noteikti īpaši turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi:

 1. Objekta nosolītājam ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāiesniedz pašvaldības Būvvaldē nomaksas pirkuma līguma nosacījumiem atbilstošas ēkas (būves) būvniecības ieceres iesniegums (būvprojekts minimālā sastāvā);
 2. Objekta nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Objektā;
 3. 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā Objektā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 4. 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina:
  • ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību;
  • investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā Objekta īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 5. ar Objekta nosolītāja īpašuma tiesības uz Objektu un ķīlas tiesības par labu pašvaldībai (noteikumu 6.13.punkts) nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. Objekta nosolītājs nav tiesīgs (noteikumu 6.19.punkts):
  • mainīt nosolītajam Objektam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot Objektu neatbilstoši šim mērķim;
  • veikt Objekta atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk arī – dome) rakstiskas piekrišanas;
 6. nosolītā Objekta atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz Objekta nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītā Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko domei, Objekta nosolītājam un Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums;
 7. Objekta nosolītājs domes piekrišanu Objekta iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja nomnieks/ īrnieks/ patapinājuma ņēmējs atbilst noteikumu 1.2.5.4. punkta un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu prasībām.

26.01.2023. PAZIŅOJUMS par izsoles rezultātiem.

Ar 25.01.2023. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu:

 • Nr. 10 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
 • Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 3” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

05.09.2022. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus, neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas (turpmāk – Objekts):

Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov.:

 • “Kadagas ceļš 17”, kad. Nr. 8044 005 0715, 0,3256 ha (3256 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0627 – EUR 42000,- (12,89 EUR/m2) – 2. izsole;
 • “Kadagas ceļš 19”, kad. Nr. 8044 005 0714, 0,7589 ha (7589 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0626 – EUR 75000,- (9,88 EUR/m2) – 3. izsole.

Izsoles solis – EUR 1000,-.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 08.09.2022. plkst. 13.00 līdz 28.09.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 08.09.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 10.10.2022. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.09.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt viņu dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 2 (divu) mēnešu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: silvis.grinbergs@adazi.lv, tālrunis 67895710).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

Izsoles NOTEIKUMI – Kadagas ceļš 17 Izsoles NOTEIKUMI – Kadagas ceļš 19
Zemes robežu plāns – Kadagas ceļš 17 Zemes robežu plāns – Kadagas ceļš 19
Zemesgrāmata – Kadagas ceļš 17 Zemesgrāmata – Kadagas ceļš 19

27.10.2022. PAZIŅOJUMS par izsoles rezultātiem.

Ar 26.10.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu:

 • Nr. 506 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17” otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
 • Nr. 507 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

 


04.08.2022. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kokmateriālam.

Ādažu novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu (turpmāk – Objekts): kokmateriāls, kas atrodas Laivu ielas teritorijā iepretim zemes vienībai ar adresi Laivu iela 12, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.

Kopējais pārdodamās kustamās mantas – kokmateriālu krautnes apjoms ir 83 m³ koksnes (orientējoši 47 m3 priede, 27 m3 bērzs, 9 m3 apse/alksnis, koki atzaroti un sazāģēti 3 m garumā).
Detalizēta informācija par objektu un izsoles norisi – izsoles NOTEIKUMOS.

Izsoles sākumcena: EUR 5000,00
Izsoles solis: EUR 300,00
Izsoles nodrošinājums : EUR 500,00 (iemaksa Ādažu novada domes kontā)
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Pilna apmaksa par pirkumu: uzvarējušajam dalībniekam jāpārskaita 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz 19.08.2022. plkst. 23:59 https://izsoles.ta.gov.lv .
Izsole sākas 09.08.2022. plkst.13:00 un noslēdzas 29.08.2022. plkst.13:00.

