a a a

Aktuālās izsoles

08.10.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem –  zemes vienībām, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

 • Muzeja ielā 1, kadastra apzīmējums 80520081574, 0,6235 ha platībā, kadastra Nr.80520081595 EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 80520081577, 0,625 ha platībā, kadastra Nr.80520081602 EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 EUR 14100 (3,31 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 EUR 13700 (3,28 EUR/m²).

Izsoles solisEUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 15.10.2021. plkst. 13.00 līdz 04.11.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 26.10.2021. no plkst. 11.00 – 11.30.

Izsoles sākums – 15.10.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 15.11.2021. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.11.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Ādažu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 • mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Ādažu novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Ādažu novada pašvaldības domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.

Tālrunis uzziņām: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

Muzeja iela 1 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 1 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 1 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.27 līgumi 

Muzeja iela 3 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 3 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 3 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.28 līgumi 

Muzeja iela 5 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 5 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka
Muzeja 5 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.29 līgumi 

Muzeja iela 7 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 7 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 
Muzeja 7 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.30 līgumi 

Vērtējums (visiem zemes gabaliem)

20.09.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem –  zemes vienībām, kas atrodas Gaujā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod nekustamos īpašumus Carnikavas pag., Ādažu nov.:

 • neapbūvētu zemes vienību 655 m2 platībā ar kad. apzīmējumu 80520021850, kas ietilpst “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, (kad. Nr. 80520021757), sastāvā EUR 12000 (18,30 EUR/m²);
 • Dzērveņu iela 32, Gauja (kad. Nr. 80520021026), sastāvošu no zemes vienības 490 m2 platībā ar kad. apzīmējumu 80520021026 un dārza mājas ar kad. apzīmējumu 80520021026001 – EUR 19000.

Izsoles solisEUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 24.09.2021. plkst. 13.00 līdz 14.10.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 06.10.2021. plkst. 10.00 “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, plkst. 11.00 Dzērveņu iela 32, Gauja.

Izsoles sākums – 24.09.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 25.10.2021. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.10.2021. nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāpārskaita Ādažu novada pašvaldībai (reģ. Nr.90000048472) norēķinu kontā Nr.LV59UNLA0050003955158, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma (attiecīgā adrese), Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, 2 nedēļu laikā no izsoles noslēgšanas un paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības kontā.

Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

D/S Kāpas koplietošanas zeme
Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns
Izsoles noteikumi
Īpašuma novērtējums
Īpašuma zemesgrāmatas izdruka

Dzērveņu iela 32
Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns
Izsoles noteikumi
Īpašuma novērtējums
Īpašuma zemesgrāmatas izdruka 

 

20.07.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem – neapbūvētām zemes vienībām, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldības dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod Ādažu novada pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

 • Muzeja ielā 1, kadastra apzīmējums 80520081574, 0,6235 ha platībā, kadastra Nr.80520081595 – EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
 • Muzeja ielā 2, kadastra apzīmējums 80520081571, 0,9867 ha platībā, kadastra Nr.80520081599 – EUR 29900 (3,03 EUR/m²).

Izsoles solis – EUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.08.2021. plkst. 13.00 līdz 24.08.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 17.08.2021. no plkst. 11.00 – 11.30.

Izsoles sākums – 04.08.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 03.09.2021. plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.08.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Ādažu novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000048472) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības domes kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:

 • mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
 • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
 • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Ādažu novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes rakstiskas piekrišanas;
 • nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Ādažu novada pašvaldības domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.

Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

 • Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni;
 • izsoles noteikumi;
 • īpašumu novērtējums;
 • īpašumu zemesgrāmatu izdrukas.

Muzeja iela 2 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 2 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.24
Muzeja iela 2 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 19072021

Muzeja iela 1 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
Muzeja iela 1 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka 19072021
Muzeja 1 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.23 līgumi 14072021

Vērtējums

 

 

16.06.2021.Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Gaujas iela 43, Ādaži, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 43, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 008 0730, kas  sastāv no zemes gabala 0,1485 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0709.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 44 000 (četrdesmit četri tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 18.06.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 19.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 18.06.2021. plkst.13.00 līdz 08.07.2021. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 4400 (četri tūkstoši četri simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Gaujas iela 43

zrob_plāni_Gaujas iela 43

 

 

 

16.06.2021.Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 008 0079, kas  sastāv no zemes gabala 0,148 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0708.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 18.06.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 19.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 18.06.2021. plkst.13.00 līdz 08.07.2021. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 4000 (četri tūkstoši eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Gaujas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Gaujas iela 41

ZGR_Gaujas_iela_41

 

 

 

16.06.2021.Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Kāpas iela 22, Kadaga, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Kāpas iela 22, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0781, kas  sastāv no zemes gabala 0,3565 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0762.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 33 000 (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.adazi.lv vai  https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.

