a a a

Īpašumi

Pašvaldības zemesgabalu iznomāšana

 1. Interesentiem jāiesniedz domei adresēts un parakstīts Iesniegums Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33a, 1.stāvā,  vai elektroniski parakstīts iesniegums e-pastā dome@adazi.lv.
  Iesniegumus, kas ir saņemti līdz kārtēja  mēneša 5. datumam, dome izskata kārtējā domes sēdē mēneša beigās un informē iesniedzēju par rezultātu.Iesniegumā nepieciešams norādīt nomas termiņu, interesējošā zemesgabala adresi vai kadastra apzīmējumu, ka arī iezīmēt uz zemesgabala plāna vai shēmas nepieciešamo platību gadījumos, kad tiek pieprasīta zemesgabala daļa. Gadījumā, ja uz zemesgabala ir plānota apbūve vai pagaidu ēku novietošana, iesniegumam nepieciešams pievienot ēku skices ar parametriem, izvietojumu uz zemesgabala, kā arī plānotās darbības aprakstu.

  Papildu jautājumu gadījumā Jūs saņemsiet starpatbildi no domes ar papildu informācijas pieprasījumu. Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet 67 443 536, vai rakstiet sid@adazi.lv .

 2. Nomas maksa tiks noteikta atkarībā no zemes nomas mērķa, parējos gadījumos, t.sk. arī apbūves tiesībām, nomas maksa tiks noteikta izsoles ceļā. Visos gadījumos papildus ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā.

Ar 01.04.2019. spēkā ir šādas nomas maksas:

ZEMES NOMAS MĒRĶIS NOMAS MAKSAS APRĒĶINS NOMAS MAKSA

1.     Reklāmas vai informācijas objekta izvietošanai*

 

EUR par 1 kv.m. mēnesī 0,02, bet ne mazāk kā 2,50 par visu zemesgabalu mēnesī**

2.      Īslaicīgai nomai (līdz 10 dienām gadā) publiskiem komerciālā rakstura pasākumiem* (t.sk. bērnu atrakciju parka darbībai, ceļojoša cirka izrādēm, u.c.), ar tūrismu saistītiem pakalpojumiem, korporatīva rakstura pasākumiem, politisku un reliģisku organizāciju rīkotiem pasākumiem, u.c.

 

EUR par 1 kv.m. dienā zemesgabaliem ar platību līdz 20 m2

 

EUR par 1 kv.m. dienā zemesgabaliem ar platību 21-500 m2

 

EUR par 1 kv.m. dienā zemesgabaliem ar platību vairāk par 500 m2

30,00

 

 

 

50,00

 

 

 

100,00

3.      Īslaicīgai nomai (līdz 10 dienām gadā) sporta, kultūras u.c. nekomerciāla rakstura izklaides vai labdarības pasākumiem*

EUR par visu platību līdz 1000 m2

 

EUR zemesgabaliem ar platību virs 1000 m2

10,00

 

 

10,00 un papildu 5,00 par katriem pilniem 1000 m2

4.      Neapbūvētiem zemesgabaliem, kas ir starpgabali* 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālas vērtības gadā aktuāla zemesgabala kadastrāla vērtība ir pieejama portālā kadastrs.lv **
5.      Zemesgabaliem, kas tiek iznomāti tikai pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (t.sk. ielu sarkanajās līnijās)* EUR par 1 m2  gadā 1,00**
6.      Mazdārziņiem* EUR par 1 m2 gadā 0,05, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā

*Nomas maksas apmērus 1., 2., un 3. gadījumiem ir noteiktas ar 2019.gada 26.martā Ādažu novada domes lēmumu Nr.58  “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas objektu izvietošanai”; savukārt  4.,5., un 6., gadījumos nomas maksas ir noteiktas ar Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019 “Par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”

**Minimāla nomas maksa gadā ir EUR 28 gadā.

Pašvaldības mantas izsoles

 1. Pašvaldības mantas izsoles tiek organizētas atbilstoši “Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Pašvaldības novada dome pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās mantas izsoli.
 3. Pašvaldības mantas izsoli organizē ar domes lēmumu apstiprināta izsoles komisija, kas apstiprina izsoles noteikumus.
 4. Sludinājums par izsoli tiek publicēts laikrakstā “Ādažu vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv.
 5. Ar izsoles noteikumiem un ar izsoli saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā  www.adazi.lv vai sazinoties ar izsoles komisijas atbildīgo amatpersonu pa sludinājumā norādīto kontaktālruņa numuru.
 6. Informācija par izsoles rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv – Pašvaldība/Noma un izsoles, sadaļā Aktuālās izsoles.

Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles

 1. Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
 2. Pašvaldības novada dome pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās mantas iznomāšanu izsoles ceļā.
 3. Nomas tiesību izsoli organizē ar domes lēmumu apstiprināta izsoles komisija, kas apstiprina izsoles noteikumus.
 4. Sludinājums par izsoli tiek publicēts laikrakstā “Ādažu Vēstis” un pašvaldības mājas lapā adazi.lv.
 5. Ar izsoles noteikumiem un ar izsoli saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā – adazi.lv vai, sazinoties ar izsoles komisijas atbildīgo amatpersonu pa sludinājumā norādīto kontakttālruņa numuru.
 6. Informācija par izsoles rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā adazi.lv, Pašvaldība/Noma un izsoles, sadaļā Aktuālās izsoles.