Informāciju par izsoles Objektu sniedz Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: arnis.puke@carnikava.lv, tālrunis 29439225 vai 67993705).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

Izsoles NOTEIKUMI kokmateriālam

08.09.2022. PAZIŅOJUMS par kokmateriāla IZSOLES REZULTĀTIEM.

Ar 08.09.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 420 “Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu” un saskaņā ar Tiesu administrācijas 30.08.2022. aktu par kustamas mantas pārdošanu izsolē Nr.2865585/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, kokmateriāls 83 m3 apjomā pārdots juridiskai personai par EUR 5300,-

 


03.08.2022. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – Sintēzes iela 3, Mežgarciemā. 

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, kas atrodas Sintēzes ielā 3, Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 0,8265 ha platībā, kadastra Nr.8052 008 1604 – EUR 26000 (3,15 EUR/m²).

Izsoles solis – EUR 1000.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 09.08.2022. plkst. 13.00 līdz 29.08.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 09.08.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 08.09.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.08.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā paziņojumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6 procenti gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu, zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: zintis.varts@carnikava.lv, tālrunis 20237346).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

SVARĪGI! Objektam ir pašvaldības noteikti īpaši turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.

 • Objekta nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Objektā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā Objektā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina:
  • ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību;
  • investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro) apmērā nosolītā Objekta īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar Objekta nosolītāja īpašuma tiesības uz Objektu un ķīlas tiesības par labu pašvaldībai (noteikumu 6.13.punkts) nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. Objekta nosolītājs nav tiesīgs (noteikumu 6.19.punkts):
  • mainīt nosolītajam Objektam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot Objektu neatbilstoši šim mērķim;
  • veikt Objekta atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk arī – dome) rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītā Objekta atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz Objekta nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītā Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko domei, Objekta nosolītājam un Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums;
 • Objekta nosolītājs domes piekrišanu Objekta iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja nomnieks/ īrnieks/ patapinājuma ņēmējs atbilst noteikumu 1.2.5.3.punkta un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu prasībām.

Izsoles NOTEIKUMI – Sintēzes iela 3

Zemes robežu plāns – Sintēzes iela 3

Zemesgrāmata – Sintēzes iela 3

30.09.2022. PAZIŅOJUMS par izsoles rezultātiem.

Ar 28.09.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 466 “Par nekustamā īpašuma “Sintēzes iela 3” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

 


29.06.2022. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem – Muzeja iela 5 un Muzeja iela 7, Mežgarciemā. 

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

1) Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 – EUR 14 100 (3,31 EUR/m²);

2) Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 – EUR 13 700 (3,28 EUR/m²).

Izsoles solis – EUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 05.07.2022. plkst. 13.00 līdz 25.07.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 05.07.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 04.08.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.07.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā paziņojumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6 procenti gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu, zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: zintis.varts@carnikava.lv, tālrunis 20237346).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

SVARĪGI! Objektam ir pašvaldības noteikti īpaši turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.

 • Objekta nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota Objektā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā Objektā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo Objektu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina:
  • ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību;
  • investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā Objekta īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar Objekta nosolītāja īpašuma tiesības uz Objektu un ķīlas tiesības par labu pašvaldībai (noteikumu 6.13.punkts) nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. Objekta nosolītājs nav tiesīgs (noteikumu 6.19.punkts):
  • mainīt nosolītajam Objektam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot Objektu neatbilstoši šim mērķim;
  • veikt Objekta atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk arī – dome) rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītā Objekta atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz Objekta nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītā Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko domei, Objekta nosolītājam un Objekta nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums;
 • Objekta nosolītājs domes piekrišanu Objekta iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja nomnieks/ īrnieks/ patapinājuma ņēmējs atbilst noteikumu 1.2.5.3.punkta un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu prasībām.
Izsoles NOTEIKUMI – Muzeja iela 5 Izsoles NOTEIKUMI – Muzeja iela 7
Zemes robežu plāns – Muzeja iela 5 Zemes robežu plāns – Muzeja iela 7
Zemesgrāmata – Muzeja iela 5 Zemesgrāmata – Muzeja iela 7

26.08.2022. PAZIŅOJUMS par izsoles rezultātiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

Ar 24.08.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu:

