a a a

ĢIMENE UN BĒRNI

Dzimšanas fakta, paternitātes vai adopcijas reģistrēšana

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Mantisko interešu aizsardzība

Ārpusģimenes aprūpe

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Reģistrācija rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības apguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē vai aukles pakalpojumam

Laulību reģistrēšana

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Miršanas fakta reģistrēšana

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana

Vārda, uzvārda maiņa

Bērna reģistrēšana un uzņemšana 1.klasē Ādažu vidusskolā

Pabalsts skolas piederumu iegādei

Atlaides pulciņu un/vai līdzfinansējuma maksājumiem pašvaldības izglītības iestādēs