a a a

Īpašumi

Pašvaldības mantas izsoles

 1. Pašvaldības mantas izsoles tiek organizētas atbilstoši “Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Pašvaldības novada dome pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās mantas izsoli.
 3. Pašvaldības mantas izsoli organizē ar domes lēmumu apstiprināta izsoles komisija, kas apstiprina izsoles noteikumus.
 4. Sludinājums par izsoli tiek publicēts laikrakstā “Ādažu vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv.
 5. Ar izsoles noteikumiem un ar izsoli saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā  www.adazi.lv vai sazinoties ar izsoles komisijas atbildīgo amatpersonu pa sludinājumā norādīto kontaktālruņa numuru.
 6. Informācija par izsoles rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv – Pašvaldība/Noma un izsoles, sadaļā Aktuālās izsoles.

Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles

 1. Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
 2. Pašvaldības novada dome pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās mantas iznomāšanu izsoles ceļā.
 3. Nomas tiesību izsoli organizē ar domes lēmumu apstiprināta izsoles komisija, kas apstiprina izsoles noteikumus.
 4. Sludinājums par izsoli tiek publicēts laikrakstā “Ādažu Vēstis” un pašvaldības mājas lapā adazi.lv.
 5. Ar izsoles noteikumiem un ar izsoli saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā – adazi.lv vai, sazinoties ar izsoles komisijas atbildīgo amatpersonu pa sludinājumā norādīto kontakttālruņa numuru.
 6. Informācija par izsoles rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā adazi.lv, Pašvaldība/Noma un izsoles, sadaļā Aktuālās izsoles.

 

Pašvaldības zemesgabalu iznomāšana bez apbūves tiesībām

Interesentiem jāiesniedz domei adresēts un parakstīts iesniegums Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33a, 1.stāvā,  vai elektroniski parakstīts iesniegums e-pastā dome@adazi.lv.
Iesniegumus izskata domē noteiktajā kārtībā un papildus jautājumu gadījumā pretendents tiks aicināts uz tikšanos klātienē.
Nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar pašvaldības 2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. (Visi Saistošie noteikumi ir pieejami sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti)
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Nekustamā īpašuma speciālistu V.Kukk pa tālr. 67996458 vai e-pastu Volli.Kukk@adazi.lv. Par nomai pieejamajiem zemes gabaliem plašāka informācija sadaļā Nomai pieejamā zeme.