a a a

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Pabalsts transporta pakalpojumiem personām ar invaliditāti

Pabalsts veselības aprūpei

Sociālie pakalpojumi bērniem

Trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršana

Vienreizējs pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte un/vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte

Vienreizējs pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte par uzturēšanos vasaras nometnē

Vienreizējs pabalsts nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze

Pabalsts pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

Ādažu novada pašvaldības pabalsts ēdināšanai tuberkulozes slimniekiem

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts ēdināšanai

Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei

Pabalsts katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumā

Materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai bērniem

Materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai pensijas vecuma personai, kā arī personai ar I. vai II. grupas invaliditāti

Aprūpes mājās pakalpojums Ādažu novadā

Bērna piedzimšanas pabalsts

Maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršana

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts audžuģimenēm

Ģimenes asistenta pakalpojums

Pabalsts apbedīšanai

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

Psihologa pakalpojums

Dienas aprūpes centra pakalpojums