 • Nr. 383 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks.
 • Nr. 384 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7″ izsoles rezultātu apstiprināšanu” saskaņā ar 05.08.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2835854/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 14200,-

01.06.2022. PAZIŅOJUMS par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus, neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas (turpmāk – Objekts):

Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov.:

 • Kāpas iela 24, kad. Nr. 8044 005 0782, 0,3533 ha (3533 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0763 – EUR 35000,- (9,90 EUR/m2);
 • Ārputnu iela 8, kad. Nr. 8044 005 0789, 0,356 ha (3560 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0770 – EUR 28000,- (7,87 EUR/m2);
 • “Kadagas ceļš 19”, kad. Nr. 8044 005 0714, 0,7589 ha (7589 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0626 – EUR 75000,- (9,88 EUR/m2).

Carnikavas pag., Ādažu nov.:

 • Pūpolu iela 5, Garupe, kad. Nr. 8052 006 0840, 0,1902 ha (1902 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0840 – EUR 33000,- (17,35 EUR/m2);
 • Pūpolu iela 7, Garupe, kad. Nr. 8052 006 0841, 0,2163 ha (2163 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0841 – EUR 37000,- (17,11 EUR/m2);
 • Pūpolu iela 9, Garupe, kad. Nr. 8052 006 0842, 0,2579 ha (2579 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0842 – EUR 42000,- (16,29 EUR/m2);
 • Valteru iela 16, Siguļi, kad. Nr. 8052 003 0534, 0,1233 ha (1233 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0719 – EUR 24500,- (19,87 EUR/m2);
 • “Jaunprieduļi”, kad. Nr. 8052 005 1263, 2,54 ha (25400 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1263 – EUR 78425,- (3,09 EUR/m2).

Izsoles solis – EUR 1000,-.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 07.06.2022. plkst. 13.00 līdz 27.06.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākums – 07.06.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 07.07.2022. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 27.06.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas, ieskaitot to Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt viņu dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā.

Informācija par izsoles Objekta:

 • tehniskajiem rādītājiem – Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: lauris.bernans@carnikava.lv vai komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis 28378568 vai 67993705);
 • turpmākās izmantošanas iespējām – Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļā (elektroniskā pasta adrese: zintis.varts@carnikava.lv, tālrunis 20237346).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

Kāpas iela 24 – Izsoles NOTEIKUMI Ārputnu iela 8 – Izsoles NOTEIKUMI
Kāpas iela 24 – Zemes robežu plāns Ārputnu iela 8 – Zemes robežu plāns
Kāpas iela 24 – Zemesgrāmata Ārputnu iela 8 – Zemesgrāmata
“Kadagas ceļš 19” – Izsoles NOTEIKUMI Pūpolu iela 5 – Izsoles NOTEIKUMI
“Kadagas ceļš 19” – Zemes robežu plāns Pūpolu iela 5 – Zemes robežu plāns
“Kadagas ceļš 19” – Zemesgrāmata Pūpolu iela 5 – Zemesgrāmata
Pūpolu iela 7 – Izsoles NOTEIKUMI Pūpolu iela 9 – Izsoles NOTEIKUMI
Pūpolu iela 7 – Zemes robežu plāns Pūpolu iela 9 – Zemes robežu plāns
Pūpolu iela 7 – Zemesgrāmata Pūpolu iela 9 – Zemesgrāmata
Valteru iela 16 – Izsoles NOTEIKUMI “Jaunprieduļi” – Izsoles NOTEIKUMI
Valteru iela 16 – Zemes robežu plāns “Jaunprieduļi” – Zemes robežu plāns
Valteru iela 16 – Zemesgrāmata “Jaunprieduļi” – Zemesgrāmata

28.07.2022. PAZIŅOJUMS par izsoles rezultātiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

Ādažu novada pašvaldības š.g. 27.jūlija domes sēdē tika apstiprināti š.g. 7.jūlija elektroniskās izsoles rezultāti par nekustamā īpašuma pārdošanu:

