a a a

VALSTS IESTĀŽU PAKALPOJUMI VPVKAC

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana:
Algas nodokļa grāmatiņa 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
Gada ienākumu deklarācija

Konsultācija par e-pakalpojumu
Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Konsultācija par e-pakalpojumu:
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
Manā īpašumā deklarētās personas
Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā
Repatriācija un pilsonība
Uzņēmumu reģistrs 
Konsultācija par e-pakalpojumu:
Informācija par jauna subjekta reģistrāciju 
Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju
Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju
Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”:
Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana par:
Apbedīšanas pabalsts
Bezdarbnieka pabalsts
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
Ģimenes valsts pabalsts
Invaliditātes pensija
Maternitātes pabalsts
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Paternitātes pabalsts
Slimības pabalsts
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Vecāku pabalsts
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Konsultācija par e-pakalpojumu:
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru 
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) 
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli 
Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai)
Valsts zemes dienests
Konsultācija par e-pakalpojumu:
Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā – nolietojuma noteikšana
Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)
Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments 
Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu
“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
Mani dati Kadastrā
Kadastra informācija mantojuma lietai
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde
Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva – dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva – dokumenta kopijas saņemšana
Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Mobilā lietotne kadastrs.lv
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana
Valsts darba inspekcija 
Konsultācija par e-pakalpojumu:
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšanaPaziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbāĀrstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
Darbavietas higiēniskais raksturojums
Ziņojums par arodslimības gadījumu
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā
Lauku atbalsta dienests

Atbalsts e-pakalpojuma lietošanā

Nodarbinātības valsts aģentūra 


CV un vakanču reģistrēšana
Informatīvās dienas e-versija
Profilēšana
Karjeras pakalpojumi
Apmācību monitorings
Darba tirgus prognozes