a a a

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

PABALSTI
Bērna piedzimšanas pabalsts
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei
Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs
Pabalsts transporta pakalpojumiem personām ar invaliditāti
Pabalsts veselības aprūpei
Pabalsts pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Mājokļa pabalsts
Pabalsts apbedīšanai
Pabalsts ēdināšanai tuberkulozes slimniekiem
Pabalsts audžuģimenēm
Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
Pabalsts katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumā
Vienreizējs pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte un/vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte
Vienreizējs pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte par uzturēšanos vasaras nometnē
Vienreizējs pabalsts nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze

MATERIĀLAIS ATBALSTS
Materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai bērniem
Materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai pensijas vecuma personai, kā arī personai ar I. vai II. grupas invaliditāti

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Aprūpes mājās pakalpojums Ādažu novadā
Ģimenes asistenta pakalpojums
Psihologa pakalpojums
Dienas aprūpes centra pakalpojums
Sociālie pakalpojumi bērniem
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums jauniešiem un viņu ģimenēm

TRŪCĪGAS/MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA PIEŠĶIRŠANA
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana Ādažu novadā
Trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršana Ādažu novadā