Par sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi būvniecības ieceres Vējupes ielā 2, Ādaži, Ādažu nov., ar kadastra nr. 8044 008 0203 publisko apspriešanu.

16.07.2021.

Būvvalde informē, ka sakarā ar lielo iesniegto iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu apjomu, kā arī atkārtotās publiskās apspriešanas sapulces izsludināšanu 21.07.2021. plkst.17.00, iedzīvotāju iesniegto viedokļu un priekšlikumu izvērtējuma un lēmuma par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju, termiņš ir pagarināts līdz 10.09.2021.

Pielikumā iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu apkopojums.

Iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu apkopojums