Izsoles sākums 18.06.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 19.07.2021. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 18.06.2021. plkst.13.00 līdz 08.07.2021. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – EUR 3300 (trīs tūkstoši trīs simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Kāpas iela 22, Kadaga, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles noteikumi Kāpas iela 22

apgr_plaans_Kāpas iela 22

sit_plaans_Kāpas iela 22

zrob_plaans_Kāpas iela 22

 

 

28.04.2021. Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads

Ādažu novada dome elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0712, kas sastāv no zemes gabala 0,4445 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0624.
Izsoles sākumcena (nosacītā cena) – EUR 33 000 (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro). Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis eiro).
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5 var iepazīties www.adazi.lv vai https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900.
Izsoles sākums 28.04.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums 28.05.2021. plkst.13.00.
Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 28.04.2021. plkst.13.00 līdz 18.05.2021. plkst.23.59.
Izsoles nodrošinājums – EUR 3300 (trīs tūkstoši trīs simti eiro) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadaga, Ādažu novads, izsoles nodrošinājums”.
Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

izsoles noteikumi Mežaparka ceļš 5

Līguma projekts

Mezaparks 5_plaani

 

27.10.2020. Paziņojums par izsoli par kokmateriālu cirsmas tiesībām

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020.gada 12.novembrī plkst. 9.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos: “Kadagas centrs”, Kadaga, kadastra numurs 8044 005 0105, nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11; “Ziemeļvēji”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0467, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4; “Ūdensrožu parks”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0102, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 1025,19 m³. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
Atsavināmā Objekta kokmateriālu cirsmas tiesību nosacītās cenas apmērs EUR 26 500. Izsoles solis – EUR 200.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2020. gada 10. novembra plkst. 17.00 (saņemšana Ādažu novada domē).

Pielikumā:
Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības eksperta J.Lūša 20.08.2020. atzinumi:

Kadagas centrs_6-7

Kadagas centrs_8-9-10

Kadagas centrs 11

Ūdensrožu  parks

Ziemeļvēji 1.,2.

Ziemeļvēji 3.,4.

Izsoles noteikumi.
Līguma projekts cirsmas pārdošanai.

13.11.2020. PAZIŅOJUMS par kokmateriālu cirsmas tiesībām IZSOLES REZULTĀTIEM

Pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos: “Kadagas centrs”, Kadaga, kadastra numurs 8044 005 0105, nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11; “Ziemeļvēji”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0467, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4; “Ūdensrožu parks”, Kadaga, kadastra Nr. 8044 005 0102, nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, ar kopējo izcērtamo kokmateriālu apjomu 1025,19 m³ atklātas mutiskas kokmateriālu cirsmas tiesību izsoles uzvarētājs SIA “R GRUPA” Reģ.Nr. 50003603631, nosolītā summa EUR 26 900.00 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti euro,00 centi).

 

14.09.2020. Paziņojums par atkārtotu izsoli par nomas tiesību izsoli Gaujas iela 33A

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību izsoles veids Otrreizējā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala ar kadastra Nr. 8044 008 0440, 1657/154000 domājamo daļu un ēkas ar kadastra Nr. 8044 508 0001, telpu Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 noma sabiedriskās ēdināšanas telpu ierīkošanai (turpmāk- Objekts)
Nomas objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Nomas tiesības nodibināšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (t.sk. pašvaldības rīkoto kultūras un citu publisku pasākumu laikā).

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām.

Nomnieks:

1)  nodrošina Objektā kvalitatīvu kafejnīcas darbību, tai skaitā publiski pieejamu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu;

2)  nodrošina kafejnīcas darbību un publisku pieejamību kultūras un citu publisko pasākumu laikā;

3)  par saviem līdzekļiem nodrošina Objektu ar kafejnīcai (tai skaitā sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) nepieciešamām tehnoloģijām, iekārtām, mēbelēm, interjera priekšmetiem un aprīkojumu, tai skaitā tvaika nosūcēja (tauku savākšanai) ar filtriem uzstādīšanu, kas atbilst LR un ES tiesību normās izvirzītām prasībām;

4)  par saviem līdzekļiem nodrošina tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, tai skaitā tvaika nosūcēja filtru, un Telpu regulāru un savlaicīgu tīrīšanu Objektā;

5)  par saviem līdzekļiem veic Objekta iekārtu un aprīkojuma, kā arī darbības civiltiesisko apdrošināšanu vismaz EUR 50 000 apmērā;

6)  slēdz līgumu par Objektā radušos un savākto atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Nomas maksimālais termiņš 10 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža
Nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Nomas tiesību nosacītā maksa – EUR 450 (četri simti piecdesmit eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā arī pievienotās vērtības nodokli.

Nomas tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 250 apmērā.

Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, elektrība, apkure, internets), par tauku uztvērējā esošo tauku atsūknēšanu un utilizāciju, ventilācijas gaisa vada tīrīšanu, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nomnieks 10 (desmit) darba dienu laikā no Objekta nomas līguma spēkā stāšanās dienas iemaksā Iznomātāja bankas norēķinu kontā   naudas summu 2 (divu) mēneša Nomas maksas apmērā, kas kalpos kā nodrošinājums iespējamo Nomnieka parādu (tai skaitā, bet ne tikai līgumsodu, zaudējumu kompensāciju) segšanai, kas var rasties, ja Nomnieks neievēro nomas līguma noteikumus.

Izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks

2020. gada 1.oktobris plkst. 10.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996265 (Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2020.gada 29.septembra plkst.17.00 (saņemšana Ādažu novada domē).

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 45 (četrdesmit pieci eiro).

Nodrošinājuma nauda iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda nomas tiesību izsolei Gaujas iela 33A, Ādaži”

Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – kafejnīcas telpu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Nomas objekta plāns Pielikums Nr. 2
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.3

02.10.2020. PAZIŅOJUMS   par nomas tiesību Gaujas iela 33A IZSOLES REZULTĀTIEM

Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala ar kadastra Nr. 8044 008 0440, 1657/154000 domājamo daļu un ēkas ar kadastra Nr. 8044 508 0001, telpu Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 nomas tiesību iegūst SIA”Maxisushi”, Reģ.Nr.40203053869 nosolītā summa EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi).