a a a

Teritorijas plānojums

Uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrāde

29.11.2022.

Daļa no Ādažu novada no putna lidojuma

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Ādažu novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts laika posmam no 2025.-2037. gadam.

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Ādažu un Carnikavas pagastiem, līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādei spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums (pieejams ŠEIT. ) un  Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam (pieejams ŠEIT. ).

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānots izstrādāt divus tematiskos plānojumus:

 • transporta attīstības plānu,
 • ainavu tematisko plānojumu.

Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā  2022.gadā paredzēts:

 • izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas plānojumu apbūves noteikumus,
 • izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai saglabāšanai,
 • izstrādāt prasības dzīvojamās un publiskās apbūves izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums,
 • pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas,
 • noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai,
 • izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerācijām un risinājumiem ārpus tām,
 • pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām,
 • izstrādāt nosacījumus plānojuma īstenošanai – apbūves uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei,
 • izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas un sagatavot priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams,
 • izskatīt un izvērtēt institūciju nosacījumus, iedzīvotāju priekšlikumus un iesniegumus.

Lai nodrošinātu  plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties plānojuma izstrādes procesā. Pašvaldība līdz 2023. gada 1.augustam gaida rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti 1. redakcijas sagatavošanas gaitā un sniegti komentāri par tiem. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit: IESNIEGUMA VEIDLAPA.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami Teritorijas plānošanas nodaļā:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastu teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv;
 • pa pastu uz adresi Ādažu novada pašvaldība Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164,
 • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 21-64, un Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163,
 • kā e-iesniegumu latvija.lv.

Fizisko personu dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vairāk informācijas par teritorijas plānojumu un tā izstrādes procesu sniegs teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja, Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ingūna Urtāne un nodaļas darbinieki. Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 2023. gada 17.janvārī ZOOM platformā plkst.17.00. Dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Pieslēgšanās saite ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86780142142?pwd=MWJkaGpERllTYjJxMVVvZU14TjBFdz09
Meeting ID: 867 8014 2142
Passcode: 733144

Sanāksmi būs iespējams noskatīties arī Facebook platformā.

 

Klātienes sanāksmes notiks 24. janvārī Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33,  plkst. 18.00 un 31.janvārī – Carnikavas pamatskolā plkst. 18.00.

Ar Ādažu novada domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv.( https://ej.uz/o9h5 )

Iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes procesā  kā arī izteikt savu viedokli par to iedzīvotājiem organizēto tikšanos laikā, par kuru norisi informācija sekos pašvaldības mājas lapas https://www.adazi.lv/ sadaļā Attīstība/Teritorijas plānošana un pašvaldības Facebook kontā.

 

Teritorijas plānojums geolatvija.lv

06.04.2021. Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§) ir apstiprināti Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””, ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā teritorijā.
1_Briljantu ceļš
2_Mežvairogu ceļš
3_Iļķenes ceļš
4_Katlapu ceļš
5_Rubīni
6_Boķu iela
7_Strazdu iela
8_Piekrastes iela
Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.

 

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018. gada 13. aprīlī, Nr. 74 (6160).

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot no 2018. gada 4. jūlija.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

I Paskaidrojuma raksts 

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III Grafiskā daļa:
Ādažu novada funkcionālais zonējums

IV Grafiskie attēli:
Ciemu teritoriju robežas
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
Degradētas teritorijas (TIN8)
Transporta infrastruktūras teritorijas ar īpašiem noteikumiem
Valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti
Gāzes apgādes sistēmas shēma
Sabiedriskā transporta kustības shēma
Elektroapgādes shēma
Meliorācijas sistēmas shēma
Aizsargjoslas ap Rīgas ūdens ņemšanas vietu
Maģistrālo ceļu struktūra
Ūdenssaimniecību aglomerāciju teritorijas
Applūstošas un plūdu riska teritorijas
Ainavas, skatu perspektīvas un nozīmīgākā gājēju infrastruktūra
Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Pašvaldības nekustamie īpašumi
Zaļās struktūras un publiskās apbūves teritorijas
Ādažu novada teritorijas reljefa virsmas modelis 
Kanalizācijas_shēma
Ūdensapgādes shēma 
Grafisko tematisko attēlu saraksts

Sarkano līniju grozījumi:
1_Briljantu ceļš
2_Mežvairogu ceļš
3_Iļķenes ceļš
4_Katlapu ceļš
5_Rubīni
6_Boķu iela
7_Strazdu iela
8_Piekrastes iela

Vides pārskats