a a a

Izsoles un pašvaldības zemes noma

11.07.2018. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 19.jūlijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 35,151 m³ par kopējo nosacīto cenu 1936,38 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 38 centi).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 17.jūlija plkst. 17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Kokmateriāli atrodas Elīzas ielā 7/7A, Kadagā, Ādažu novadā. Kokmateriālus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

27.06.2018. Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Kadagas centrs” ar kadastra apzīmējumu 80440050105 bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Kadagas centrs” (zemes vienība ar kad. apz. 80440050105), 110 m2 platībā, bez apbūves tiesībām ar mērķi – aptiekas izvietošanai, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 4.jūlijs. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996900.

pielikums

 

18.06.2018. Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. 28.jūnijā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 820 EUR (astoņi simti divdesmi euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 26 jūnijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

31.05.2018. Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Gaujas iela 10A” ar kadastra apzīmējums 8044 007 0362 bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Gaujas iela 10A” (zemes vienība ar kad. apz. 8044 007 0362), 70 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām ar mērķi – kafejnīcas izvietošanai, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 12.jūnijs. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996900.

pielikums 1

pielikums 2

 

15.05.2018. Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018. gada 24. maijā plkst. 9.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli domei piederošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem ar kopējo kubatūru 44.55 m³ par kopējo nosacīto cenu 1025 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci euro).  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018. gada 22. maijam plkst.17.00 Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pie Saimniecības un infrastruktūras daļas Arta Brūvera pa tālruni 67996265 vai e-pastu: artis.bruvers@adazi.lv.

Izsoles noteikumi

 

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Jaunsalnieki” ar kadastra apzīmējums 8044 004 0249 bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Jaunsalnieki” (zemes vienība ar kad. apz. 8044 004 0249), 0.13 ha platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 26.aprīlis. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996900.

 

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala ar kadastra apzīmējums 80440070427 ar apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 80440070427, 600 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, ar apbūves tiesībām un izmantošanas mērķi – izglītības iestādes būvniecība, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 8.marts. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. 67996265.

Grafiskais pielikums

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 8.martā plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 2, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0416 ar kopējo platību 0,5389 ha. Nosacītā cena EUR 135 000 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2018.gada 5. martam plkst.18.00, Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsoles rezultāti:

  1. gada 28. decembrī SIA “Ādažu namsaimnieks” atkārtotā atklātā mutiskā izsolē īres tiesības uz Ādažu pašvaldības īpašumu: divistabu dzīvokli Nr. 14 ( četrpadsmit ), ar kopējo platību 39,2 kvadrātmetri, kas atrodas “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā ieguva Vairis Krēsliņš, ar īres maksu EUR 116.19 mēnesī, bez PVN.

 

 

Paziņojums par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprināja domei piederošās ēkas – Kultūrizglītības centra, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 8044 008 0440 001, daļa – nedzīvojamās telpas, kas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar Nr. 8, 9,10,11,12,13,14,16,17,19,20, ar kopējo platību 165,70 kv.m. nomas mutiskas izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta juridiska persona SIA “AK Transgroup”, Reģ.Nr.40103182152, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 26, Sigulda, LV-2150 ar nosolīto  nomas maksu EUR 620 (seši simti divdesmit eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma  nekustamā īpašuma “Vējupes iela 18” izsoles rezultātiem

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vējupes iela 18”, Ādaži, Ādažu novads, 0,1202 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 008 0141 izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta  fiziskā persona Kristīne Silanagle, kura nosolījusi augstāko cenu  EUR 31 300 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi).

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma  nekustamā īpašuma “Vējavas iela 5” izsoles rezultātiem

22.12.2017. Ādažu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Vējavas iela 5”, Ādaži, Ādažu novads, 0,1208 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 008 0415 izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona Ingus Ķirsis, kurš nosolījis augstāko cenu EUR 40 400 (četrdesmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

 

Ādažu novada dome iznomā Kultūras centra kafejnīcas telpas Gaujas ielā 33A, Ādažos

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija informē, ka izsludināta pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kafejnīcas telpu nomai Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Tiek iznomātas telpas 165,70 kv.m platībā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā līdz 20.12.2017. plkst. 13.00.

Kontaktinformācija: Ivo Bērziņš, tālr. 67996265, e-pasts: ivo.berzins@adazi.lv

Izsoles norises vieta un laiks – 2017.gada 21.decembris plkst. 09.00

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.

Informācija par nomas objektu

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Vējavas ielas 5

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 16.novembī plkst.09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējavas iela 5, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0415 ar kopējo platību 1208 kv.m. Nosacītā cena EUR 24’200. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 13. novembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’420 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam  Vējavas  iela 5, Ādaži, Ādažu novads”  līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.
Samaksa par Objektu pilnā apmērā veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

 

Paziņojums par izsoli  nekustamajam īpašumam Vējupes ielā 18

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 16.novembī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vējupes iela 18, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 008 0414 ar kopējo platību 1202 kv.m. Nosacītā cena EUR 30’800. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 13. novembrim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 3’080 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam  Vējupes ielā 18, Ādaži, Ādažu novads”  līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996900, Volli Kukk.
Samaksa par Objektu pilnā apmērā veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

 

 

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Vējpriedes” bez apbūves tiesībām

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Vējpriedes”, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 008 0203, 500 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo garfisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu š.g. 17.oktobris.