 • Kāpas iela 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8044 005 0782), kura sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība 0,3533 ha (3533 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0763 –  saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2804398/0/2022-AKT , kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 36000,-
 • Ārputnu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8044 005 0789), kura sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība 0,356 ha (3560 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0770 – saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2804403/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 30000,-
 • Pūpolu iela 5, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 006 0840), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1902 ha (1902 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0840 – saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2804657/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 51000,-
 • Pūpolu iela 7, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 006 0841), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,2163 ha (2163 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0841 – saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2804571/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 54000,-
 • Pūpolu iela 9, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 006 0842), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,2579 ha (2579 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0842 – saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2804606/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 58000,-
 • “Jaunprieduļi”, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 005 1263), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,54 ha (25400 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1263 – saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2804412/0/20225-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 79425,-
 • Valteru iela 16, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov. (kad. Nr. 8052 003 0534), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1233 ha (1233 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0719 – saskaņā ar 08.07.2022. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.22804564/0/2022-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē, īpašums pārdots  par EUR 36500,-

26.08.2022. PAZIŅOJUMS par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19”  IZSOLES REZULTĀTIEM.

Ar 24.08.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 382 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu” izsole atzīta par nenotikušu, saskaņā ar aktu Nr. 2804419/0/2022-AKT, kas 2022. gada 8. jūlijā sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 


01.04.2022. PAZIŅOJUMS ar pašvaldības rīkoto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Ādažu novada pašvaldības dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0714, kas  sastāv no zemes gabala 0,7589 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0626.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 01.04.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 02.05.2022. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 01.04.2022. plkst.13.00 līdz 21.04.2022. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 7500 (septiņi tūkstoši pieci simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Kadagas ceļš 19

Kadagas cels 19_plaani

 

26.05.2022. PAZIŅOJUMS par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19”  IZSOLES REZULTĀTIEM.

Ar 25.05.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 256 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

 


01.04.2022. PAZIŅOJUMS par pašvaldības rīkoto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Ādažu novada pašvaldības dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0715, kas  sastāv no zemes gabala 0,3256 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0627.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 42 000 (četrdesmit divi tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 01.04.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 02.05.2022. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 01.04.2022. plkst.13.00 līdz 21.04.2022. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 4200 (četri tūkstoši divi simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17”, Kadaga, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Kadagas ceļš 17

Kadagas cels 17_plaani

26.08.2022. PAZIŅOJUMS par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17”  IZSOLES REZULTĀTIEM.

Ar 24.08.2022. Ādažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 385 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17” izsoles rezultātu apstiprināšanu” izsole atzīta par nenotikušu – īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā nav norēķinājies noteikumos minētajā kārtībā.

 


01.03.2022. PAZIŅOJUMS par pašvaldības rīkoto rakstisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli  par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldība rīko rakstisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 007 0385, zemes vienības daļai 50 m² platībā.Nomas tiesības nodibināšanas mērķis ir nekustamā īpašuma Attekas ielā 16, Ādažos, zemesgabala daļas 50 m2 platībā,  noma bez apbūves tiesībām, nemotorizēto transporta līdzekļu (piemēram – divriteņi, skrejriteņi, u.c.), remonta, apkopes  un nomas pakalpojumu vietas ierīkošanai, ka arī papildus – nemotorizēto transporta līdzekļu papildaprīkojuma un aksesuāru un cita sporta inventāra tirdzniecībai, pakalpojumu vietas ierīkošanai.
Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 60 (sešdesmit eiro) mēnesī, jeb EUR 1,20 par 1m2 mēnesī. Izsoles solis – EUR 10 (desmit eiro).

Pieteikums par piedalīšanos izsolē un piedāvāto nomas maksu iesniedzams Ādažu novada pašvaldībā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2022.gada 17.marta plkst.17.00 (saņemšana Ādažu novada pašvaldībā).

Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas – EUR 60 (sešdesmit eiro) samaksu. Nodrošinājums jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nodrošinājuma nauda nomas tiesību izsolei Attekas iela 16, Ādaži”.

