a a a

BŪVNIECĪBA

Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai)

Ēkas fasādes Apliecinājuma kartes saskaņošana

Būvprojekta izmaiņu saskaņošana

Būvprojekta akcepta saņemšana

Būvatļaujas izsniegšana viendzīvokļa dzīvojamai mājai

Apliecinājuma kartes saskaņošana

Izziņa par ēkas apkures veidu

Izziņa par jaunbūvi

Viendzīvokļa dzīvojamās mājas pieņemšana ekspluatācijā

Būvatļaujas izsniegšana viendzīvokļa dzīvojamās mājas būvniecībai

Būvatļaujas pagarināšana un pārreģistrēšana

Būvniecības ieceres novērtēšana

Izziņa par ēkas neesamību

Dokumentācija būvju pieņemšanai ekspluatācijā

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana

Zemes ierīcības projekta uzsākšana

Uzziņa par nekustamā īpašuma attīstības iespējām