Grafiskais pielikums

 

 

Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”

Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 008 0203. Iznomāta tiek zemesgabala daļa aptuveni 0,7 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals),  saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikumā Nr.1 pievienoto shēmu. Zemesgabala platība var tikt precizēta atbilstoši Konkursa pretendentu (turpmāk – Pretendents) piedāvājumiem.

Konkursa mērķis ir noteikt vispiemērotāko piedāvājumu Zemesgabala apbūvei, labiekārtošanai un apsaimniekošanai. Nekustamā īpašuma “Vējpriedes” daļas primārā izmantošana ir ar sportu un rekreāciju saistītām aktivitātēm.

Konkursa Pretendents, kura piedāvājums saņems augstāko novērtējuma punktu skaitu un atbildīs visām Nolikuma prasībām, iegūs tiesības nomāt Zemesgabalu ar tiesībām būvēt sporta un rekreācijas objektu atbilstoši savam piedāvājumam un Nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumu reģistrācija Konkursam notiek līdz 2017.gada 16. oktobrim katru darba dienu, nogādājot piedāvājumus Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā personīgi, pa pastu vai ar kurjeru– pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00. Pretendents Konkursa reģistrācijas dokumentus 1 (vienā) eksemplārā ievieto aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:

  • Konkursa Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskai personai) vai Pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskai personai);
  • norādi: „Konkursam „Par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads ar kadastra Nr.8044 008 0203. Neatvērt līdz 2017.gada 24.oktobra plkst. 10.00.

Konkursa kontaktpersona – Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers, tālr. 67996265,  artis.bruvers@adazi.lv.

Konkursa „Par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr. 8044 008 0203” nolikums

pielikums_1

pielikums_2

 

24.05.2017.
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

18.04.2017. Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 23.maija plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 16. maijam plkst.16.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš. Izsoles noteikumi


01.02.2017.

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka nekustamajam īpašumam dzīvokļa Nr.44 un 436/39791 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287, izsole ir noslēgusies bez rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens pretendents.

27.12.2016. Paziņojums par izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2017.gada 31.janvārī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.44 un 436/39791 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 8044 005 007 001) un zemes gabala (kadastra apz. 8044 005 0071) “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044 900 2287. Nosacītā cena EUR 25’000. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2017.gada 24. janvārim plkst.17.00, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Nodrošinājuma nauda EUR 2’500 apmērā iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Dzīvoklis Nr.44, “Kadaga 5”, Kadaga, Ādažu novads” līdz pieteikuma iesniegšanai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izsoles, kā arī novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2.stāvā, būvvaldē, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67895714. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67996265, Ivo Bērziņš. Izsoles noteikumi

27.01.2017.
Ar Ādažu novada domes 24.01.2017. lēmumu nr.16 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā” zemes gabala “Vējupes krastmala” daļa bez apbūves tiesībām piešķirts nomā juridiskai personai  līdz 2020.g. 31 decembrim.

15.12.2016.
Ādažu novada domē ir saņemts iesniegums par zemes gabala nomu bez apbūves tiesībām 330 m² platībā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 007 0384. Dome izsludina pieteikšanos uz minētā zemes gabala nomu līdz 28.12.2016., aicinot ieinteresētās personas iesniegt attiecīgu iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži. Pielikums

*****

Ādažu novada dome piedāvā iznomāt tai piederošus zemesgabalus bez apbūves tiesībām

Interesentiem jāiesniedz domei adresēts un parakstīts iesniegums Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski parakstīts iesniegums e-pastā dome@adazi.lv.
Iesniegumus izskata domē noteiktajā kārtībā un papildus jautājumu gadījumā pretendents tiks aicināts uz tikšanos klātienē.
Nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar pašvaldības 2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. (Visi Saistošie noteikumi ir pieejami sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti)
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Nekustamā īpašuma speciālistu V.Kukk pa tālr. 67996458 vai e-pastu Volli.Kukk@adazi.lv.

IESNIEGUMA veidlapa fiziskām personām

IESNIEGUMA veidlapa juridiskām personām

 

Pašvaldības mantas izsoles

Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles

“Bajāru krastmala” 80440130348 0.43 ha papildus informācija karte
“Kalnsētas krastmala” 80440130368 0.37 ha papildus informācija karte
“Meiju krastmala” 80440080133 0.32 ha papildus informācija karte
“Vālītes krastmala” 80440010038 0.75 ha papildus informācija karte
“Vējpriedes” 80440080203 2.3 ha papildus informācija karte
“Vējupes krastmala” 80440070384 1.11 ha papildus informācija karte
“Zaldavu krastmala” 80440060095 0.32 ha papildus informācija karte
“Palmas krastmala” 80440100140 0.65 ha papildus informācija karte