Rakstiskas izsoles noteikumi_Attekas iela 16

22.03.2022. PAZIŅOJUMS par nomas tiesību Attekas iela 16 IZSOLES REZULTĀTIEM

Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Attekas ielā 16,Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra nr. 8044 007 0385, zemesgabala daļas 50 m² platībā nomas tiesību iegūst SIA ”Viesos ies”, Reģ.Nr.40203153380, nosolītā summa EUR 60.00 (sešdesmit euro, 00 centi).

 

11.02.2022. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem –  zemes vienībām, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

 • Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 EUR 14100 (3,31 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 EUR 13700 (3,28 EUR/m²).

Izsoles solisEUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 17.02.2022. plkst. 13.00 līdz 09.03.2022. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 02.03.2022. no plkst. 11.00 – 11.30.
Izsoles sākums – 17.02.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 21.03.2022. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.03.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 • mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Ādažu novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Ādažu novada pašvaldības domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.

Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

Muzeja iela 5 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 5 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka
Muzeja 5 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr. 1 līgumi

Muzeja iela 7 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 7 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 7 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr. 2 līgumi

Vērtējums 

 

08.02.2022. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai – cirsmai īpašumā “Ūdensrožu parks”un īpašuma “Ādažu novada meži”

Ādažu novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai – cirsmai īpašumā “Ūdensrožu parks”, kadastra numurs 8044 005 0102 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 005 0622), nogabalos Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.22, Nr.23 un Nr.24 un īpašuma “Ādažu novada meži”, kadastra numurs 8044 010 0098 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 00 50103 nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, kā arī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0104 nogabalā Nr.1 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0127 nogabalos Nr.1, Nr.2.

Kopējais pārdodamais cirsmas apjoms ir 1753,89 m³ koksnes.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 76 000 (septiņdesmit seši tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 08.02.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 10.03.2022. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 08.02.2022. plkst.13.00 līdz 28.02.2022. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 7600 (septiņi tūkstoši seši simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Gaujas iela 43, Ādaži, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles_noteikumi_cirsmas_Ādažu novada meži

Lkkes atzinums 2021 Adaži pag_

 

 

08.10.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem –  zemes vienībām, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

 

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

 • Muzeja ielā 1, kadastra apzīmējums 80520081574, 0,6235 ha platībā, kadastra Nr.80520081595 EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 80520081577, 0,625 ha platībā, kadastra Nr.80520081602 EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 EUR 14100 (3,31 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 EUR 13700 (3,28 EUR/m²).

Izsoles solisEUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 15.10.2021. plkst. 13.00 līdz 04.11.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 26.10.2021. no plkst. 11.00 – 11.30.

Izsoles sākums – 15.10.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 15.11.2021. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.11.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 • mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Ādažu novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Ādažu novada pašvaldības domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.

Tālrunis uzziņām: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

Muzeja iela 1 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 1 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 1 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.27 līgumi 

Muzeja iela 3 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 3 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 3 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.28 līgumi 

Muzeja iela 5 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 5 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka
Muzeja 5 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.29 līgumi 

Muzeja iela 7 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 7 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 7 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.30 līgumi 

Vērtējums (visiem zemes gabaliem)

20.09.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem –  zemes vienībām, kas atrodas Gaujā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus Carnikavas pag., Ādažu nov.:

 • neapbūvētu zemes vienību 655 m2 platībā ar kad. apzīmējumu 80520021850, kas ietilpst “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, (kad. Nr. 80520021757), sastāvā EUR 12000 (18,30 EUR/m²);
 • Dzērveņu iela 32, Gauja (kad. Nr. 80520021026), sastāvošu no zemes vienības 490 m2 platībā ar kad. apzīmējumu 80520021026 un dārza mājas ar kad. apzīmējumu 80520021026001 – EUR 19000.

Izsoles solisEUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 24.09.2021. plkst. 13.00 līdz 14.10.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 06.10.2021. plkst. 10.00 “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, plkst. 11.00 Dzērveņu iela 32, Gauja.

Izsoles sākums – 24.09.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 25.10.2021. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.10.2021. nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāpārskaita Ādažu novada pašvaldībai (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, 2 nedēļu laikā no izsoles noslēgšanas un paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā.

Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

D/S Kāpas koplietošanas zeme
Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns
Izsoles noteikumi
Īpašuma novērtējums
Īpašuma zemesgrāmatas izdruka

Dzērveņu iela 32
Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns
Izsoles noteikumi
Īpašuma novērtējums
Īpašuma zemesgrāmatas izdruka 

 

20.07.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem – neapbūvētām zemes vienībām, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldības dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod Ādažu novada pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

 • Muzeja ielā 1, kadastra apzīmējums 80520081574, 0,6235 ha platībā, kadastra Nr.80520081595 – EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 2, kadastra apzīmējums 80520081571, 0,9867 ha platībā, kadastra Nr.80520081599 – EUR 29900 (3,03 EUR/m²).

Izsoles solis – EUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.08.2021. plkst. 13.00 līdz 24.08.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 17.08.2021. no plkst. 11.00 – 11.30.

Izsoles sākums – 04.08.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 03.09.2021. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.08.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Ādažu novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000048472) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības domes kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 • mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Ādažu novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Ādažu novada pašvaldības domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.

Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

 • Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni;
 • izsoles noteikumi;
 • īpašumu novērtējums;
 • īpašumu zemesgrāmatu izdrukas.

Muzeja iela 2 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 2 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.24
Muzeja iela 2 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 19072021

Muzeja iela 1 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 1 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 19072021
Muzeja 1 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.23 līgumi 14072021

Vērtējums

 

 

16.06.2021.Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Gaujas iela 43, Ādaži, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 43, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 008 0730, kas  sastāv no zemes gabala 0,1485 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0709.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 44 000 (četrdesmit četri tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 18.06.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 19.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 18.06.2021. plkst.13.00 līdz 08.07.2021. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 4400 (četri tūkstoši četri simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Gaujas iela 43

zrob_plāni_Gaujas iela 43

 

 

 

16.06.2021.Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 008 0079, kas  sastāv no zemes gabala 0,148 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0708.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 18.06.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 19.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 18.06.2021. plkst.13.00 līdz 08.07.2021. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 4000 (četri tūkstoši eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Gaujas iela 41

ZGR_Gaujas_iela_41

 

 

 

16.06.2021.Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Kāpas iela 22, Kadaga, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kāpas iela 22, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0781, kas  sastāv no zemes gabala 0,3565 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0762.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 33 000 (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 18.06.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 19.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 18.06.2021. plkst.13.00 līdz 08.07.2021. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 3300 (trīs tūkstoši trīs simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Kāpas iela 22, Kadaga, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Kāpas iela 22

apgr_plaans_Kāpas iela 22

sit_plaans_Kāpas iela 22

zrob_plaans_Kāpas iela 22

 

 

28.04.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0712, kas sastāv no zemes gabala 0,4445 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624.
Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 33 000 (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5 var iepazīties www.adazi.lv vai https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.
Izsoles sākums 28.04.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 28.05.2021. plkst.13.00.
Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 28.04.2021. plkst.13.00 līdz 18.05.2021. plkst.23.59.
Izsoles nodrošinājums – EUR 3300 (trīs tūkstoši trīs simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.
Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5

Līguma projekts

Mezaparks 5_plaani

 

27.10.2020. Paziņojums par izsoli par kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020.gada 12.novembrī plkst. 9.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos: “Kadagas centrs”, Kadaga, kadastra numurs 8044 005 0105, nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11; “Ziemeļvēji”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0467, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4; “Ūdensrožu parks”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0102, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 1025,19 m³. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 26 500. Izsoles solis – EUR 200.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2020. gada 10. novembra plkst. 17.00 (saņemšana Ādažu novada domē).

Pielikumā:
Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības eksperta J.Lūša 20.08.2020. atzinumi:

Kadagas centrs_6-7

Kadagas centrs_8-9-10

Kadagas centrs 11

Ūdensrožu  parks

Ziemeļvēji 1.,2.

Ziemeļvēji 3.,4.

Izsoles noteikumi.
Līguma projekts cirsmas pārdošanai.

13.11.2020. PAZIŅOJUMS par kokmateriālu cirsmas tiesībām IZSOLES REZULTĀTIEM

Pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos: “Kadagas centrs”, Kadaga, kadastra numurs 8044 005 0105, nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11; “Ziemeļvēji”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0467, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4; “Ūdensrožu parks”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0102, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 1025,19 m³ atklātas mutiskas kokmateriālu cirsmas tiesību izsoles uzvarētājs SIA “R GRUPA” Reģ.Nr. 50003603631, nosolītā summa EUR 26 900.00 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti euro,00 centi).

 

14.09.2020. Paziņojums par atkārtotu izsoli par nomas tiesību izsoli Gaujas iela 33A

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību izsoles veids Otrreizējā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala ar kadastra Nr. 8044 008 0440, 1657/154000 domājamo daļu un ēkas ar kadastra Nr. 8044 508 0001, telpu Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 noma sabiedriskās ēdināšanas telpu ierīkošanai (turpmāk- Objekts)
Nomas objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Nomas tiesības nodibināšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (t.sk. pašvaldības rīkoto kultūras un citu publisku pasākumu laikā).

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām.

Nomnieks:

1)  nodrošina Objektā kvalitatīvu kafejnīcas darbību, tai skaitā publiski pieejamu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu;

2)  nodrošina kafejnīcas darbību un publisku pieejamību kultūras un citu publisko pasākumu laikā;

3)  par saviem līdzekļiem nodrošina Objektu ar kafejnīcai (tai skaitā sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) nepieciešamām tehnoloģijām, iekārtām, mēbelēm, interjera priekšmetiem un aprīkojumu, tai skaitā tvaika nosūcēja (tauku savākšanai) ar filtriem uzstādīšanu, kas atbilst LR un ES tiesību normās izvirzītām prasībām;

4)  par saviem līdzekļiem nodrošina tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, tai skaitā tvaika nosūcēja filtru, un Telpu regulāru un savlaicīgu tīrīšanu Objektā;

5)  par saviem līdzekļiem veic Objekta iekārtu un aprīkojuma, kā arī darbības civiltiesisko apdrošināšanu vismaz EUR 50 000 apmērā;

6)  slēdz līgumu par Objektā radušos un savākto atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Nomas maksimālais termiņš 10 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža
Nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Nomas tiesību nosacītā maksa – EUR 450 (četri simti piecdesmit eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā arī pievienotās vērtības nodokli.

Nomas tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 250 apmērā.

Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, elektrība, apkure, internets), par tauku uztvērējā esošo tauku atsūknēšanu un utilizāciju, ventilācijas gaisa vada tīrīšanu, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nomnieks 10 (desmit) darba dienu laikā no Objekta nomas līguma spēkā stāšanās dienas iemaksā Iznomātāja bankas norēķinu kontā   naudas summu 2 (divu) mēneša Nomas maksas apmērā, kas kalpos kā nodrošinājums iespējamo Nomnieka parādu (tai skaitā, bet ne tikai līgumsodu, zaudējumu kompensāciju) segšanai, kas var rasties, ja Nomnieks neievēro nomas līguma noteikumus.

Izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks

2020. gada 1.oktobris plkst. 10.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996265 (Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2020.gada 29.septembra plkst.17.00 (saņemšana Ādažu novada domē).

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 45 (četrdesmit pieci eiro).

Nodrošinājuma nauda iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda nomas tiesību izsolei Gaujas iela 33A, Ādaži”

Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – kafejnīcas telpu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Nomas objekta plāns Pielikums Nr. 2
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.3

02.10.2020. PAZIŅOJUMS   par nomas tiesību Gaujas iela 33A IZSOLES REZULTĀTIEM

Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala ar kadastra Nr. 8044 008 0440, 1657/154000 domājamo daļu un ēkas ar kadastra Nr. 8044 508 0001, telpu Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 nomas tiesību iegūst SIA”Maxisushi”, Reģ.Nr.40203053869 nosolītā summa EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi).